Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Πόση άδεια δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εκλογές

Η άδεια των εργαζομένων εξαρτάται από τη χιλιομετρική απόσταση που τους χωρίζει από το μέρος καταγωγής τους. Όμως το ανώτερο που μπορεί να πάρει κανείς σε άδεια είναι ένα τριήμερο. Η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ορίζει πως:
Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
-Μία με δύο εργάσιμες: Όσοι ταξιδέψουν για να ψηφίσουν σε τόπο με απόσταση 100-200 χιλιομέτρων. -Δύο εργάσιμες: Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων.
-Τρεις εργάσιμες: Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
-Μία με τρεις εργάσιμες: Όσοι ταξιδέψουν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης.
Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
-Μία εργάσιμη: Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων.
-Δύο εργάσιμες: Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
-Μία με τρεις εργάσιμες: Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Συγκρότηση εκλογικών συνεργείων σε ΥΠΕΣ, απ. διοικήσεις, περιφέρειες

Στη συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, προχώρησαν με κοινή υπουργική απόφασή τους οι υπουργοί Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης και Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ των δύο υπουργών, συγκροτούνται για το χρονικό διάστημα από 12.4.2012 έως 14.5.2012 ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012. Στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού Τυπογραφείου, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων λοιπών Υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους. Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής: Για το προσωπικό του υπουργείου Εσωτερικών, από το γενικό γραμματέα του. Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Για το προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου, από το νομικό σύμβουλο Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο υπουργείο Εσωτερικών, από τον οικείο προϊστάμενο Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο υπουργείο Εσωτερικών, από τον οικείο επίτροπο Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, από τον οικείο προϊστάμενο Για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ), από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των περιφερειών, από τον οικείο περιφερειάρχη, Ειδικότερα, στα ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν οι κατωτέρω: Στο Υπουργείο Εσωτερικών α) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν αποσπασθεί σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 755. Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια, πλήν της αναρρωτικής άδειας και άδειας άνευ αποδοχών, θα συμπεριληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέξουν πραγματική εκλογική εργασία. β) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Τυπογραφείο, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 264. γ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 5. δ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 13. ε) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 5. στ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της πρώην Νομαρχίας Αθηνών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 14. στ) Πέντε (5) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τρείς (3) υπάλληλοι του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στις αποκεντρωμένες διοικήσεις Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά αποκεντρωμένη διοίκηση δε δύναται να υπερβαίνει τους 15. Στις περιφέρειες α) Ένας (1) γενικός διευθυντής, ο οποίος έχει την κύρια αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία. β) Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων που κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας. γ) Υπάλληλοι, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά περιφερειακή ενότητα, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής και των αντιπεριφερειαρχών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και των οδηγών που θα απασχοληθούν από τους οικείους περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες για την προώθηση εκλογικού και λοιπού υλικού. Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων του προηγούμενου εδαφίου, ανά περιφερειακή ενότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπό στοιχεία (α) και (β), έχει ως ακολούθως: 1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 24 2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 35 3. Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας - Θάσου 28 4. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 25 5. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 27 6. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 26 7. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 115 8. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 23 9. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 25 10. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 31 11. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 43 12. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 21 13. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 13 14. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 15 15. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 37 16. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 20 17. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 21 18. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 17 19. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 43 20. Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης 16 21. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 31 22. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 51 23. Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας - Σποράδων 34 24. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 35 25. Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 10 26. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 24 27. Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας-Ιθάκης 15 28. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 10 39. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 56 30. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 60 31. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 42 32. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 23 33. Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας 44 34. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 18 35. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 37 36. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 18 37. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος 21 38. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 37 39. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 28 40. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 30 41. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 42 42. Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου - Λήμνου 27 43. Περιφερειακή Ενότητα Χίου 15 44. Περιφερειακές Ενότητες Σάμου - Ικαρίας 15 45. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Κυκλάδων 22 46. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Δωδεκανήσου 35 47. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 53 48. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 17 49. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 20 50. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 31 51. Περιφέρεια Αττικής 510 δ) Από 4 υπαλλήλους για την υποστήριξη του γραφείου του κάθε περιφερειάρχη. Το προσωπικό που θα μετέχει στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνεται ονομαστικά στις βεβαιώσεις της παραγράφου 1. Με νεότερη απόφασή τους θα καθοριστεί ο τρόπος συγκρότησης των ειδικών εκλογικών συνεργείων στους δήμους.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μειώσεις μισθών ή απολύσεις στο Δημόσιο;

Μπροστά σε ένα καθοριστικό δίλημμα θα βρεθεί η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 6ης Μαΐου, καθώς τον Ιούνιο θα κληθεί να επιλέξει εάν θα προβεί σε νέες μειώσεις αποδοχών ή σε απολύσεις στο Δημόσιο, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των περικοπών ύψους 11,5 δισ. ευρώ, που προβλέπει το δεύτερο μνημόνιο. Παρά τις διαβεβαιώσεις, που δίνονται στην προεκλογική περίοδο, η μισθολογική δαπάνη στο δημόσιο τομέα, πρέπει να μειωθεί κατά 1% του ΑΕΠ ή κατά 2,06 δισ. ευρώ, στη διετία 2013-2014, δηλαδή πρέπει να υπάρξει μία ετήσια εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ. Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι στόχος των ελεγκτών, που επιστρέφουν στην Αθήνα στα μέσα Μαΐου για έλεγχο και διαβουλεύσεις με τη νέα κυβέρνηση, είναι η μείωση της μισθολογικής δαπάνης στο δημόσιο τομέα, που σήμερα καλύπτει το 42% των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού, ή το 32,5% των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού (πλην χρεολυσίων). Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση της «Διοικητικής Μεταρρύθμισης», που ενσωματώνει πλήθος από πολιτικές που φτάνουν μέχρι και τις απολύσεις, αλλά και επιπλέον αν δεν εξασφαλιστεί η εξοικονόμηση του ποσού των 1 δισ. ευρώ ετησίως, η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από τη νέα μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα, στοχευμένα, σε υψηλόμισθους ή οριζόντια που θα αφορά όλους. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαΐου έχουν προγραμματιστεί οι γραπτές εξετάσεις,στις οποίες θα υποβληθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να αξιολογηθούν οι σπουδές, οι ικανότητες, οι ξένες γλώσσες και η πείρα που διαθέτουν για τη θέση που κατέχουν, και τα αποτελέσματά τους θα αποτελέσουν ένα σοβαρό κριτήριο για την τύχη τους. Ωστόσο το νέο ζήτημα που μπαίνει στη συζήτηση είναι η νέα μείωση των μισθών στο Δημόσιο, η οποία θα επεκταθεί και στις ΔΕΚΟ. Το ύψος της μισθολογικής δαπάνης στο δημόσιο τομέα για φέτος έχει προσδιοριστεί σε 20,52 δισ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2011 (20,51 δισ. ευρώ) και έναντι 21,91 δισ. ευρώ, που ήταν το 2010. Τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης θεωρούν μονόδρομο τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, διαπιστώνοντας ότι η εφεδρεία και οι απολύσεις των περίπου 7.500 υπαλλήλων που υπηρετούν στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς, δεν επαρκεί για να καλύψει το στόχο της μείωσης του προσωπικού κατά 150.000 άτομα μέχρι το έτος 2015. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου απαιτεί αποχωρήσεις από την ενεργό υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο περισσότερων από 30.000 υπαλλήλων το χρόνο. 

