Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Ασφάλιση και συντάξεις

Ασφάλιση και συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων

Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ. 10874/03.05.2012, ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012, ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.27052/21.11.2012 και ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.28770/06.12.2012 Εγκυκλίων της υπηρεσίας μας σχετικά με θέματα πειθαρχικού δικαίου και θέσεως σε αργία υπαλλήλων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της έννοιας της πειθαρχικής ευθύνης, αλλά παράλληλα και υποχρέωση της διοίκησης απέναντι στους πολίτες και τους ίδιους τους ελεγχόμενους. Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι η πειθαρχική ευθύνη και, συνεπώς, και η πειθαρχική διαδικασία, είναι διοικητική διαδικασία, που δεν ταυτίζεται με την ποινική και δεν επηρεάζεται από αυτή. Είναι δηλαδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 του Υπαλληλικού Κώδικα, «αυτοτελής» και «ανεξάρτητη» από την ποινική ή άλλη (αστική ή διοικητική) δίκη. Η πειθαρχική διαδικασία δεν αναστέλλεται εξ αιτίας της ποινικής δίκης. Αναστολή επιτρέπεται, και μόνο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, υπό τη συνδρομή ειδικών προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Υπαλληλικού Κώδικα, η αναστολή χορηγείται, είτε αυτεπαγγέλτως από το πειθαρχικό όργανο, είτε μετά από αίτηση του διωκόμενου υπαλλήλου, με ειδική, δεόντως αιτιολογημένη, απόφαση του πειθαρχικού οργάνου, και εφόσον συντρέχουν «εξαιρετικοί», δηλ. ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, που ανάγονται είτε στην προστασία του συμφέροντος, του κύρους και της ευρυθμίας της υπηρεσίας, είτε στην προστασία της προσωπικότητας του διωκόμενου υπαλλήλου. Η απόφαση αυτή είναι ε λ ε υ θ έ ρ ω ς ανακλητή. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο, όταν δηλ. η πράξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αγανάκτηση, κοινή δυσφορία σε ευρύ κύκλο προσώπων, ή έθιξε το κύρος της υπηρεσίας «σοβαρά», δηλ. σε μεγάλη έκταση, ποιοτικά και ποσοτικά (Α.Ι. Τάχος – Ι.Λ. Συμεωνίδης «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», Εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσαλλονίκη, 2007). Κατά συνέπεια προκειμένου για πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα, η πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα, και να μην αναμένεται η εξέλιξη της ποινικής δίκης, η οποία, μάλιστα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλεται και για την ενίσχυση του κύρους της υπηρεσίας, και την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της, αλλά και για να προστατευθεί ο υπάλληλος με την ταχεία εκδίκαση της υπόθεσής του. Όταν υπάλληλος παραπέμπεται για πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία, δικαιούται να ζητήσει, με αίτησή του στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, την επίσπευση της εκδίκασης. Σκόπιμο είναι τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να προτάσσουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, τις υποθέσεις στις οποίες ο διωκόμενος υπάλληλος έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία.
2. Προκειμένου να αποφεύγεται η ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι το έγγραφο με το οποίο η υπόθεση παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 124 Ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012, (ΦΕΚ Α 54 14.3.2012), κατά την οποία «1. Στο έγγραφο, με το οποίο η υπόθεση παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 123 του παρόντος, πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς κατά τόπο και χρόνο τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα και ο διωκόμενος υπάλληλος». Σύμφωνα με τη νομική θεωρία και τη νομολογία, στο παραπεμπτήριο έγγραφο πρέπει να μνημονεύονται με σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του παραπτώματος, προσδιοριζόμενα κατά χρόνο και τόπο και οι συνθήκες τελέσεώς τους, και να παρατίθενται τα υπάρχοντα στοιχεία, τα οποία πιθανολογούν υπαιτιότητα του υπαλλήλου για το αποδιδόμενο σε αυτόν παράπτωμα (Α.Ι. Τάχος – Ι.Λ. Συμεωνίδης «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», Εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2007 και ΣτΕ 1624/2000, 659, 4751/1997, 3598/1995, 2873/1991 κ.α.). Είναι σκόπιμο στο παραπεμπτήριο έγγραφο η αναφορά των πραγματικών περιστατικών να συνοδεύεται από χαρακτηρισμό του αποδιδόμενου στον υπάλληλο πειθαρχικού παραπτώματος κατά την κρίση του μονομελούς οργάνου. Εξυπακούεται ότι το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να προβεί σε διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό του παραπτώματος κατά τον υποχρεωτικό προσδιορισμό αυτού στο έγγραφο κλήσεως σε απολογία, το οποίο σε κάθε περίπτωση, δηλ. είτε συντάσσεται από μονομελές είτε από συλλογικό πειθαρχικό όργανο, πρέπει να περιέχει και τα ως άνω αναφερθέντα στοιχεία.
3. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, αν και έχουν σχετική υποχρέωση, δεδομένου ότι αποτελούν ιδιαίτερες αρχές (άρθρο 157 παρ. 2 του Υ.Κ.), δεν τηρούν δικό τους βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο πρέπει να καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και προεχόντως οι ενστάσεις που ασκούνται κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων, που σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 141 του Υ.Κ.), κατατίθενται σ’ αυτά. Αποτέλεσμα της μη τηρήσεως βιβλίου πρωτοκόλλου, είναι, εκτός των άλλων, και η αδυναμία διερεύνησης του παραδεκτού της ασκήσεως (καταθέσεως) και του εμπρόθεσμου των ενστάσεων. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επισημανθεί στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια η υποχρέωση τηρήσεως βιβλίου πρωτοκόλλου.
4. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαβίβαση των ενστάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τυπικής ακυρότητας. Συγκεκριμένα, ένσταση που αποστέλλεται στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του Πρωτοκόλλου, ώστε να αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της κατάθεσής της, και να συνοδεύεται από τον πλήρη πειθαρχικό φάκελο που έχει σχηματισθεί.
5. Έχει διαπιστωθεί ότι, στο μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων, οι πειθαρχικοί φάκελοι που διαβιβάζονται στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατόπιν ασκήσεως ενστάσεως, από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια είναι ελλιπείς, με συνέπεια να γίνεται σπατάλη χρόνου και κόπου για τη συμπλήρωση των φακέλων και να προκαλείται αντίστοιχα μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων, τόσο αυτών για τις οποίες οι σχετικοί φάκελοι είναι ελλιπείς, όσο και των υπολοίπων. Για το λόγο αυτό, πρέπει τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να αποστέλλουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων, συνοδευόμενους και από κατάλογο περιεχομένων εγγράφων, άλλως υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα. Για να θεωρηθεί πλήρης ο πειθαρχικός φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει, με χρονολογική σειρά, όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνει, καταρχήν, πίνακα περιεχομένων, το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την προκαταρκτική έρευνα, την ένορκη διοικητική εξέταση ή την πειθαρχική ανάκριση, το παραπεμπτήριο έγγραφο ή το έγγραφο κλήσης σε απολογία, με τα απαραίτητα αποδεικτικά επίδοσης στον πειθαρχικώς διωκόμενο υπάλληλο, το απολογητικό υπόμνημα, και τα έγγραφα που προσκόμισε ο πειθαρχικώς διωκόμενος, την προσβαλλομένη απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με το αποδεικτικό επίδοσής της, και τα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας, αν υπάρχουν.
6. Πρέπει, να αναφερθεί ότι, με σκοπό την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 122 Υ.Κ. όπως ισχύει η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Επίσης σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών. Η υπαίτια παράβαση των ως άνω προθεσμιών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
7. Επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 3Α του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 (Α’ 296) η οποία προστέθηκε με την εσωτερική παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ΣΤ.11 της παραγράφου ΣΤ. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) ανατέθηκε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στους φορείς αρμοδιότητάς του . Για το σκοπό αυτό κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν. Οι Δ/νσεις Διοικητικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
Ο Υπουργός