Πηγή: Εφημερίδα Ναυτεμπορική
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Συμμετοχή στη διαβούλευση για το Προεδρικό Διάταγμα που αφορούσε το «Σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος συμμετείχε στη διαβούλευση για το Προεδρικό Διάταγμα που αφορούσε το «Σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα» με το παρακάτω σχόλιο: Ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας είναι αντίθετος και καταδικάζει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα. Είναι περίπλοκο και αρκετά αόριστο ως προς την πρακτική του εφαρμογή. Οι οργανικές μονάδες του Δημοσίου, τη δεδομένη στιγμή και μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι αδύνατο να συγκεκριμενοποιήσουν τους στόχους και τους δείκτες επίτευξης τους που απαιτούνται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την βαθμολογική και μισθολογική στασιμότητα των υπαλλήλων. Απουσιάζει παντελώς η αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση. Δεν γίνεται πουθενά αναφορά για τυπικά προσόντα και γραπτή αξιολόγηση. Αντιθέτως η ευθύνη της αξιολόγησης ανατίθεται και πάλι στην διοικητική ιεραρχία, όπως δηλαδή γίνεται μέχρι σήμερα με τις εκθέσεις αξιολογήσεις. Επίσης πιστεύουμε ότι όροι όπως «συμβόλαιο απόδοσης», καταλύουν τον χαρακτήρα του δημοσίου δικαίου που διέπει την εργασιακή σχέση των δημοσίων υπαλλήλων και ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο στις απολύσεις. Αντιθέτως προτείνουμε:
1. Να προηγηθούν οι κρίσεις των προϊσταμένων από υπηρεσιακά συμβούλια, διότι η συμμετοχή τους στην αξιολόγηση είναι καθοριστική.
2. Τα κριτήρια να είναι αντικειμενικά.
3. Να επηρεάζεται ο αλγόριθμος της αξιολόγησης από τον κλάδο του υπαλλήλου και τα τυπικά προσόντα.
4. Αμφίδρομη αξιολόγηση υπαλλήλων – προϊσταμένων.
5. Συμμετοχή των συλλογικών οργάνων – εκπροσώπων εργαζομένων στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και στο Συμβούλιο Εποπτείας Αξιολόγησης.
6. Αξιολόγηση γενικών διευθυντών από ανεξάρτητη αρχή (να ενεργοποιηθεί ο ΕΥΣΕΠ) και όχι από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
7. Ο καθορισμός των στόχων και των δεικτών είναι δύσκολο να οριστούν σε επίπεδο τμήματος ή διεύθυνσης. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις ταυτόσημες υπηρεσίες ανά περιφερειακή ενότητα.
8. Κατάργηση του Συμβολαίου Απόδοσης.
Καταληκτικά επισημαίνουμε ότι είμαστε υπέρ μιας αξιολόγησης η οποία θα απονέμει δικαιοσύνη στο χώρο εργασίας, θα βοηθάει στη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Όχι όμως σε μια αξιολόγηση εξαρτημένη από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και που θα ανοίξει το δρόμο στις απολύσεις. Ο δημόσιος τομέας , παρά τις δυσκολίες πρέπει να διατηρηθεί με αξιοπρέπεια, προσφέροντας υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο με σεβασμό.
 Για να δείτε το σχόλιο στη διαβούλευση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.opengov.gr/minreform/?c=1491
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Σεμινάρια για «Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου» στην Τρίπολη από 07/05/2012 - 11/05/2012

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου –Ιουλίου 2012, σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων που απευθύνονται σε στελέχη των φορέων του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα, συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13») και προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς κύκλους. Στο θεματικό κύκλο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών, διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου»
Ομάδα - Στόχος: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των κατηγοριών ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, που εμπλέκονται στη σύνταξη και διαχείριση πάσης φύσεως δημοσίων εγγράφων και χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό επεξεργαστές κειμένου. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι επιμορφωνόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις για τη δομή, τη μορφή και τους κανόνες σύνταξης και διαχείρισης των δημοσίων εγγράφων, καθώς επίσης και τη χρήση και αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word για τη σύνταξη, μορφοποίηση και οργάνωσή τους.
Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες

Θεματικές Ενότητες
1. Έναρξη του Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013»
2. Είδη και μορφότυπα δημοσίων εγγράφων
3. Κανόνες σύνταξης δημοσίων εγγράφων
4. Διαχείριση δημοσίων εγγράφων
5. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα
6. Εισαγωγή στα Windows XP
7. Διαχείριση αρχείων, φακέλων, εκτυπώσεων
8. Εισαγωγή στο περιβάλλον του MSWORD
9. Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων
10. Προβολή και εκτύπωση εγγράφου
11. Έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής
12. Δημιουργία εντύπων
13. Εισαγωγή γραφικών σε έγγραφο και χρήση βοηθητικών προγραμμάτων
14. Διαχείριση πινάκων μέσα σε έγγραφο
15. Επιλογές διαχείρισης λειτουργιών του WORD
16. Συγχώνευση αλληλογραφίας
17. Χρήση του WORD σε ομάδες εργασίας

Επιστημονικά Υπεύθυνοι του ανωτέρω προγράμματος είναι για τις Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Μαργαριτόπουλος Μερκούριος (τηλ. επικ. 2313
321144), για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης ο κ. Μαραγκός
Ηλίας (τηλ. επικ. 2131306296), και για τις Περιφέρειες Αττικής και Δυτ. Ελλάδας η κα
Παπαστυλιανού Αναστασία (τηλ. επικ. 2131306279) και ο κ. Μαραγκός Ηλίας (τηλ. επικ.
2131306296).

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να
έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την
προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ανακαλούνται όλες οι άδειες των δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012 ΦΕΚ 57Α΄), απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών έως και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από την 11η Απριλίου έως την 6η Μαΐου 2012. Οι άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί έως και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και όσοι έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση. Τις σχετικές εγκυκλίους για τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης, καθορίζοντας τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική με εξαίρεση τους πολίτες άνω των 70 Οι ετεροδημότες μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον η σχετική αίτηση έγινε μέχρι 29 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει το εκλογικό τμήμα είναι να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 40 ετεροδημότες στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Σε ειδικούς καταλόγους θα ψηφίσουν τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες), τα οποία υπηρετούν σε περιοχή εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας. Τα εκλογικά τμήματα όλης της χώρας δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 600 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους το καθένα. Στο Δημόσιο ανακαλούνται όλες οι άδειες μέχρι την 6η Μαΐου και δίνεται εντολή να διευκολυνθούν όσοι εργαζόμενοι ζητήσουν εκλογική άδεια. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Κι όμως, έχουμε τους λιγότερους δημόσιους υπαλλήλους

Πόσο «υπερτροφικός» και «πνιγμένος» από ... στρατιές πλεονάζοντος προσωπικού είναι τελικά ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα; Ας επανεξετάσουμε τα πράγματα, υπό το φως (και) των στοιχείων που ανακοίνωσε προσφάτως ο Δημήτρης Ρέππας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σήμερα απασχολούνται στο Δημόσιο 712.000 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι μόνιμοι είναι 636.000. Ο συνολικός αριθμός τους έχει μειωθεί κατά 50.000 την τελευταία διετία... Η περίφημη απογραφή του 2010, εκείνη που υποτίθεται ότι θα φανέρωνε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους (ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο νούμερο «τραβούσε» η ... ψυχή και η διάθεση αυτοσχεδιασμού καθενός), δεν κατάφερε να καταγράψει περισσότερα από 768.009 άτομα- συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας. Γιατί λέμε «δεν κατάφερε»; Διότι, απλούστατα, ήταν τόσο έκδηλη η πρόθεση της κυβέρνησης του ΓΑΠ να «φουσκωθεί» ο συνολικός αριθμός, ώστε απογράφηκαν ως δημόσιοι υπάλληλοι κάμποσοι ... φαρμακοποιοί, μηχανικοί, αγρότες, μαγαζάτορες και εν γένει επαγγελματίες που διέθεταν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου! Αυτό συνέβη επειδή η απογραφή «έπιανε» όσους είχαν λάβει κρατικό χρήμα, έστω κι αν πρόκειται για τα 30 ή 60 ευρώ που δίνονται ως έξοδα παράστασης στους συνέδρους των δημοτικών συμβουλίων. Κάπως έτσι, με την απογραφή έγινε και ... παραγραφή της επαγγελματικής ιδιότητας μερικών χιλιάδων ανθρώπων. Απογράφηκαν ακόμη και ιδιώτες γιατροί που ήταν συμβεβλημένοι με κάποιο δημόσιο ταμείο. Ήταν «κεραυνός εν αιθρία» τα ευρήματα της απογραφής του 2010; Κάθε άλλο. Επί της ουσίας επιβεβαίωσαν τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών για το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Τα πράγματα, λοιπόν, ήταν σε αδρές γραμμές γνωστά.
Ο Παυλόπουλος, ο Ραγκούσης και τα κλειστά αφτιά
Συνεχίζοντας για λίγο το «μακροβούτι» στο χρόνο, θα «αλιεύσουμε» ορισμένες αξιοπρόσεκτες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών- ειδικά ως προς τους συμβασιούχους. Λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές του 2009, στις 8 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος δήλωνε στη «Real News» με κατηγορηματικότητα «Ο αριθμός των συμβασιούχων συνεχώς μειώνεται». Μερικούς μήνες αργότερα, ο διάδοχός του Γιάννης Ραγκούσης διαβεβαίωνε: «Οι θέσεις συμβασιούχων είναι μειωμένες κατά 35%» («Το Βήμα», 21 Μαρτίου 2010). Ο,τι κι αν έλεγαν οι υπουργοί, ο κόσμος βομβαρδιζόταν με τερατώδεις «εκτιμήσεις». Ο αριθμός των συμβασιούχων στα χείλη καθενός γινόταν ... λάστιχο, ενώ ακόμη και οι ωρομίσθιοι συνυπολογίζονταν ως «κανονικοί» απασχολούμενοι στο Δημόσιο. Στη συνέχεια, διάφοροι «παντογνώστες» (στελεχών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων), μόνο που δεν ... στοιχημάτιζαν για το εάν η απογραφή θα αποκάλυπτε την ύπαρξη ενός ή 1,5 εκατομμυρίου δημοσίων υπαλλήλων. Μόλις ανακοινώθηκαν τα πορίσματά της, άκρα του τάφου σιωπή! Όχι για πολύ όμως. Οι εξωφρενικοί αριθμοί άρχισαν πάλι να ακούγονται στις τηλεοράσεις, αλλά και στη Βουλή - με αβάσταχτη ελαφρότητα. Πιθανότατα το ίδιο θα συνεχιστεί, μόλις ξεχαστούν και οι πρόσφατες ανακοινώσεις του κ. Ρέππα. Εν πάση περιπτώσει, οι «φρέσκες» στατιστικές καταδεικνύουν σημαντική μείωση του αριθμού των υπαλλήλων, ενώ επίκεινται απολύσει. Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, ενστερνιζόμενος τη «λογική» της τρόικα - κι όχι μόνον αυτής: «Επιτέλους, φθάνουμε, πλησιάζουμε στα επίπεδα της υπόλοιπης Ευρώπης;». Το ερώτημα το καθιστά λογικό η ... περιρρέουσα φιλολογία και άτυπο η πραγματικότητα! Πολύ πριν γνωστοποιηθεί αυτό το πρόσφατο «μείον 50 χιλιάδες», στις μελέτες που εκπονούσαν διεθνείς φορείς η Ελλάδα φιγουράριζε από ...τη μέση και κάτω των σχετικών καταλόγων. Εκείνων με τα ποσοστά απασχολούμενων στο Δημόσιο, επί του συνόλου των εργαζομένων της αντίστοιχης χώρας. Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν συμπίπτουν απολύτως (διαφέρουν άλλωστε και οι μεθοδολογικές - αναλυτικές προσεγγίσεις), αλλά συγκλίνουν. Δείγμα πρώτο: Μελέτη που διενεργήθηκε ως τμήμα της Εκθεσης Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκ μέρους ερευνητών του Αυστριακού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών και των Πανεπιστημίων Στρασβούργου και Μαγδεμβούργου. Στην έρευνα αυτή εξετάζονται - και μάλιστα σε βάθος χρόνου τριών δεκαετιών- 17 ευρωπαϊκά κράτη. Η Ελλάδα κατατάσσεται 14η , με ποσοστό υπαλλήλων 11,4%, ελάχιστα πάνω από την Ιρλανδία (11%), την Ολλανδία (10,7%) και τη Γερμανία (10,2%). Πολύ περισσότερους δημόσιους υπάλληλους διαθέτει αναλογικά η Γαλλία (21,2%), αλλά και Αγγλία (17,8%). Πρώτη είναι η Σουηδία (30%) και δεύτερη η Δανία (29%), δηλαδή - αν αυτό έχει κάποια σημασία- η χώρα την οποία θεωρεί ως πρότυπο ο προηγούμενος πρωθυπουργός μας... Στην ίδια έρευνα πιστοποιείται ότι οι δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ήταν μικρότερες από τις αντίστοιχες των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. 