K. Μητσοτάκης
Σημ. Το ΣΕΕΔΔ είναι αρμόδιο για τις υπηρεσίες: α) του Δημοσίου, β) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεών τους, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δ) των κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Γερμανία και Γαλλία εγκαταλείπουν τις ιδιωτικοποιήσεις

Η Ελλάδα, με το τροϊκανό μαχαίρι στον κρόταφο έχει συλλάβει ένα φαραωνικό σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων από τις οποίες, με διαδοχικές εκπτώσεις ως προς τα τελικά έσοδα, προσδοκά να ξεπληρώσει το δημόσιο χρέος. Φυσικά, βάζοντας κάτω τα νούμερα σε ένα πρόχειρο υπολογισμό, τα εκτιμώμενα προς το παρόν έσοδα για όλο το project, για όλη δηλαδή την τετραετία μέχρι και το 2016, δεν ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 3% του χρέους, ή κάπου εκεί γύρω. Δεν χρειάζεται δε να υπενθυμίσουμε ότι κάθε δεκάρα από τις ιδιωτικοποιήσεις πηγαίνει εντός 10 ημερών, αυστηρά, σε ειδικό λογαριασμό της ΤτΕ και από κει με το πρώτο αεροπλάνο στους δανειστές. Με αυτά τα δεδομένα γίνεται φανερό ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν συνεισφέρουν ούτε στην απομείωση του χρέους, ούτε στην εξασφάλιση μισθών και συντάξεων, όπως οι κυβερνητικοί απατεώνες διακηρύσσουν για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια και να διατηρούν την αποδοχή του ξεπουλήματος από την κοινή γνώμη σε υψηλά επίπεδα. Απλώς, με τον τρόπο αυτό δίνουν χέρι βοηθείας στα αρπαχτικά, να εφορμήσουν στα έτοιμα στημένα κρατικά μονοπώλια, να τα ξεζουμίσουν, μιας και οι διαδοχικοί εφαρμοστικοί και χατζηδάκειοι αναπτυξιακοί νόμοι τους παρέχουν ύδωρ και γην, και μετά, όταν καταστούν ασύμφορα να τα εγκαταλείψουν. Ο πυρετός των ιδιωτικοποιήσεων όμως, ενώ εδώ στην Ελλάδα ανεβαίνει, στην υπόλοιπη Ευρωζώνη κατεβαίνει, σε σημείο μάλιστα υποθερμίας. Έχοντας ήδη περάσει από την ιδεολογική πρέσα του μεγαλείου του ιδιωτικού έναντι του δημοσίου, εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, και έχοντας νοιώσει στο πετσί της τα εξ αυτών αποτελέσματα, αλλάζει πλώρη και επανακρατικοποιεί με ρυθμούς ανάλογους με αυτούς που επικρατούσαν όταν ιδιωτικοποιούσε. Οι τομείς που έρχονται πίσω στους δήμους, τις περιφέρειες και τα κρατίδια (π.χ. Γερμανία) περιλαμβάνουν κυρίως την ύδρευση και την ηλεκτροδότηση, και επεκτείνονται και στις μεταφορές, τα σκουπίδια, την αποχέτευση, την καθαριότητα και τη στέγαση. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε στην πρώτη στήλη τους τομείς που έρχονται ξανά σε δημόσια χέρια, στη δεύτερη στήλη τον τρόπο και τον φορέα, στην τρίτη στήλη τις χώρες που γυρίζουν την πλάτη στις ιδιωτικοποιήσεις και στην τέταρτη, τους λόγους που οι ιδιωτικοποιήσεις αποδείχτηκαν ασύμφορες.
Αυτοί, όπως έχουν καταγραφεί είναι:

1) η αστοχία του ιδιώτη,
2) η αύξηση του κόστους,
3) ο ελλιπής έλεγχος,
4) η λήξη του συμβολαίου,
5) η αναποτελεσματικότητα,
6) η μείωση των θέσεων εργασίας και
7) οι κακές εργασιακές σχέσεις,

Σχετικά με την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών και της ανεργίας ασχοληθήκαμε, με βάση μια διαφορετική έρευνα, στις "Επιπτώσεις των Ιδιωτικοποιήσεων".

Table 1.                     Recent re-municipalisation in selected European countries
Sector
Process
Countries
Factors
Water
Municipalisation of services
France, Hungary
Private failure, cost, control, contract expiry
Electricity
New stadtwerke, purchase of private companies,
Germany
Private failure, cost, control, contract expiry
Public transport
Municipalisation of contracts and concessions
UK, France
Cost, private failure, public objectives, control
Waste management
Contracts brought inhouse, Inter-municipal incinerators
Germany, UK, France, etc
Cost, control, contract expiry
Cleaning
Contracts brought inhouse
UK, Finland
Cost, effectiveness, employment, contract expiry
Housing
Contracts brought inhouse
UK, Germany
Cost, effectiveness

πηγή: PSIRU (Public Services International Research Unit) Re-municipalisation in Europe 