Χωρίς τους ένστολους, κάτω κι από Γερμανία! 
Δείγμα δεύτερο: Στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Laborsta. Σύμφωνα με αυτά, το ελληνικό ποσοστό των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα επί του συνόλου της απασχόλησης ανέρχεται σε 16% - μεγαλύτερο παρουσιάζουν οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Το αντίστοιχο γαλλικό είναι 26%, το βελγικό 22,5%, το βρετανικό 18.9%. Οι Σκανδιναβοί σταθερά γύρω στο 30%. Βάσει του συγκεκριμένου δείγματος, εάν η σύγκριση περιοριστεί στη δημόσια διοίκηση και εξαιρεθούν από αυτήν οι ένστολοι, τότε το ελληνικό ποσοστό θα υστερεί έναντι του γερμανικού. Δείγμα τρίτο- εγχώριο: Η μελέτη των εταιρειών Icap Group και Hay Group, η οποία παραδόθηκε την άνοιξη του 2011 στα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών που την είχαν παραγγείλει. Στη μελέτη τονιζόταν: «Το μέγεθος της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα συμβαδίζει με το αντίστοιχο μέγεθος των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών, ειδικά της ΕΕ». Το πόρισμα των δυο εταιρειών επεκτεινόταν και στο μισθολογικό, αφενός επισημαίνοντας ανισότητες ανάμεσα σε διάφορους τομείς του Δημοσίου, αφετέρου κάνοντας σύγκριση με τα της Ευρώπης: «Η μέση αμοιβή των απασχολούμενων στον Ελληνικό Δημόσιο τομέα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τα μέσα ευρωπαϊκά μεγέθη» Συγκεκριμένα, οι Icap Group και Hay Group γνωστοποίησαν πως στο ελληνικό δημόσιο το 50% του προσωπικού είχε απολαβές μέχρι 1.639 ευρώ μεικτά, καθώς και ότι περιοριζόταν στο 10% το τμήμα των υπαλλήλων που αμείβονταν με περισσότερα από 2.418 ευρώ μεικτά. Όσοι λάμβαναν πάνω από 5.856 ευρώ καταμετρήθηκαν στο 0,4%. Όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, πριν από ένα χρόνο - αργότερα έγιναν κι άλλες μισθολογικές περικοπές. Στο 2012 το ελληνικό κράτος θα πληρώσει σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων το 5,76% του ΑΕΠ και σε τόκους το 7.39% του ΑΕΠ. Το 2015 τα αντίστοιχα ποσοστά προβλέπονται 4,83% και 9,28%. Ας επανέλθουμε όμως στο βασικό μας θέμα- τους μύθους για τα ποσοτικά μεγέθη της απασχόλησης στο Δημόσιο. Επισημαίνουμε ότι οι προαναφερθείσες έρευνες - συγκρίσεις με τα της Ευρώπης δεν έχουν «προλάβει» ολόκληρα τα κύματα φυγής από τη δημόσια διοίκηση, όσα δηλαδή έχουν παρατηρηθεί έως τώρα. Τα συμπεράσματα προκύπτουν αβίαστα. Ήδη έχουμε λιγότερους δημόσιους υπαλλήλους από την υπόλοιπη Ευρώπη- κι ας αφήνει άφωνους πολλούς ... λάτρεις στερεοτύπων η εν λόγω διαπίστωση! 


Πηγή: iefimerida.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Ο νέος οδηγός του lifestyle των πολιτικών