Μιας και η Γερμανία αποτελεί τον ιθύνοντα νου των ιδιωτικοποιήσεων στην πατρίδα μας, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά τι κάνει ως προς αυτό στην δική της πατρίδα: Το εντελώς ανάποδο, όπως άλλωστε απεικονίζεται και στον προηγούμενο πίνακα. Η τάση επαναφοράς σε δημόσια χέρια είναι περισσότερο έντονη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως μαθαίνουμε από την ίδια πηγή, από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί 44 νέοι φορείς παροχής δημόσιων αγαθών και περισσότερα από 100 δικαιώματα εκμετάλλευσης δικτύων και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν περάσει στο δημόσιο. Τα περισσότερα συμβόλαια στον τομέα αυτό πρόκειται να λήξουν ως το 2016, και προς το παρόν τα 2/3 των κοινοτήτων της Γερμανίας προτίθενται να επαναγοράσουν τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα διανομής, καθώς και τις μετοχές σε περίπου 850 μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 50% της αγοράς. Επιπλέον κάποιοι δήμοι και κρατίδια έχουν ήδη εξαγοράσει μεγάλες εταιρίες. Για παράδειγμα η κυβέρνηση της Βάδης-Βιρτεμβέργης εξαγόρασε για 4.7 δις ευρώ το 45% της EnBW, από τη Γαλλική πολυεθνική EDF, ενώ η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία πήρε πίσω την πέμπτη μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Evonik-Steag για 649 εκ. ευρώ. Γερμανικοί δήμοι έχουν επίσης επαναφέρει στον έλεγχό τους κι άλλες υπηρεσίες όπως στέγαση, αποκομιδή σκουπιδιών και συγκοινωνίες. "Σ' όλη την περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων μεταφορών, οι υπηρεσίες υποβαθμίστηκαν και οι τιμές εκτοξεύτηκαν".Από το σύνολο των δήμων της Γερμανίας, το 41% κινείται προς μια κατεύθυνση συνεργασίας με άλλους δήμους ως προς τη διαχείριση των δημοσίων αγαθών, το 36% κινείται αυτόνομα, ενώ μόνο το 3% ξανασκέφτεται την ιδιωτικοποίηση. Είναι φανερό ότι η Γερμανία προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος. Στον επόμενο πίνακα, αποτυπώνεται συνοπτικά ο βαθμός μεταφοράς στους δήμους των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας από το 2007 και εντεύθεν: 64 νέα έργα από τους δήμους, 14 περιπτώσεις εξαγοράς, 192 περιπτώσεις δικτύων που πέρασαν στους δήμους, και 4 περιπτώσεις μεγάλων μονάδων, αξίας 8.2 δις, που αγοράστηκαν πίσω από κρατίδια.

Table 2.                     New and re-municipalised stadtwerke in energy, Germany, 2007-2012

New stadtwerke
Re-municipalised stadtwerke
Re-municipalised distribution networks
Municipal or regional purchases of major assets
Number of cases
63
14
192
4
Value
-
>€700million
-
>€8200million
Source: press reports, VKU


Όλα αυτά βέβαια δεν συνέβησαν από μόνα τους, αλλά μετά από επίμονες κινητοποιήσεις, εκστρατείες, και δημοψηφίσματα στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, όπως Αμβούργο, Στουτκγάρδη, Μπίλεφελντ, Φρανκφούρτη, Βρέμη και Βερολίνο. Προς την ίδια δε κατεύθυνση βοήθησαν και οι βουλευτές με αλλαγή της νομοθεσίας, ώστε να διευκολύνονται οι εξαγορές από τους ιδιώτες.

Πηγή: http://e-cynical.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Το 98% της βοήθειας πάει στους πιστωτές

ΜΠΟΡΕΙ η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να επαινούν την Ελλάδα για τις θυσίες της, υποσχόμενοι δόσεις και νέα βοήθεια εφ' όσον οι Ελληνες τηρούν την υποχρέωσή τους να... αυτοκαταστραφούν, όμως γεγονός παραμένει πως ελάχιστο μέρος από τα δάνεια και τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις (μόλις το 1,6%) που λαμβάνει η χώρα καταλήγει στον κρατικό προϋπολογισμό και την πραγματική οικονομία με τους ανθρώπους της. Αντίθετα, σχεδόν το σύνολο της βοήθειας προς την Ελλάδα χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση των πιστωτών της. «Από τη μία τσέπη βγήκαν και στην άλλη μπήκαν», αυτή είναι η μοναδική αλήθεια για το 89% των δανείων που χορηγήθηκαν από την τρόικα ως βοήθεια προς την υπερχρεωμένη και δεινοπαθούσα Ελλάδα. Οπως είχε δηλώσει πρόσφατα για τα χρήματα αυτά και η μη κυβερνητική οργάνωση Attac, «πέρασαν, αλλά δεν άγγιξαν τους ανθρώπους». Πράγματι, από τα 212 δισ. ευρώ που έχουν δοθεί ώς σήμερα (Ιούλιος 2013) στην Ελλάδα ως δάνειο από την τρόικα, μόνο τα περίπου 18,6 δισ. (δηλαδή το 8,8%) πήγαν για την κάλυψη του πρωτογενούς ελλείμματος (μισθοί-συντάξεις κ.λπ.) και άλλα 4,9 δισ. (2,3% του ΑΕΠ) για τα ληξιπρόθεσμα κατέληξαν στην πραγματική οικονομία, δηλαδή μόλις το 11% του συνόλου.

Εικονικό ποσοστό
Όμως κι αυτό ουσιαστικά το ποσοστό είναι εικονικό, αφού τα 212 δισ. της βοήθειας που έχουμε λάβει ώς σήμερα δεν αρκούν να καλύψουν τις ακαθάριστες δανειακές ανάγκες των 239 δισ. της ίδιας περιόδου, ή ακόμη και τις καθαρές δανειακές ανάγκες των 216,5 δισ. που προκύπτουν μετά την αφαίρεση της ιδιωτικής χρηματοδότησης των 22,4 δισ. (από ιδιωτικοποιήσεις και επιστροφή κερδών των κεντρικών τραπεζών) που είχε η Ελλάδα ώς σήμερα. Θα μπορούσε, δηλαδή, κάλλιστα να ισχυριστεί κανείς πως τα πρωτογενή ελλείμματα και τα ληξιπρόθεσμα χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από την ιδιωτική χρηματοδότηση (κατά τα 5/6 από την πώληση δημόσιας περιουσίας), αφού η δανειακή βοήθεια δεν επαρκούσε για το σκοπό αυτό. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει αν εξετάσουμε τι προβλέπει το πρόγραμμα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας (βλ. επικείμενη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέρρευσε στο Ρόιτερς) για τη συνολική διάρκεια της δανειακής σύμβασης (2010-2014): ακόμη κι αν στα 236,8 δισ., που τελικά θα έχει λάβει ως βοήθεια η Ελλάδα, προσθέσουμε τα προβλεπόμενα 25,5 δισ. της ιδιωτικής χρηματοδότησης (ιδιωτικοποιήσεις και επιστροφές κερδών), μόλις το 1,6% προβλέπεται να ωφελήσει το κράτος και την οικονομία με την ευρεία έννοια (στα ληξιπρόθεσμα προσθέτουμε τις λοιπές κυβερνητικές ανάγκες σε ρευστό). Γιατί από το σύνολο των έτσι διαθέσιμων κεφαλαίων ύψους 262,3 δισ. θα πρέπει να καλυφθεί πρωτίστως η αποπληρωμή χρεών (116,9 δισ.), το κόστος του PSI και της επαναγοράς ομολόγων (94,1 δισ.) και οι οφειλόμενοι τόκοι (47,1 δισ.).

Ούτε ένα ευρώ 
Με άλλα λόγια ώς και το 2014 το 98,4% των χορηγηθέντων κεφαλαίων -επίσημων δανείων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων- θα έχει διατεθεί για υποχρεώσεις προς τους πιστωτές. Δεδομένου ότι τα 25,5 δισ. ιδιωτικής χρηματοδότησης αναλογούν στο 9,7% των συνολικών κεφαλαίων χρηματοδότησης, γίνεται αντιληπτό πως από την επίσημη δανειακή βοήθεια δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ για τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Εξ ου και το χρηματοδοτικό κενό που παρουσιάζεται για τη διετία 2013-14. Αυτή είναι η γυμνή αλήθεια που απεικονίζεται επακριβώς στον Πίνακα της Κομισιόν. Συγκεκριμένα, από τα 236,8 δισ. επίσημης βοήθειας που θα έχει λάβει την περίοδο 2010-2014 η Ελλάδα, τα 89,7 δισ. θα έχουν απορροφηθεί σε αποπληρωμές ομολόγων και μακροχρόνιων δανείων, τα 48,2 δισ. θα έχουν πάει στην ανακεφαλαίωση των τραπεζών, 47,1 δισ. θα έχουν πάει για πληρωμές τόκων, τα 34,6 δισ. αφορούν το κόστος του PSI, τα 18 δισ. καλύπτουν βραχυχρόνιο δανεισμό (έντοκα γραμμάτια), τα 15,8 δισ. καλύπτουν το πρωτογενές έλλειμμα και τα 11 δισ. την επαναγορά ομολόγων. Από τα παραπάνω βασικά κονδύλια (δεν είναι όλα) παρατηρούμε πως το άθροισμα των 4 πρώτων (237,6 δισ.) υπερκαλύπτει το ποσόν της επίσημης βοήθειας, ενώ ακόμη και η ιδιωτική χρηματοδότηση των 25,5 δισ. δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των δύο υπολοίπων κονδυλίων (πρωτογενές έλλειμμα και επαναγορά χρέους). 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Μας τα παίρνουν όλα... ...μας αφήνουν ψίχουλα 
«Από τη μία τσέπη βγήκαν και στην άλλη μπήκαν».Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια για το 98,4% των δανείων που χορηγήθηκαν από την τρόικα ως βοήθεια προς την υπερχρεωμένη και δεινοπαθούσα Ελλάδα. Οπως είχε δηλώσει πρόσφατα για τα χρήματα αυτά και η μη κυβερνητική οργάνωση Attac, «πέρασαν, αλλά δεν άγγιξαν τους ανθρώπους». Ως και το 2014 το 98,4% των χορηγηθέντων κεφαλαίων -επίσημων δανείων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων- θα έχει διατεθεί για υποχρεώσεις προς τους πιστωτές. Δεδομένου ότι τα 25,5 δισ. ιδιωτικής χρηματοδότησης αναλογούν στο 9,7% των συνολικών κεφαλαίων χρηματοδότησης, γίνεται αντιληπτό πως από την επίσημη δανειακή βοήθεια δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ για τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Εξ ου και το χρηματοδοτικό κενό που παρουσιάζεται για τη διετία 2013-14. Συνεπώς, αν δεν δοθούν νέα δάνεια ή δεν υπάρξει νέο κούρεμα, το χρέος θα παραμένει μη βιώσιμο. 

Μόνο με «κούρεμα» λεφτά για τον Ελληνα 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πως αν δεν δοθούν νέα δάνεια ή δεν υπάρξει νέο «κούρεμα», τότε από το σύνολο της συνολικής επίσημης βοήθειας δεν θα έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ για τις άμεσες ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, ενώ το χρέος θα παραμένει μη βιώσιμο. Υπό το πρίσμα αυτό, το συμπέρασμα της Lisa Mettendrein (Attac), πως «ο στόχος των πολιτικών ελίτ δεν είναι η σωτηρία του ελληνικού πληθυσμού, αλλά του χρηματοπιστωτικού τομέα», κρίνεται απολύτως δικαιολογημένο. Με τη διαφορά πως ενώ η Attac εκτιμά πως το 77% των επίσημων δανείων κατέληξαν άμεσα ή έμμεσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η αλήθεια είναι πως το 100% των δανείων αυτών έχει καταλήξει στους πιστωτές μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ας τα έχουν αυτά υπόψη τους όσοι αρνούνται στον ελληνικό λαό την ανάγκη «κουρέματος» του χρέους. Μέχρι τώρα η Ελλάδα στηρίχθηκε μαζικά με δανεισμό -δηλαδή με συνέχιση της μη βιώσιμης υπερχρέωσής της- μόνο και μόνο για να συνεχίζει να πληρώνει τους πιστωτές της και να προσφέρει χρόνο στις τράπεζες και τους επενδυτές να μετακυλίσουν τον κίνδυνο έκθεσής τους στο ελληνικό χρέος στα ευρωπαϊκά κράτη και τις κεντρικές τράπεζες, με αντάλλαγμα την εκποίηση της εγχώριας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Η ανάπτυξη που υποσχόταν η τρόικα ήδη από το 2012 έχει μετατεθεί για το 2014 και μετά...

Πηγή: http://www.enet.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τσεκούρι στο εφάπαξ μέχρι και 70 %

Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει δραματικές μειώσεις που ξεπερνούν το 50% ενώ θα υπάρχουν περιπτώσεις που η μείωση θα αγγίζει και το 70% Σύμφωνα με τον διευθυντή του ταμείου Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων, εάν εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού τότε τα εφάπαξ που θα δοθούν από τις αρχές του χρόνου από 30.000 που είναι σήμερα κατά μέσο όρο δεν θα ξεπεράσουν τις 7.000, δηλαδή θα υποστούν νέα μείωση περίπου 70%. Πάντως, για να μην υπάρξει αυτή η εξαιρετικά δυσμενής εξέλιξη, το υπουργείο Εργασίας έχει συστήσει επιτροπή για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο θα υπολογίζεται το εφάπαξ. Παράλληλα, σύμφωνα με το «Έθνος» η επιστημονική επιτροπή του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής προτείνει την επίσπευση των αλλαγών που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα και αφορούν στις πρόσθετες περικοπές των επικουρικών συντάξεων. 35 από τα 37 ταμεία έχουν ελλείμματα, κάτι που αναμένεται να φέρει νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Ειδικότερα, προτείνεται οι νέες μειώσεις στις επικουρικές να εφαρμοστούν από τον Ιούνιο του 2014 και όχι από τον Ιούνιο του 2015. Στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων εκτιμούν ότι οι νέες μειώσεις θα είναι κατά μέσο όρο από 20% έως 30%. Σημειώνεται δε, ότι με βάση τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το μνημόνιο, τα επικουρικά ταμεία δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελλείμματα. Όμως, με δεδομένο ότι ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται ενώ τα έσοδα από εισφορές μειώνονται, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν ταμεία τα οποία δεν θα παρουσιάσουν ελλείμματα.