Στην εποχή μας τα καλά νέα είναι ότι τα κόμματα πολλαπλασιάζονται σαν τα μανιτάρια. Τα κακά νέα είναι ότι ο κόσμος βλέπει πολιτικούς και του ανάβουν «τα λαμπάκια».
Παρόλα αυτά αρκετοί σώφρονες άνθρωποι με προοπτικές είναι ήδη ή θέλουν να μπουν στην «κονίστρα» της πολιτικής. Για όλους αυτούς είναι οι πρακτικές συμβουλές που ακολουθούν, για να πετύχουν στα δύσκολα μονοπάτια της πολιτικής.
Όπως όλα τα επαγγέλματα, έχει κι αυτό νέους κώδικες επιβίωσης που ισχύουν στις μέρες μας, αρχής γενομένης από το γνωστό μας, μέχρι σήμερα μοδάτο life style των πολιτικών μας.
Το «κοσμικό» life style των πολιτικών, που ίσχυε στην εποχή των παχιών αγελάδων έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ένας νέο οδηγός του lifestyle των πολιτικών ισχύει στις μέρες μας και ξεκινάει με τα «δεν».
·         Δεν πηγαίνουμε σε μπαράκια, πολυτελή εστιατόρια, και γενικά δεν πολυκυκλοφορούμε. Μένουμε σπίτι.
·         Δεν πηγαίνουμε διακοπές σε μοδάτα θέρετρα.
·         Δεν φοράμε «σινιέ» κοστούμια, καμπαρτίνες, πουκάμισα.
·         Δεν κάνουμε προεκλογικά πάρτι σε μπαράκια, ούτε γεύματα σε πολυτελή ξενοδοχεία.
·         Δεν φωτογραφιζόμαστε σαν σταρ του σινεμά και δεν στέλνουμε φωτογραφίες σε life style έντυπα - gossip.
·         Δεν κυκλοφορούμε δημόσια με γνωστούς επιχειρηματίες ακόμη κι αν είναι στενοί φίλοι μας. Υπαρκτός ο κίνδυνος να χρεωθούμε με «χορηγία» και αρκετά επιζήμιος για την εικόνα μας.
·         Δεν χρειάζεται να νεανίζουμε, ούτε στην εμφάνιση, ντύσιμο, χρώμα μαλλιών, ούτε με δράσεις τύπου extreme sports. Στην πολιτική ισχύει πάντα «η χρυσή εποχή της νεότητας είναι η εποχή της κλιμακτηρίου».
·         Δεν θα χρειαστούν εξειδικεύσεις όπως γνώσεις ζεϊμπέκικου, χορευτικές ικανότητες, δράσεις «ανθρώπινου» προσώπου κι άλλα. Η ανεξέλεγκτη έκθεση βλάπτει σοβαρά την υποψηφιότητα στις μέρες μας.
·         Μη δέχεστε να καθίσετε στην πρώτη σειρά αν αναγκαστείτε να πάτε σε μια κοινωνική εκδήλωση. Η έννοια του «επίσημου» τελείωσε. Στις μεσαίες σειρές ή στις τελευταίες, όπως οι τέως αρχηγοί κομμάτων στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι σηματοδότησης αυτής της ενέργειας αλλά και λόγοι προστασίας.
·         Μην πανικοβάλλεστε και να έχετε ετοιμότητα λόγου σε ότι και αν σας συμβεί στο δρόμο, στην ταβέρνα, στη συγκέντρωση από διαμαρτυρόμενους πολίτες. Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία τον καθένα που επιβουλεύεται τη θέση σας. Θα εκτιμηθεί από τους παριστάμενους πολίτες αλλά και από τα Μέσα που θα το αναμεταδώσουν. Είστε πολιτικός «παντός καιρού». Απαντήστε στις προκλήσεις με ευστοχία και ηρεμία.
·         Και να μην ξεχνάτε ούτε μια στιγμή, το κοσμικό life style ενός πολιτικού προκαλεί και οδηγεί σε εξαντλητικούς ελέγχους των οικονομικών και της περιουσίας του. Η εποχή που ξέραμε έχει τελειώσει.
Πως όμως ένα πολιτικός θα προβληθεί στην σύγχρονη εποχή μας, ποιο είναι το life style, ο τρόπος ζωής που θα τον ωφελήσει;
·         Υιοθετήστε ένα καθημερινό τρόπο ζωής life style που να προσομοιάζει με αυτό των πολιτών χωρίς όμως να φαίνεται «φτιαγμένο». Μείνετε με την «αυθεντικότητα» που έχετε δημιουργήσει.
·         Δουλέψτε εντατικά με τα κοινωνικά δίκτυα και περάστε τις θέσεις σας. Δώστε την εικόνα του σύγχρονου πολιτικού.
·         Δώστε συνεντεύξεις στο διαδίκτυο και στα έντυπα. Συμμετέχετε σε πολιτικές εκπομπές στα ηλεκτρονικά μέσα προσέχοντας τις «παγίδες» που πιθανόν να σας έχουν στηθεί.
·         Δώστε την εικόνα του πολιτικού της «διπλανής πόρτας» και μιλήστε με μικρό αριθμό πολιτών σε συγκεντρώσεις στα σπίτια.
·         Μη δίνετε υποσχέσεις και παραδεχθείτε παραλείψεις και τα προσωπικά λάθη σας ή του κόμματος σας. Μιλήστε με τη γλώσσα της αλήθειας.
·         Κυκλοφορείτε στους δημόσιους χώρους με τη σύζυγο και την οικογένεια σας, δείχνοντας διαχυτικότητα και φροντίδα.
·         Αλλάξτε την ξύλινη γλώσσα των παλαιών πολιτικών με απλές καθημερινές ευκολοπρόφερτες λέξεις. Οι ατελείωτες προτάσεις με υψηλά νοήματα δεν έχουν πέραση πλέον και σας «κολλάνε» την ετικέτα του πολιτικάντη πολιτικού.
·         Εκπαιδευτείτε στις νέες τεχνικές επικοινωνίας και διατυπώστε τα μηνύματα σας με πειθώ.
·         Δώστε την εικόνα του πολιτικού που σκέφτεται διαφορετικά «out of the box».
Για τις ερχόμενες εκλογές, αν γίνουν ως έχουν προγραμματιστεί μέσα στον Μάιο, ένας υποψήφιος βουλευτή δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα. Η περίοδος του Πάσχα δεν ενδείκνυται για ενέργειες προεκλογικής εκστρατείας και οι εναπομείναντες μέρες αρκούν μόνο για διανομή ενός μικρού εντύπου του υποψήφιου, των σταυρωμένων ψηφοδελτίων και μερικών συγκεντρώσεων σε σπίτια.

Πηγή: 
http://www.new-deal.gr/ - του Θανάση Παπαμιχαήλ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Οι συνδικαλιστές στον Παναγιώτη Αλευρά

Η εργατικότητα και η αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Παναγιώτης Αλευράς, στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο των Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου, Δημήτρης Λίβας και Βαγγέλης Εμμανουηλίδης, Νικολίνα Λέκκα, Δημήτρης Φαββατάς, Ηλίας Παυλόπουλος, Θεόδωρος Γιαννόπουλος και Βενετία Μπιτσάνη αντίστοιχα, επισκέφθηκαν τον Παναγιώτη Αλευρά και τον ενημέρωσαν για το πρόγραμμα δράσης του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα προβλήματα των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας, θέματα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και φυσικά τις μεγάλες περικοπές στις αποδοχές τους. Ο αντιπεριφερειάρχης τους ευχήθηκε καλή δύναμη και ανέφερε ότι σε τέτοιους δύσκολους καιρούς όλοι πρέπει να βοηθήσουν για να μπορέσει η χώρα να βρει πάλι το δρόμο της ανάπτυξης. Αναγνώρισε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τα οικονομικά μέτρα, όμως τόνισε ότι για να πάρουν πίσω όσα έχασαν πρέπει να βοηθήσουν για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες. Τέλος, τους διαβεβαίωσε ότι θα είναι συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος σε κάθε προσπάθεια του Συλλόγου και ζήτησε την αγαστή συνεργασία των εργαζόμενων. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Αυτόφωρο για καταληψίες δημόσιων κτιρίων

Να παρεμβαίνουν άμεσα στις περιπτώσεις καταλήψεων Πανεπιστημίων, υπουργείων και άλλων δημοσίων κτιρίων και να ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία -σε περίπτωση που οι καταληψίες αρνούνται να εγκαταλείψουν τον χώρο- παρήγγειλε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες στους συναδέλφους του. Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι το φαινόμενο της κατάληψης διαφόρων χώρων στους οποίους στεγάζονται και λειτουργούν υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ παρουσιάζεται συχνά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Ο κ. Τέντες σημειώνει ότι είναι αυτονόητη η παρέμβασή των κατά τόπους εισαγγελέων, μέσω των αστυνομικών αρχών, τόσο για τη βεβαίωση των εγκλημάτων όσο και για την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών τους. Στα πλαίσια αυτά, τονίζει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πρέπει να ζητείται η συμβολή των προϊσταμένων των δημοσίων υπηρεσιών προκειμένου: α) να διευκρινίζεται η συνδρομή κρίσιμων στοιχείων, όπως η δήλωση της αντιθέσεως των υπηρεσιών στην παραμονή των δραστών στους χώρους τους ή η διακοπή ή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας τους και β) να εντοπίζεται η ταυτότητα των δραστών ή τουλάχιστον όσων πρωταγωνιστούν στις καταλήψεις, η οποία κατά κανόνα είναι γνωστή σε αυτούς. Σε σοβαρές περιπτώσεις και ιδίως όταν οι δράστες αρνούνται επιμόνως να απομακρυνθούν ή οι καταλήψεις έχουν μεγάλη διάρκεια ή συνοδεύονται και από άλλες παράνομες πράξεις, όπως φθορές κλπ, επιβάλλεται να ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία. Τέλος, η μεγάλης διάρκειας ανοχή των καταλήψεων από τους εκπροσώπους των υπηρεσιών ή τους αρμοδίους υπαλλήλους ή μη συνεργασία τους για τη διακοπή των καταλήψεων πρέπει να αξιολογείται προκειμένου να κρίνεται κάθε φορά αν συντρέχει περίπτωση παραβάσεως καθήκοντος, αφού αυτοί έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ακώλυτη λειτουργία των υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και το δημόσιο εν γένει συμφέρον. Ας σημειωθεί ότι με προγενέστερο άρθρο έχουν καταργηθεί οι διατάξεις που καθιέρωναν το ακαδημαϊκό άσυλο, όπου και ορίσθηκε ότι στις αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία. Συνεπώς, όσα εκτίθενται στη εγκύκλιο ισχύουν και για τις καταλήψεις όλων ανεξαιρέτως των καταστημάτων ή χώρων των Πανεπιστημίων. Άμεση ήταν η αντίδραση του γραφείου τύπου του ΚΚΕ που σε ανακοίνωσή του αναφέρει: "Η παραγγελία αποτελεί ένα ακόμα βήμα κλιμάκωσης του αυταρχισμού και της καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η κίνηση αυτή και μάλιστα στην έναρξη της προεκλογικής περιόδου, εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα τρομοκρατίας και εκβιασμών κατά του λαού και της νεολαίας και δείχνει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της εξουσίας των μονοπωλίων και των κομμάτων της".
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Επίκαιρες ελληνικές ταινίες