Πηγή: http://www.iefimerida.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Έκθεση Αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας

Έκθεση Αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Μέχρι τον Οκτώβριο οι αξιολογήσεις σε ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού

Το συντομότερο δυνατό και με καταληκτική ημερομηνία εντός Οκτωβρίου επιχειρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εσωτερικών να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις δομών των 325 δήμων και των 13 περιφερειών. Στόχος, με την κατάργηση θέσεων αλλά και οργανικών μονάδων των ΟΤΑ να προκύψει άμεσα ο αριθμός των «διαθέσιμων» υπαλλήλων που θα ενταχθούν στη δεξαμενή των 12.500 του δεύτερου κύματος που, με βάση τη συμφωνία με την τρόικα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με ίδιες πληροφορίες, «πλοηγός» στην όλη διαδικασία θα είναι η διαδικασία αξιολόγησης των 14 ΟΤΑ (Αθηναίων, Αμφιλοχίας, Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Καλλιθέας, Λαρισαίων, Λευκάδας, Λεβαδέων, Λίμνης Πλαστήρα, Σκύρου, Κω και τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) που έχει ξεκινήσει από το Μάιο και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην πλατεία Κλαυθμώνος θεωρούν ότι η διαδικασία θα «τρέξει» πιο γρήγορα αμέσως μετά καθώς οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ θα λειτουργήσουν ως «πρότυπα» για τους αντίστοιχους υπόλοιπους. Για παράδειγμα ένας αστικός δήμος 100.000 κατοίκων θα προχωρήσει σε αντίστοιχο οργανόγραμμα και, βεβαίως, καταργήσεις θέσεων, με αυτόν του Δήμου Καλλιθέας που είναι ένας από τους 12 ΟΤΑ στους οποίους εφαρμόζεται πιλοτικά η αξιολόγηση. Έμφαση στα διεθνή στάνταρντ Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει έμφαση στα διεθνή στάνταρντ για τον αριθμό του προσωπικού στους ΟΤΑ ανά τομέα. Για παράδειγμα αν σε αστικό δήμο 50.000 κατοίκων ο τομέας καθαριότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα έχει 50 άτομα προσωπικό κι ένας αντίστοιχος ελληνικός δήμος έχει 100, όσοι υπάλληλοι «περισσεύουν» θα μετακινηθούν είτε εσωτερικά σε άλλες υπηρεσίες του δήμου είτε, το πιθανότερο, σε γειτονικούς δήμους, που ο τομέας καθαριότητας έχει ελλείψεις σε προσωπικό. Πάντως, οι επιτελείς του υπουργείου Εσωτερικών με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εκτιμήσεις πόσοι από τους περίπου 70.000 υπάλληλους της αυτοδιοίκησης θα θεωρηθούν υπεράριθμοι και μέσω της διαθεσιμότητας:
1) Θα μετακινηθούν εσωτερικά στους δήμους τις περιφέρειές τους. 
2) Θα μετακινηθούν σε γειτονικούς ΟΤΑ Α και Β βαθμού. 
3) Θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. 

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τριπλό έγκλημα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ελληνικό κράτος νοσεί βαριά. Η δημόσια διοίκηση χρειάζεται επειγόντως άμεσες και βαθιές τομές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, ώστε να γίνει αποτελεσματική και να προσφέρει ουσιαστικό έργο στους πολίτες. Την ανάγκη αυτή άλλωστε την αναγνωρίζουν όλοι, ανεξαιρέτως, οι Ελληνες. Μια τόσο θεμελιώδης, σοβαρή, ριζική μεταρρύθμιση της διοίκησης, όμως, δεν μπορεί να γίνει με ημίμετρα, πρόχειρους σχεδιασμούς και φυσικά τις πελατειακές λογικές και αντιλήψεις του παρελθόντος. Δεν είναι ανεκτές οι πρακτικές που οδηγούν σε μαζικές καρατομήσεις ανθρώπων, σε ανελέητο κυνήγι κεφαλών, χωρίς αρχές, χωρίς κριτήρια, χωρίς συνολικό σχέδιο για το τι κράτος θέλουμε, απλώς και μόνο επειδή το απαιτεί ο δανειστής! Η αποσπασματική αναδιοργάνωση της κρατικής λειτουργίας στερείται στοιχειώδους οράματος για τη χώρα και το λαό. Καταλήγει απλώς σε μια επιχείρηση που πετά πρόσωπα στο δρόμο, ως περιττά, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της τρόικας. Η οποία, αν και παραδέχεται πως δεν θα προκύψει δημοσιονομικό όφελος από τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, επιζητεί με μανία αυτές ειδικά τις «μεταρρυθμίσεις», όπως τις αποκαλεί, μόνο και μόνο για να σπάσει με τσαμπουκά το ταμπού της μονιμότητας στο Δημόσιο. Είναι το μόνο που την ενδιαφέρει. Αλλά αυτό θα είναι ακόμη ένα έγκλημα της εξουσίας εις βάρος των πολιτών. Είναι έγκλημα γιατί όταν η αναμόρφωση ενός ανίκανου, διεφθαρμένου από το πελατειακό σύστημα, ανορθολογικού στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού γίνεται χωρίς πρόγραμμα, αξιολόγηση και στόχους, μόνος χαμένος θα είναι ο λαός. Παντελώς απροστάτευτος. Οταν με τις οριζόντιες, αδικαιολόγητες απολύσεις υπαλλήλων οδηγούνται σε διάλυση ολόκληρες μονάδες και δημόσιες υπηρεσίες, το έγκλημα είναι τριπλό: Και οι πολίτες στερούνται την προσφορά διαφόρων υπηρεσιών (έστω και με τον κακοδιοικητικό τρόπο τού χθες) και όλοι οι υπάλληλοι ενός φορέα αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως οι κύριοι υπαίτιοι του προβλήματος και οι δημόσιες δομές αποστερούνται πόρους και δυναμικό (χρήματα και ικανούς ανθρώπους) που συνεισφέρουν στο κοινό καλό. Αυτό το έγκλημα ζούμε τώρα.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Χρήσιμα site για εκμάθηση ξένων γλωσσών

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εξ αποστάσεως και πολλές φορές δωρεάν, αποτελεί ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έφερε η χρήσης του διαδικτύου. Σύμφωνα με όσους χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο τη βρίσκουν αρκετά πρακτική και πολλές φορές ως ένα κίνητρο για δημιουργία φίλων σε άλλες χώρες.
Αν θέλεις να μάθεις μια ξένη γλώσσα που δεν γνωρίζεις καθόλου ή να μάθεις καλύτερα μια που γνωρίζεις λίγο και δεν έχεις χρήματα για κάτι τέτοιο η ο ελεύθερος σου χρόνος δεν είναι σε συγκεκριμένες ώρες για να κανονίσεις μαθήματα, τα παρακάτω sites θα σου φανούν πολύ χρήσιμα.
Αυτά είναι:
http://www.livemocha.com : To linemocha είναι ένα πάρα πολύ καλό site για κάτι τέτοιο μιας και εκτός από τα τα quizzes που υπάρχουν για πολλές γλώσσες υπάρχει και ένα σύστημα αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του site όπου άτομα που μιλούν σαν μητρική την γλώσσα που θέλεις να μάθεις η την ξέρουν πολύ καλά σε βοηθούν πάνω σε θέματα προφοράς και σωστής σύνταξης και το ίδιο κάνεις και εσύ με την έστω και μια γλώσσα που γνωρίζεις.

www.vocabulix.com: Προσφέρει μαθήματα για εκμάθηση, βελτίωση αλλά και τελειοποίηση Αγγλικών, Γερμανικών και Ισπανικών. Περιέχει γραμματικούς πίνακες, αναλυτικό λεξιλόγιο, ασκήσεις και πολλά ακόμη ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα. Προσφέρεται επίσης δυνατότητα chat ή βιντεοκλήσεις για συνομιλίες με άλλους μαθητές και εξάσκηση της προφοράς.

www.verbalplanet.com: Η αρχή είναι δωρεάν. Εάν συνεχίσετε τα μαθήματα υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και καλά site για ξένες γλώσσες 

www.livemocha.com :ένα ακόμα γνωστό siteγια εκμάθηση ξένων γλωσσών. Περιέχει πολλές δυνατότητες και πρακτικές ασκήσεις για έλεγχο προφοράς. Επίσης λειτουργεί και ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης καθώς μπορείς να έχεις κάποιον «δάσκαλο» ή «μαθητή» για τη γλώσσα που θες να μάθεις ή γνωρίζεις αντίστοιχα. 

www.englishpage.com: Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών online. 

www.japaneseonline.com και http://www.learnjapanesefree.com/: Μαθήματα των δημοφιλών τελευταία Ιαπωνικών όπως φανερώνει και το όνομα της ιστοσελίδας.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org: Ένας εναλλακτικός τρόπος εκμάθησης Αγγλικών για μικρά παιδιά. Διαθέτει το κύρος του British Council και συνεπώς θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστο. Το περιβάλλον της σελίδας είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για παιδιά με ασκήσεις που συνδυάζονται με το παιχνίδι και τη διασκέδαση.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzesΤο site του bbc επίσης παρέχει την δυνατότητα για την εκμάθηση πολλών ξένων γλωσσών δωρεάν.

Όπως και αυτά εδώ
http://gloss.dliflc.edu/
http://www.openculture.com/freelanguagelessons
http://www.busuu.com/
http://www.internetpolyglot.com
http://www.online-spanish-course.com/ 

Στα παρακάτω sites μπορεί να μάθει κάποιος δωρεάν την Ισπανική γλώσσα. http://www.spanishdict.com/
http://www.castellano.gr

Σε αυτό την Ιταλική:  http://www.arnix.it/teaching-italian/calendar-of-italian-classes-groups.php 

Σε αυτό την Κορεάτικη: http://learn-korean.net/ 
Και σε αυτά την Τούρκικη: http://turkish.pgeorgalas.gr και http://www.tourkika.com 
Εδώ την Γερμανική http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/audio-course/ 
Υπάρχουν επίσης sites όπου με κάποιο μικρό χρηματικό αντίτιμο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες. Όπως το http://babel.com/ όπου το κόστος είναι 5 ευρώ περίπου τον μήνα αν προπληρώσεις για ένα 6μηνο.
Τέλος υπάρχουν αντίστοιχες εφαρμογές για κάποια κινητά όπως αυτή εδώ που διατίθεται δωρεάν για 23 γλώσσες http://www.worldnomads.com/
και αυτή εδώ που κοστίζει 7 ευρώ περίπου για 18 γλώσσες http://www.globecorner.com/s/41.html

Πηγή: http://genia700euro.pblogs.gr/ και 
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων δεν λύνουν ζητήματα διαφθοράς, αναποτελεσματικότητας και σπατάλης

«Οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων δεν λύνουν ζητήματα διαφθοράς, αναποτελεσματικότητας και σπατάλης», επισημαίνεται στην τριμηνιαία έκθεση Οι περιπτώσεις της ΕΡΤ και της Δημοτικής Αστυνομίας έδειξαν ότι οι υστερήσεις στο τέλος οδηγούν σε κινήσεις που δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα γενικότερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αναφέρει η έκθεση. «Η κατάσταση της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 παραμένει κρίσιμη και πολλά προβλήματα δεν έχουν ξεπερασθεί», επισημαίνεται στην τριμηναία έκθεση του γραφείου Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη. Στην έκθεση εκφράζεται ανησυχία για την πορεία τόσο της ελληνικής οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων, όσο και για την πρακτική που ακολουθείται από τους δανειστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των άλλων διατυπώνεται και η εκτίμηση ότι «είναι φανερό ότι η Τρόικα έχει επιλέξει την πίεση μέσω των χρηματοδοτήσεων αντί της προκαταβολικής εμπιστοσύνης ότι η ελληνική πλευρά θα εφαρμόσει όσα έχουν συμφωνηθεί μαζί της». Υπογραμμίζεται στην έκθεση ότι «η χώρα έχει καταφέρει να μειώσει το έλλειμμα και να βρίσκεται πολύ κοντά σε πρωτογενές πλεόνασμα το 2013», όμως επισημαίνεται και ότι: «(α) οι δημόσιες επενδύσεις περικόπτονται συνεχώς παρασύροντας (μαζί με άλλους παράγοντες) και τις ιδιωτικές προς τα κάτω, (β) βασικά θεσμικά-διαρθρωτικά προβλήματα εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για το μέλλον (π.χ. η φοροδιαφυγή και τα ασφαλιστικά ταμεία) και (γ) δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι το κράτος εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι των προμηθευτών και ότι ο ΕΟΠΠΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία συσσώρευαν ελλείμματα».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Με προεδρικά διατάγματα ο χάρτης της δημόσιας διοίκησης

Τροπολογία με την οποία εφεξής επιτρέπεται με Προεδρικά Διατάγματα να καταρτίζονται οι Οργανισμοί των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων αλλά και των ΝΠΔΔ, κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς... Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Επειδή δε η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αυθαίρετη δόμηση, φέρει την υπογραφή και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Καλαφάτη. Σύμφωνα με την τροπολογία, με Προεδρικά Διατάγματα θα είναι δυνατό επίσης να αντικαθίστανται ή να τροποποιούνται οι Οργανισμοί, αλλά και να καταρτίζονται ενιαίοι οργανισμοί για κατηγορίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Προβλέπεται, επίσης, ότι είναι δυνατόν με τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των προαναφερόμενων φορέων. Η κατάρτιση των Οργανισμών θα βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Ανάμεσα στα όσα θα προβλέπουν οι Οργανισμοί μπορεί είναι και η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάμενων θέσεων που πλεονάζουν ή ακόμα και η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους. Πρόκειται ουσιαστικά για την καθιέρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων ως πάγιας πρακτικής για την οργάνωση και λειτουργία του στενού δημόσιου τομέα και των ΝΠΔΔ, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Βουλής. Παρά την ευελιξία που παρέχει στην κυβέρνηση η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της έκδοσης τους προϋποθέτει ότι γνωμοδοτεί προηγούμενως το ΣτΕ για τη συνταγματικότητα των προβλεπομένων. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος της τροπολογίας είναι η ορθολογική και αποτελεσματική αναδιοργάνωση των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών ώστε να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες. Ο νέος χάρτης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης θα αποτυπωθεί κανονιστικά με τα προεδρικά διατάγματα στα οποία θα καθοριστεί το περιεχόμενο, η έγκριση και η τροποποίηση των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών, αναφέρεται στην έκθεση τονίζεται όμως ότι «προηγουμένως θα έχει ελεγχθεί διοικητικά και πρακτικά ως προς την εφαρμοσιμότητά του, καθώς θα έχει προκύψει με βάση υλικοτεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τις μεθόδους της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης». Η επέκταση της έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων ως πάγια πρακτική για το νέο χάρτη της δημόσιας διοίκησης αποτυπώνεται ουσιαστικά στην επισήμανση της αιτιολογικής έκθεσης σύμφωνα με την οποία «η επιλογή του νομικού εργαλείου του προεδρικού διατάγματος για τη θέση σε ισχύ των νέων οργανισμών υπαγορεύεται από την ανάγκη της ευελιξίας και της ύπαρξης διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης ως προς την οργάνωσή της αλλά και από τη δικαιοκρατική εγγύηση προηγούμενου ελέγχου των Προεδρικών Διαταγμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πρόσκληση στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2013, ημέρα