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Δικαστική απόφαση-φρένο στην εφεδρεία

Απόφαση-σταθμός για τη μη εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας βγήκε προ ημερών από το Διοικητικό Εφετείο, ανοίγοντας το δρόμο της επιστροφής των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα, στις θέσεις τους. «Είναι η πρώτη απόφαση που βγαίνει από το Διοικητικό Εφετείο υπέρ των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων», επισημαίνει στον «Ε.Τ.» η δικηγόρος, Κωνσταντίνα Φουντέα. Το Εφετείο εξέδωσε μια προσωρινή απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δύο προσφεύγοντες, μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που είχαν βγει σε εφεδρεία, θα επιστρέψουν ξανά στις θέσεις τους μετά το Πάσχα. «Η κρίση για τη συνταξιοδότηση δεν είχε γίνει κατόπιν αξιολόγησης και αντικειμενικών αξιών και αυτό ήταν που μας δικαίωσε», επισημαίνει η δικηγόρος. Μάλιστα, όπως τονίζει, η εν λόγω απόφαση ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρόμοιες αποφάσεις υπέρ μονίμων υπαλλήλων που βγήκαν πρόωρα στη σύνταξη. «Σίγουρα το ένα τρίτο των υπαλλήλων που βγήκαν σε εφεδρεία, μονίμων και αορίστου χρόνου, έχουν προσφύγει. Αναμένουμε και άλλες αποφάσεις κατά της εφεδρείας, μετά το Πάσχα, και σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ως δεδικασμένο», σημειώνει η κ. Φουντέα. Αν και εκκρεμούσε η απόφαση του ΣτΕ για την εφεδρεία, ωστόσο, το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε υπέρ των υπαλλήλων: «Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και το βασικότερο όλων είναι ότι αποτελεί μια ανασταλτική απόφαση σε περίπτωση που θελήσουν να ξαναεφαρμόσουν το μέτρο της εφεδρείας», υπογραμμίζει η δικηγόρος, δηλώνοντας αισιόδοξη ότι θα βγουν και άλλες τέτοιες αποφάσεις. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ο διαπαιδαγωγικός ρόλος της τηλεόρασης

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου

Ο στόχος για 150.000 λιγότερους υπαλλήλους έως το 2015 μπορεί...να επιτευχθεί χωρίς απολύσεις, είπε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει και το ενδεχόμενο απολύσεων, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ρέππας σε 712.076 ανέρχονται οι υπάλληλοι που μισθοδοτούνται από το ελληνικό Δημόσιο (εξαιρούνται όσοι εργάζονται στις ΔΕΚΟ), ενώ απ’ αυτούς οι 636.188 αποτελούν το μόνιμο τακτικό προσωπικό, Ο κ. Ρέππας είπε ότι μέχρι πρότινος η χώρα δεν διέθετε στοιχεία για τους απασχολούμενους του δημοσίου, γεγονός που δημιουργούσε κακή εικόνα για το κράτος εντός και εκτός Ελλάδας. Μάλιστα, εξήρε τη συμβολή του Γιάννη Ραγκούση στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, το 2010, η οποία έγινε η βάση για όλες τις κατοπινές ενέργειες του υπουργείου. Όπως είπε, αυτή η νέα βάση δεδομένων, δηλαδή το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου, θα επικαιροποιείται καθημερινά με ευθύνη των διευθυντών προσωπικού, παρέχοντας πλήρη και ακριβή ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τους υπαλλήλους των υπουργείων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ, ενώ κάθε εργαζόμενος θα έχει το δικό του ψηφιακό προφίλ, με περίπου 75 παραμέτρους. Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Ρέππας, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων που θα οδηγήσουν στην τελική διασταύρωσή τους με τη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, προς διόρθωση ορισμένων αποκλίσεων.

Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου, στις 9 Απριλίου 2012, έδειξαν την ύπαρξη 636.188 τακτικών υπαλλήλων στο δημόσιο (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) και -όπως συμπλήρωσε ο υπουργός- «μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε σε κάθε υπηρεσία τα στοιχεία κάθε εργαζομένου και το προφίλ του, όπως σπουδές ή γλώσσες, ώστε έαν έχουμε ειδικές ανάγκες, να ξέρουμε το διαθέσιμο δυναμικό». Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται στο Δημόσιο: Τακτικό προσωπικό 636.188 Έκτακτο προσωπικό 49.546 Μετακλητοί, αιρετοί, κτλ 20.242 Σύμφωνα με το υπουργείο, η πρώτη απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων το 2010 είχε δείξει 768.009 εργαζομένους, αν και εκτιμάται ότι ένα 5% δεν κατάφερε να απογραφεί. Έτσι, το 2010 ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων ενδέχεται να έφτανε τις 790.000, ενώ σήμερα είναι 712.000 (πλην ΔΕΚΟ). Το 2010 αποχώρησαν 53.000 εργαζόμενοι και προσλήφθηκαν 22.000 επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ 2007-2008. Το 2011 αποχώρησαν άλλες 40.000 υπάλληλοι.

«Οι αποχωρήσεις μπορεί να καλύψουν τον στόχο» 
Αναφορικά με τον στόχο της μείωσης των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 έως το 2015, ο κ. Ρέππας επανέλαβε ότι οι τάσεις των αποχωρήσεων δείχνουν ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς απολύσεις, όμως απέφυγε να ποσοτικοποιήσει το «ρεύμα» των αποχωρούντων, αφήνοντας ένα «παράθυρο» για απολύσεις. «Πρέπει να μιλούμε με τίμιο τρόπο και να πούμε την αλήθεια» σημείωσε ο κ. Ρέππας, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αποκλείσεις που να δείχνουν ότι ο στόχος των μη απολύσεων είναι αδύνατον να επιτευχθεί. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν είναι βέβαιο, όμως επανέλαβε ότι οι προσλήψεις, οι αποχωρήσεις και οι συνταξιοδοτήσεις «μάς οδηγούν στον στόχο». «Πράγματι, οι εκπρόσωποι των δανειστών ζήτησαν απολύσεις στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των οργανισμών του δημοσίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να δώσουν αποτελέσματα και προς αυτήν την κατεύθυνση» είπε ο υπουργός. Για να δείτε τα στατιστικά του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου πατήστε εδώ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ψηφίστηκε ο νόμος "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Καλλικράτης 2)"

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/... Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα "Τεχνικές Αντιμετώπισης Κρίσεων-Διαχείριση Άγχους" του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την πολιτική της ΑΔΕΔΥ για την ανάδειξη της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης των εργαζομένων στο Δημόσιο, ως κεντρικών μέσων για την πρόσβασή τους στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα, στην Κοινωνία της Γνώσης, σχεδίασε το έργο: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» στους άξονες 07, 08 και 09 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ.
Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.
Για να δείτε την βεβαίωση της υπηρεσίας πατήστε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι Δημόσιες Υπηρεσίες να εκδίδουν έγγραφα τα οποία μπορεί να αφορούν στο ίδιο θέμα αλλά να είναι εντελώς ανόμοια ως προς τη μορφή και τη σύνταξή τους.Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει κατά τη γνώμη μας διότι οι υπηρεσίες δεν συμβουλεύονται τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ο οποίος υπάρχει εδώ, και στον οποίο περιγράφονται λεπτομερώς ο τύπος και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνεται η επικοινωνία. Στον Κ.Ε.Δ.Υ. υπάρχουν σχέδια για όλα τα διοικητικά έγγραφα που παράγουν και διακινούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα οποία έχουν ορισμένη μορφή τόσο ως προς τη σύνταξή τους, όσο και ως προς την ακριβή διάρθρωσή τους. Ποιο συγκεκριμένα, υπάρχουν υποδείγματα αλλά και ανάλυση για τα κατωτέρω διοικητικά έγγραφα:
 1. Το ευρείας χρήσης έγγραφο 
 2. Την εισήγηση 
 3. Την απόφαση 
 4. Την εγκύκλιο 
 5. Τη διαταγή 
 6. Τα σημειώματα (Υπηρεσιακά – Ενημερωτικά) 
 7. Τις αιτήσεις – αναφορές υπαλλήλων 
 8. Τις αιτήσεις – αναφορές πολιτών 
 9. Τα τηλεγραφήματα και τα τηλέτυπα (Telex) 
 10. Το τηλεομοιότυπο (Fax) 
 11. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
 12. Τα πρακτικά, που αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση διοικητικών εγγράφων. 