Πρόσκληση στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ασφάλιση και συντάξεις

Ασφάλιση και συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Reality απολύσεις και σκληρή πραγματικότητα

Παρακολουθώντας μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων άκουσα τον παρουσιαστή να αναφέρεται σε «υποψήφιους για αποχώρηση από το Δημόσιο». Κάτι σαν reality show δηλαδή. Εκεί που το κοινό με sms και τηλεφωνήματα ψήφιζε ποιος... υποψήφιος θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Τι περιμένει λοιπόν η κυβέρνηση και δεν βάζει σε εφαρμογή ένα νέο reality στο παρθενικό πρόγραμμα της ΕΔΤ με τίτλο «Διώξε τον δημόσιο υπάλληλο». Εκεί κάθε βράδυ οι υπουργοί θα προτείνουν δημόσιους υπάλληλους και το κοινό θα αποφασίζει τηλεφωνικά ποιοι θα αποχωρήσουν. Έτσι θα βάλουμε έναν νέο τρόπο διασκέδασης στα μίζερα τηλεοπτικά μας βράδια, θα αποσυμφορήσουμε το καταραμένο Δημόσιο και θα βγάλουν και το κατιτίς τους και οι τηλεφωνικές εταιρείες. Εξάλλου το δρόμο μας τον έδειξε κυριακάτικη εφημερίδα που μας πληροφόρησε πως το 67% της κοινής γνώμης είναι υπέρ των «αποχωρήσεων» από το Δημόσιο. Τι περιμένετε; Το κοινό είναι έτοιμο και πρόθυμο να τρελάνει τα μηχανάκια της AGB με ένα τέτοιο πρωτοποριακό τηλεπαιχνίδι που θα στέλνει κάθε βράδυ μερικές ντουζίνες δημοσίων υπαλλήλων στο σπίτι τους. Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στο κοινό, θα παίρνουν το νουμεράκι τους και θα περιμένουν την ετυμηγορία του τηλεοπτικού κοινού. Παράλληλα θα «τρέχει» και ο σχετικός διαγωνισμός κατά την διάρκεια του οποίου οι τηλεθεατές θα προσπαθούν να μαντέψουν τον ακριβή αριθμό αυτών που τελικά θα αποχωρήσουν από το παιχνίδι. Για τους νικητές του διαγωνισμού θα υπάρχουν πλούσια δώρα όπως τετράμηνες συμβάσεις σε τεχνικά λύκεια με 400 ευρώ το μήνα και ωρομίσθια εργασία σε mini jobs του υπουργείου Ανάπτυξης. Όσο για την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού δεν χωρεί συζήτηση. Η θέση δικαιωματικά ανήκει στην κυρία Ευγενία Μανωλίδου.

Του Πέτρου Κατσάκου
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Η κινητικότητα χρυσώνει το χάπι της απόλυσης χωρίς αποζημίωση

Ένα από τα θέματα των ημερών είναι η διαθεσιμότητα μερικών χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς το πολυνομοσχέδιο, που ψηφίστηκε την Τετάρτη καταργεί σωρηδόν ολόκληρους κλάδους υπαλλήλων του δημοσίου, όπως τεχνικές ειδικότητες καθηγητών, σχολικούς φύλακες και δημοτικούς αστυνομικούς. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο, ότι μαζί με την ανακοίνωση της κατάργησης των θέσεων, ξεκίνησε και η κυβερνητική φιλολογία σχετικά με το μέλλον, που επιφυλάσσεται στους υπαλλήλους, που είχαν την ατυχία να υπηρετούν «την λάθος στιγμή, στην λάθος ειδικότητα». Και επειδή πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται, ότι δηλαδή η Κυβέρνηση απομακρύνει σταδιακά τους υπαλλήλους, που «μπήκαν από το παράθυρο» εκτός ΑΣΕΠ, μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει, ότι ανάμεσα στους εργασιακά διαθέσιμους είναι και καθηγητές, που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και βεβαίως με καθ’ όλα –κατά την δική τους αντίληψη-αξιοκρατικές διαδικασίες. Οι κυβερνητικοί παράγοντες επιμένουν, λοιπόν, ότι οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται μπαίνουν στην «κινητικότητα», όπως του ονομάζουν, που τους εξασφαλίζει, ότι σε διάστημα 8 μηνών θα μπορέσουν να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου και με τον τρόπο αυτό καμία απόλυση δεν πρόκειται να γίνει, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι αντιδράσεις των υπαλλήλων και να καθησυχασθεί η κοινή γνώμη. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, διαθεσιμότητα δεν συνεπάγεται αυτομάτως και κινητικότητα. Και αυτό γιατί εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε καθίσταται πραγματικά άνευ νοήματος η δέσμευση, που έχει αναλάβει η ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στην τροϊκα για απολύσεις 25.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2013 ενώ από την άλλη πλευρά το οικονομικό όφελος από την θέση σε διαθεσιμότητα όλων αυτών των υπαλλήλων είναι μηδαμινό, αφού κατά την διάρκεια των 8 μηνών λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους. Τα πράγματα, λοιπόν, είναι κάπως διαφορετικά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4093/2012, όταν ένας υπάλληλος εντάσσεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, τέσσερα πράγματα, μπορούν να του συμβούν: (α) να μεταταγεί οικειοθελώς μέσω διαδικασίας προκηρύξεως θέσεως, που ξεκινάει από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ολοκληρώνεται με την κατάληψη μιας νέας θέσης ίδιας ή και κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης με αυτήν, που κατείχε πριν την διαθεσιμότητα (β) να μεταταγεί υποχρεωτικά (γ) να τοποθετηθεί προσωρινά για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Δημοσίου και (δ) να εκπαιδευτεί, επιμορφωθεί ή μετεκπαιδευτεί. Βεβαίως οι δυνατότητες αυτές, υφίστανται μόνο για το διάστημα, που τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ήτοι για διάστημα 8 μηνών, μετά και την τελευταία ρύθμιση, που πέρασε μέσω του Πολυνομοσχεδίου. Μετά την πάροδο των 8 μηνών και εφόσον δεν προχωρήσει καμία από τις ανωτέρω διαδικασίες οι υπάλληλοι, απολύονται. Με βάση τις προβλέψεις του νόμου, μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει, ότι όταν μιλάμε για κινητικότητα, αυτή αφορά ουσιαστικά τις δύο εκείνες περιπτώσεις, που η Κυβέρνηση θα επιλέξει να μετατάξει τους εργασιακά διαθέσιμους, εντάσσοντας τους σε μια νέα θέση εργασίας. Τι έχει συμβεί, ωστόσο, τελείως πρακτικά: οι θέσεις των εργασιακά διαθέσιμων έχουν καταργηθεί, οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται μετέωροι και περιμένουν εάν και εφόσον η Κυβέρνηση αποφασίσει, ότι εντάσσεται στους σχεδιασμούς της, η εργασιακή τους αποκατάσταση. Και αυτό βεβαίως, εντός 8 μηνών, διότι μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, η μοναδική οδός είναι αυτή της απολύσεως. Όλη, λοιπόν, η φιλολογία περί κινητικότητας, δεν είναι τίποτε άλλο από μια στοχευμένη προσπάθεια καθησυχασμού, που επιχειρείται εις βάρος των εργασιακά διαθέσιμων υπαλλήλων, προκειμένου να χρυσωθεί το χάπι μιας απόλυσης με προειδοποίηση, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. 