Μια τυπική παράλειψη για παράδειγμα που γίνεται, είναι η μη αποστολή μαζί με τα υπόλοιπα διοικητικά έγγραφα του Φύλλου Αποστολής Τηλεομοιοτύπου, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ, στο οποίο υπάρχουν χρηστικές πληροφορίες για τον παραλήπτη αλλά και τον αποστολέα του φάξ. Η δομή των διοικητικών εγγράφων είναι συγκεκριμένη και είναι η εξής:

 1. Προμετωπίδα 
 2. Κύριο κείμενο 
 3. Υπογραφές 
 4. Σφραγίδες 
 5. Συνημμένα Παραρτήματα 

Ενίοτε, συναντάμε έγγραφα τα οποία είναι ελλιπή, δεν υπάρχει για παράδειγμα στην προμετωπίδα η διεύθυνση ή το τηλέφωνο της υπηρεσίας ή το όνομα του χειριστή – συντάκτη της υπόθεσης κλπ, γεγονός που δυσχεραίνει τον παραλήπτη στην μετέπειτα επικοινωνία. Τα έγγραφα που παράγουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες οφείλουν να τα αρχειοθετούν και να παρέχουν πρόσβαση σ’ αυτά στους πολίτες. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη κι επιβεβλημένη, με ορισμένες εξαιρέσεις στις οποίες θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες πρέπει να προβαίνουν σε περιοδική εκκαθάριση του αρχείου τους, σύμφωνα με διαδικασία που θα αναλυθεί επίσης σε επόμενο άρθρο και όχι να το αφήνουν να καταστρέφεται και να αλλοιώνεται ανεξέλεγκτα.

Πηγή: http://dimosio.net
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Για τις 5 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η προσφυγή κατά της εφεδρείας

Με νέα απόφασή του στις 4 Απριλίου 2012, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να αναβάλει την προσδιορισμένη, για την Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012, ολομέλεια, η οποία θα εκδίκαζε την προσφυγή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά της αντισυνταγματικότητας του Νόμου 4024/2011 και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο θέμα της εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας. Επιπλέον, με τον προσδιορισμό της νέας ημερομηνίας εκδίκασης για τις 5/10/2012, η αναβολή της πήρε χρονικές διαστάσεις υπερβολικές έως και αδικαιολόγητες. Θεωρούμε ότι σε μια εποχή που το εισόδημα των εργαζομένων μειώνεται τραγικά και γενικότερα ανατρέπονται όλα τα εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, η καθυστέρηση στην εκδίκαση τέτοιων, μείζονος σημασίας υποθέσεων, αποτελεί επιπλέον πλήγμα εναντίον των εργαζομένων. Με δεδομένο ότι με βάση τον νόμο (Ν. 4024/2011) η περίοδος της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, για όσους υπαλλήλους έχουν ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς, ολοκληρώνεται στις 31/12/2012, η καθυστέρηση της εκδίκασης και κατά συνέπεια και της έκδοσης της απόφασης καθιστούν την προσφυγή μας άνευ αξίας. Ταυτόχρονα, αποστερούνται οι εργαζόμενοι από οποιοδήποτε δικαίωμα ουσιαστικής νομικής προστασίας. Είναι, δηλαδή, σαφές ότι εάν έχουμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2014, θα έχουν, εν τω μεταξύ, απολυθεί πάνω από 100.000 εργαζόμενοι, με συνέπεια η προστασία της δικαιοσύνης να μετατρέπεται σε …μνημόσυνο. Πιστεύουμε ότι ευθύνη της δικαιοσύνης είναι να αποφασίζει εγκαίρως και να προλαμβάνει την εφαρμογή αποφάσεων που προκαλούν ανθρώπινα ερείπια. Κάνουμε, λοιπόν, έκκληση στον Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου να προσδιορίσει τη νέα ημερομηνία εκδίκασης κατά το δυνατόν άμεσα και ακολούθως, χωρίς καμιά αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να δημοσιοποιηθεί η απόφαση. 


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πώς θα πάρετε το δώρο του Πάσχα και τι ποσό δικαιούστε

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε ανακοίνωσή του αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι η τελευταία ημέρα καταβολής του δώρου Πάσχα στον Ιδιωτικό Τομέα. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε ανακοίνωσή του αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος. Επιδόματα (δώρα) εορτών δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο. Το επίδομα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο στη περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Για τους εργαζόμενους που η σχέση εργασία τους με τον υπόχρεο στη καταβολή επιδόματος (δώρου) Πάσχα εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούνται τα εξής: α) Σαν επίδομα Πάσχα ποσόν ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα. Επίσης, για τους απασχολούμενους σε δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου η αναλογία επιδόματος Πάσχα που δικαιούνται είναι: Δύο ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους σαν επίδομα Πάσχα κλπ. ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από 8 ή από 13 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα. Το επίδομα Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής. Το επίδομα Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης. Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μισό μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το επίδομα (δώρο) Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο και θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη. Ενδεικτικά, για την υποχρέωση καταβολής Δώρου Πάσχα 2012 από τον εργοδότη σε εργαζόμενο, το ΣΕΠΕ παραθέτει το ακόλουθο παράδειγμα εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ειδικότητα εργάτη), αμειβόμενου με τα ισχύοντα σήμερα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (με την προβλεπόμενη μείωση 22% των αποδοχών του). Ο εν λόγω εργαζόμενος είναι άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, με πλήρες ωράριο και έχει απασχοληθεί από 1/1/2012 έως 30/4/2012 (δεν θα λυθεί η εργασιακή σχέση πριν από την 30/4/2012), θα λάβει το ακόλουθο Δώρο Πάσχα 2012: 15 ημερομίσθια Χ 26,18 € (ημερομίσθιο που ισχύει από 14.2.2012, σύμφωνα με τον Ν. 4046/2012 και την εκδοθείσα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου -ΠΥΣ- αριθ. 6/28.2.2012) = 392,7€. Ο ίδιος εργαζόμενος χωρίς την μείωση που προβλέπει ο Ν. 4046/2012 και η εν λόγω ΠΥΣ, θα ελάμβανε Δώρου Πάσχα 2012: 15 ημερομίσθια Χ 33,57€ = 503,55€. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Επίκαιρες ελληνικές ταινίες

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Συνέλευση με θέμα το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την Αξιολόγηση των Υπαλλήλων

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στη Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Απριλίου και ώρα 13.30 μμ στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», με θέμα το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά το «Σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα». Θα προηγηθεί παρουσίαση του προσχεδίου από το Σύλλογο. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση και υποβολή σχετικών προτάσεων και θέσεων, προκειμένου ως Σύλλογος να συμμετέχουμε στη διαβούλευση του Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 12η Απριλίου 2012.

Για το Δ.Σ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λιβάς Δημήτριος
Λέκκα Νικολίνα
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Οδηγός «σαβουάρ βιβρ» για δημοσίους υπαλλήλους

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας παρουσίασε τους οδηγούς ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και δικαιωμάτων των πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη και με στόχο την «τυποποίηση του σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ των δημοσίων λειτουργών», το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θέτεις τις προδιαγραφές «πρότυπης συμπεριφοράς» των δημοσίων υπαλλήλων! Όπως τόνισε ο κ. Ρέππας, οι αρχές και οι κανόνες του παρόντος Οδηγού Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, απευθύνονται σε όλο το ευρύτερο φάσμα του Δημοσίου, δηλαδή σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των αποκεντρωμένων κρατικών Διοικήσεων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των ΟΤΑ κάθε βαθμού.
Οι πέντε στόχοι του οδηγού
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο οδηγός εξυπηρετεί τους εξής στόχους:
1) Προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του επαγγελματικού περιβάλλοντος που πρέπει να εξασφαλίζεται κατά τη σύγχρονη δημόσια υπηρεσία, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται σήμερα η διεθνής πρακτική για τη Δημόσια Διοίκηση.
2) Διατυπώνει σαφείς κανόνες συμπεριφοράς για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εξασφαλίζουν οι κανόνες αυτοί όχι μόνον τη σύννομη, αλλά και τη σύμφωνη με την ηθική και τη δεοντολογία συμπεριφορά των υπαλλήλων.
3) Διασφαλίζει την ουσιαστική, ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών αποτρέποντας μια νομικιστική και γραφειοκρατική συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων.
4) Ενημερώνει σαφώς και συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση τους πολίτες.
5) Εγκαθιδρύει μια νέα ποιοτική σχέση Διοίκησης – πολιτών, που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στη νομιμότητα, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία της Διοίκησης και των λειτουργών της.

Δεν καπνίζει, έχει επιμελή εμφάνιση, ζητά συγνώμη -όταν πρέπει- από τον πολίτη και... δεν μπαίνει στο facebook 
«Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού και να τηρεί σε κάθε περίσταση, τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ανεξαρτήτως της ψυχικής του διάθεσης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο «Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς». Τι προβλέπει συγκεκριμένα σε μερικές από τις 49 σελίδες του ο οδηγός για τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων; Έχουμε και λέμε:
- Έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση.
- Απευθύνεται στους πολίτες στον πληθυντικό.
- Δεν καπνίζει.
- Δεν ακούει μουσική… εκτός αν αυτή προέρχεται από το ηχητικό σύστημα της υπηρεσίας.
- Αν (και μόνο σε αυτή την περίπτωση) προκύψει σοβαρός λόγος για να διακόψει την επικοινωνία του με τους πολίτες, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τον πολίτη και να παρακαλέσει άλλον συνάδελφό του να συνεχίσει τη συναλλαγή.
- Αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, σύγχυσης, ψυχικού κλονισμού ή όταν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άνεργοι, ηλικιωμένοι ή αναλφάβητοι)
- Διευκολύνει τους πολίτες αντλώντας ο ίδιος από το διαδίκτυο τις κρίσιμες ή ζητούμενες πληροφορίες, ή τους καθοδηγεί ώστε να τις αναζητήσουν μόνοι τους.
- Σε περίπτωση απώλειας φακέλου που αφορά υπόθεση πολίτη οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επανασύστασή του.
- Καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες αμέσως, δηλ. κατά την πρώτη προσέλευσή τους στην υπηρεσία, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία μιας δεύτερης επίσκεψης, εφόσον η φύση του αιτήματος το επιτρέπει.
- Eξυπηρετεί τους πολίτες κατά το ωράριο που έχει ορίσει η υπηρεσία του (...) παραμένοντας και πέραν του ισχύοντος χρόνου εργασίας, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
- Δεν πρέπει να κάνει εξωϋπηρεσιακή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του (ή αλλιώς... ξεχάστε το facebook εν ώρα υπηρεσίας).

Φυλλάδιο για τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων
Tο φυλλάδιο για τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, αποτελεί έναν οδηγό με τα βασικά δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων με στόχο να διευκολύνεται ο ενδιαφερόμενος στην άσκησή τους με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο.
Για να δείτε τον Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς πατήστε εδώ.
Για να δείτε το φυλλάδιο για τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων πατήστε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μισθοί, παραγωγικότητα και τεμπέληδες


Σύμφωνα  με διεθνείς μετρήσεις παραγωγικότητας, οι Eλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους αλλά και από όλους τους άλλους λαούς που ανήκουν στον ΟΟΣΑ. Παρά ταύτα η παραγωγικότητά τους είναι χαμηλή όπως επίσης και η ανταγωνιστικότητα της χώρας!
Eτσι εδώ και δύο χρόνια κάποιοι μηχανεύονται και υλοποιούν σχέδια για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας μόνο με μειώσεις μισθών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Καμία άλλη παράμετρος δεν μπαίνει σε συζήτηση.
Αυτή είναι μια ομαδική παράκρουση, ώστε όταν βλέπουμε ένα κλασικό οικονομικό φαινόμενο, να ερμηνεύουμε μόνο ό,τι βολεύει αυτούς που βάζουν τους κανόνες του μνημονίου, χωρίς άλλη επιλογή. Η θεωρία αλλά και η κοινή λογική έχουν πάει περίπατο.
Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν του ΟΟΣΑ (αυτού που έβγαλε τη μελέτη «αχρηστίας» μας) είναι ότι στην Ελλάδα εργαζόμαστε κατά μέσο όρο 2.109 ώρες τον χρόνο και είμαστε δεύτεροι, πίσω από τη Ν. Κορέα (2.193 ώρες). Στην πρώτη δεκάδα των «εργατικών» χωρών είναι οι Χιλή, Ρωσία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Εσθονία, Τουρκία και Μεξικό. Η πρώτη δεκάδα δεν είναι καθόλου τυχαία, καθόσον στις τελευταίες θέσεις φιγουράρουν χώρες όπως οι Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Βέλγιο, Σουηδία κ.ά., με περίπου 1.400 έως 1.500 ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο! Δηλαδή εκεί εργάζονται περίπου 30% λιγότερο από τους Έλληνες και απολαμβάνουν πολύ υψηλότερες αμοιβές.
Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους θα έπρεπε να έχουν γίνει σημαία των ελληνικών αναπτυξιακών επιχειρημάτων προς διαπραγμάτευση με κάθε «σοφό» αναλυτή - σύμβουλο - σωτήρα, που εντοπίζει στους μισθούς την ευθύνη της κακοδαιμονίας αυτού του τόπου. Κακά τα ψέματα: οι πάντες έχουν ξεχάσει ορισμένες απλές και γνωστές αλήθειες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Η κακή ανταγωνιστικότητα οφείλεται ασφαλώς στους μισθούς κατά ένα μικρό ή μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά κυρίως οφείλεται στην έλλειψη κεφαλαίων και τεχνολογίας, που με τη σειρά τους οδηγούν σε κατάλληλο εξοπλισμό και οργάνωση εντός των επιχειρήσεων (αλλά και του δημόσιου τομέα), ώστε με λιγότερο ανθρώπινο έργο να παράγεται μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Η απλή αυτή παρατήρηση εξηγεί ακριβώς γιατί όλες οι χώρες (πλην της Κορέας) με περισσότερες ώρες εργασίας είναι σχετικά «φτωχότερες» από τις άλλες όπου οι πολίτες τους δουλεύουν λιγότερο.
Πέραν αυτού του κανόνα, είναι επίσης γνωστό τοις πάσι ότι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα ορισμένων κλάδων της οικονομίας οφείλεται στις μικρές παραγόμενες ποσότητες και στην περιορισμένη αγορά προς την οποία απευθύνονται οι παραγωγικές μονάδες. Το θετικό δείγμα αυτής της παρατήρησης είναι οι αγρότες των ΗΠΑ, οι οποίοι, αν και αποτελούν μόνο το 2% του πληθυσμού, εντούτοις «τρέφουν» το υπόλοιπο 98% και κάνουν ταυτόχρονα και εξαγωγές.
Οι κύριοι λοιπόν της τρόικας και τα κεντρικά τους καταστήματα, αν ήθελαν να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, θα έπρεπε στους χαρτοφύλακες τους να έχουν σχέδια ανάπτυξης του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της χώρας. Ξέρουμε ότι στις χώρες τους, όταν εκσυγχρονίζουν τα εργοστάσιά τους να παράγουν λ.χ. αυτοκίνητα με ρομποτική τεχνολογία (δηλαδή, απόλυτη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα), αποσυναρμολογούν τα παλιά εργοστάσια και τα στέλνουν «στην Aνατολή» (π.χ. Τουρκία, Ρουμανία), όπου μετά «αναμορφώνουν» μισθολογικά το ανθρώπινο κεφάλαιο, για να αντισταθμίσουν την έλλειψη τεχνολογίας με χαμηλούς μισθούς. Oχι μόνο λοιπόν δεν είμαστε τεμπέληδες, αλλά δεν μασάμε και κουτόχορτο.

Πηγή: http://www.new-deal.gr - του ΚΩΣΤΑ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Αύριο στο ΣτΕ η εκδίκαση της προσφυγής κατά της εφεδρείας

Κάλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστές οργανώσεις και σωματεία απευθύνει η ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να παραβρεθούν στην εκδίκαση, την Παρασκευή, ώρα 09:00, από την Ολομέλεια του ΣτΕ της προσφυγής της κατά «της αντισυνταγματικότητας του Ν.4024/2011 και ιδιαίτερα κατά της παράνομης ρύθμισης που εμπεριέχεται στο συγκεκριμένο Νόμο και αφορά την πρόωρη απομάκρυνση των δημόσιων υπαλλήλων από τις υπηρεσίες τους, διά της μεθόδου της εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας». Όπως σημειώνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «η έκβαση της παρέμβασης της Οργάνωσής μας έχει τεράστια σημασία, ειδικά σήμερα και ενόψει των σχεδιασμών της παρούσας συγκυβέρνησης για απόλυση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) εργαζομένων μέσα στο τρέχον έτος και απομάκρυνση συνολικά εκατόν πενήντα και πλέον χιλιάδων (150.000) εργαζομένων από το Δημόσιο έως το τέλος του 2015, στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεών της προς την τρόικα».

Θέλουν να διαλύσουν τη Δημόσια Διοίκηση 
Κατά την ΑΔΕΔΥ, «είναι εμφανέστατη, πλέον, η προωθούμενη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης, η στόχευση εκποίησης πολλών δημόσιων υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την εκχώρησή τους στην κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση ξένων και ντόπιων οικονομικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα τη νέα αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των πολιτών και της μεγιστοποίησης της ανεργίας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων μας».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Θέσεις της ΑΔΕΔΥ σχετικά με το προωθούμενο σύστημα αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφορικά με τα θέματα αξιολόγησης των Δημοσίων Υπηρεσιών και του υπηρετούντος προσωπικού στο Δημόσιο, επισημαίνει τα εξής:
1. Η προωθούμενη, από τη Συγκυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, «αξιολόγηση» των Δημοσίων Υπηρεσιών και των εργαζομένων σε αυτές, γίνεται με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό περιορισμό των εργαζομένων στο Δημόσιο, κατά εκατόν πενήντα -και πλέον- χιλιάδες έως το 2015. Είναι πλέον απόλυτα σαφές ότι η αξιολόγηση δεν γίνεται για την καλύτερη οργάνωση και την –κατά γενική ομολογία αναγκαία- βελτίωση της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, προς όφελος του πολίτη. Αντιθέτως, χρησιμοποιείται ως ένα ακόμα επικοινωνιακό «πυροτέχνημα» από τους κυβερνώντες, με σκοπό αφενός την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους προς την Τρόικα, για άμεσες απολύσεις προσωπικού και περιορισμό των Δημοσίων Υπηρεσιών και αφετέρου για την σταδιακή –σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο- κατάργηση βασικών Κοινωνικών Αγαθών (Δημόσια Υγεία, Δημόσια Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση κ.λπ.). Αυτή, όμως, η εξέλιξη προφανώς δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών, αντιθέτως στρέφεται εξ ορισμού κατά των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
2. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι σχεδιασμοί του αρμόδιου Υπουργείου περί αξιολόγησης του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους σε σχέση με τις θέσεις που κατέχουν σήμερα, όσο και το προωθούμενο σύστημα προαγωγικής αξιολόγησης, συνδέονται άμεσα με τη συνολική πολιτική της Συγκυβέρνησης ως προς τα θέματα του Δημοσίου και τις ρητές μνημονιακές δεσμεύσεις για απολύσεις και ελαχιστοποίηση του μισθολογικού κόστους, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ανεξάρτητα από αυτά.
3. Επιπροσθέτως, εάν η Πολιτεία, έστω και σήμερα, την ύστατη ώρα, ήθελε μία Δημόσια Διοίκηση, που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών, δεν θα εφάρμοζε πολιτικές διαρκούς επίθεσης στο εισόδημα, τις θέσεις εργασίας και τις συνθήκες εργασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, καλλιεργώντας αισθήματα ανασφάλειας και απογοήτευσης, με συνέπεια και την υπονόμευση της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Το γεγονός ότι η διαδικασία προώθησης της «μεταρρύθμισης» του συστήματος αξιολόγησης του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου, συνοδεύτηκε –ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια- από την επίμονη προσπάθεια ταυτόχρονης απαξίωσής του, με χρήση ιδιαίτερα ισοπεδωτικών σχολίων, όρων και χαρακτηρισμών, είναι απόλυτα διαφωτιστικό ως προς τις πραγματικές προθέσεις εκείνων που επιλέγουν να επιβάλλουν μονομερώς τέτοιου είδους αλλαγές, καθώς και ως προς τις αντιλήψεις και τις ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις τους για το Κράτος και το ρόλο του. Απευθυνόμενο σε όλους αυτούς, το Δημοσιοϋπαλληλικό Κίνημα έχει καθήκον να επισημάνει για ακόμη μια φορά και να αναδείξει ότι ο Δημόσιος Τομέας διαθέτει ένα -και μόνο ένα- σημαντικό "κεφάλαιο": Το ανθρώπινο δυναμικό του. Στόχος των μεταρρυθμίσεων θα έπρεπε να είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου και η ουσιαστική και ειλικρινής προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του, μέσα από τη δημιουργία συνθηκών αποδοτικής εργασίας και όχι η διαρκής και αυθαίρετη επιχείρηση γενικευμένης απαξίωσης του σώματος των Δημοσίων Υπαλλήλων, μέσα από την αποπροσανατολιστική εκμετάλλευση -απαράδεκτων μεν μεμονωμένων δε- φαινομένων παραβατικότητας και διαφθοράς.
4. Το διακύβευμα, στην παρούσα συγκυρία, από την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης στο Δημόσιο, είναι οι απολύσεις και η συγκράτηση σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο, τη στιγμή που θα έπρεπε να προωθούνται άλλου είδους στόχοι: α. η βελτίωση των δομών, των υποδομών, του τρόπου οργάνωσης και καλής λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, της ποιότητας της νομοθεσίας, της καταπολέμησης της περιττής γραφειοκρατίας, β. η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται ώστε να μπορεί κάθε εργαζόμενος να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα καθήκοντά του, γ. η υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία σημειωτέων επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων όπως το εργασιακό του περιβάλλον, οι όροι αμοιβής και εργασίας, οι προοπτικές εξέλιξής του, δ. η ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης των εργαζομένων, ε. η εμπέδωση -μεταξύ των εργαζομένων- του αισθήματος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας,
5. Στα πλαίσια αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση, για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής και της βιωσιμότητας ενός Συστήματος Αξιολόγησης, που ως στόχο θα έχει το δημοκρατικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την αναβάθμιση της κρατικής μηχανής προς όφελος του λαού και του τόπου -και όχι τις απολύσεις- είναι η από-κομματικοποίηση του Δημοσίου και η απεξάρτηση της Δημόσιας Διοίκησης από ένα πολιτικό σύστημα πλήρως εθισμένο σε αναχρονιστικές νοοτροπίες και πελατειακές πρακτικές. Πρόκειται ασφαλώς για μία αξίωση και πάγια διεκδίκηση του Δημοσιοϋπαλληλικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και των εργαζομένων στο Δημόσιο, η οποία δεν διασφαλίζεται ούτε από το προωθούμενο σχέδιο αξιολόγησης, παρά τις διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων περί του αντιθέτου.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Διετής η παραγραφή οικονομικών αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων, κρίνει το ΑΕΔ

Διετής είναι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων, όπως έκρινε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), ενώ παράλληλα διατηρήθηκε το προνόμιο του Δημοσίου που προβλέπει οι οικονομικές αξιώσεις που διεκδικεί από τους εργαζομένους να παραγράφονται σε βάθος χρόνου μιας πενταετίας. Ειδικότερα, το ΑΕΔ με ισχυρή πλειοψηφία (10-3), έκρινε ότι είναι συνταγματική η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι είναι διετής η παραγραφή των οικονομικών αξιώσεων των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου από καθυστερούμενες αποδοχές, διαφορές αποδοχών, επιδομάτων, οικονομικών παροχών, αποζημιώσεων και από διαφορές λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο επιλήφθηκε του ζητήματος κατόπιν αντίθετων αποφάσεων που υπήρξαν μεταξύ των δύο μεγάλων δικαστηρίων της χώρας, δηλαδή μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. 

Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Toν Ιούνιο οι γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλωνΤον Ιούνιο, μετά τις εκλογές, αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το σύνολο του προσωπικού θα υποβληθεί σε γραπτό τεστ, με στόχο να κριθεί η ικανότητά του για τη θέση που κατέχει.
Το πλαίσιο των κριτηρίων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σημειώνει ότι αυτό έχει συμφωνηθεί, σχεδόν στο σύνολό του, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τους Γάλλους εμπειρογνώμονες που παρέχουν τεχνική βοήθεια για τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.
Ειδικότερα, το τεστ θα αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, εκ των οποίων οι 40 θα αφορούν ερωτήσεις γενικών διοικητικών θεμάτων και οι άλλες 40 θα είναι ερωτήσεις εξειδικευμένες κατά κλάδο υπαλλήλων.
Το τέστ θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 ώρες και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν αυτόματα αφού η αξιολόγηση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.   
Το γραπτό τεστ θα «δώσει» το 20% της τελικής αξιολόγησης του εξεταζόμενου.   

Στόχος της γραπτής εξέτασης είναι να βαθμολογηθούν:

·         οι σπουδές
·         οι ξένες γλώσσες
·         η επιμόρφωση
·         οι ικανότητες και δεξιότητες
·         η πείρα

Τα κριτήρια δεν αφορούν πρόσληψη, ή προαγωγή, αλλά αποκλειστικά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Οι ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο, με την παράθεση ειδικών ερωτημάτων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα το «Έθνος», το 25 με 30% της βαθμολογίας θα κρίνει η εκπαίδευση του κάθε υπαλλήλου (πτυχία κλπ), άλλο ένα 10-15% θα κρίνεται από την επιμόρφωση, μεγάλο βαρύτητα θα έχει εμπειρία, ως και 35% της βαθμολόγησης και ένα 5-10% θα λαμβάνεται υπόψη η γνώση ξένων γλωσσών.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....