Γράφει η Μαρία – Μαγδαληνή Τσίπρα – Δικηγόρος – Εργατολόγος.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Απαθείς καταναλωτές πληροφοριών χωρίς ψυχική ζωή;

O σύγχρονος άνθρωπος έχει απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία. Ειδήσεις στα ραδιόφωνα κάθε μία ώρα. Συνεχής ενημέρωση ιστοσελίδων και μπλογκ. Τουλάχιστον τρία δελτία ειδήσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, updates στο facebook. Το αποτέλεσμα; Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες, δεν γίνεται σοφότερος αλλά κυνικότερος. Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο υπάρχουν πλέον επαρκείς, αν όχι αδιαμφισβήτητες ενδείξεις πως ανθρώπινες αντιδράσεις όπως η κατανόηση, ο αλτρουισμός, η συμπόνια, η ανεκτικότητα και η συναισθηματική σταθερότητα «απειλούνται» από τον μεγάλο και συνεχή όγκο πληροφοριών που δέχεται ο εγκέφαλος. Παράλληλα μελετητές από το Ινστιτούτο Εγκεφάλου και Δημιουργικότητας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας μελετώντας εγκεφαλογραφήματα διαπίστωσαν ότι ενώ αντιλαμβάνεται κανείς σχεδόν αστραπιαία τον πόνο και τον φόβο των άλλων ανθρώπων, απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για αναπτυχθούν συναισθηματικές αντιδράσεις όπως η συμπόνια. Οι επιστήμονες λοιπόν κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι ενώ αντιλαμβάνεται κανείς σχεδόν αστραπιαία τον πόνο και τον φόβο των άλλων ανθρώπων, απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για αναπτυχθούν συναισθηματικές αντιδράσεις όπως η συμπόνια. Οι επιστήμονες λοιπόν κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι όσο μεγαλώνει η ποσότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνει κανείς τόσο αυξάνεται η σοφία του, αλλά παράλληλα και η πιθανότητα να γίνει κυνικότερος. …«Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται πολλές πληροφορίες ανά λεπτό. Ωστόσο, επειδή πλέον ο 6όγκος που δέχεται είναι πολύ μεγάλος επιλέγει πάντα τις πιο σημαντικές», λέει η ψυχολόγος κ. Αλεξάνδρα Καππάτου. Συμπληρώνει μάλιστα ότι όντως υπάρχει η πιθανότητα ο δέκτης της πληροφορίας να γίνει κυνικός επειδή «η υπερπληροφόρηση και η συνεχής και υπερβολική έκθεση στις λεπτομέρειες ενός θέματος κινητοποιεί μηχανισμούς αυτοπροστασίας. Όταν βλέπουμε κάτι που μας δυσαρεστεί, σταδιακά έχουμε την τάση να το απωθούμε», λέει χαρακτηριστικά. … Η κ. Μπετίνα Ντάβου, καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισημαίνει: «Υπάρχουν στρατηγικές οργάνωσης που επιτρέπουν στο άτομο να αυξήσει την ποσότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται. Για παράδειγμα, να κάνει αυθαίρετους συνδυασμούς των πληροφοριών που θέλει να διατηρήσει στη μνήμη του, ώστε να αφήνει νοητικό χώρο για νέες πληροφορίες». και σε παλιότερο άρθρο της Φωτεινής Τσαλίκογλου: Στο χάρτη του εγκεφάλου μας αποτυπώνεται η ειρωνεία της κοινωνικής πραγματικότητας που ζούμε. Πίσω από την πρόοδο και τον πλούτο παραμονεύει η φτώχεια. Δεν είναι να απορείς. Η λογοτεχνία πρόλαβε και πάλι την επιστήμη. Ο Μπόρχες μίλησε πριν από τους ερευνητές. Εκείνος που τα θυμάται όλα, όπως ο Φούνες στον «Μνήμονα», είναι ένας ηλίθιος. Γι΄ αυτόν όλες οι πληροφορίες είναι ουδέτερες ή καταλήγουν να είναι άχρηστες. Τα θυμάται όλα αλλά δεν ξέρει τίποτα. Στην εποχή της υπερφόρτωσης και του βομβαρδισμού των πληροφοριών κινδυνεύουμε να γίνουμε Μνήμονες. Αδυνατούμε να αποτυπώσουμε, να κατατάξουμε, να αξιολογήσουμε. Μπορεί να γινόμαστε πιο ενήμεροι, όμως είναι μια κούφια, άδεια, ενημέρωση. Της λείπει η αξιολόγηση. Η ιεράρχηση. Η δυνατότητα να ξεχωρίσεις το ουσιώδες από το επουσιώδες. Αντίστοιχα, η ηθική κρίση αμβλύνεται. Χάνεται μέσα στην υπερέκθεση και στον βομβαρδισμό των ηθικά φορτισμένων πληροφοριών. Τα συναισθήματα της εμπάθειας, συμπόνιας, αλληλεγγύης, του οίκτου, της αλληλοβοήθειας, ακυρώνονται. Πόλεμοι, καταστροφές, αθλιότητα, φτώχεια, όλα είναι είναι εδώ, όμως δεν παράγουν συναίσθημα. Δεν απηχούν. Είναι σαν να ακούς ένα στόμα να φωνάζει και να μην ακούγεται κραυγή. Οι συναισθηματικά φορτισμένες πληροφορίες αποφορτίζονται από την έντασή τους. Φυσικοποιούνται. Αλληλοεξουδετερώνονται. Το συναίσθημα καταβροχθίζεται από την υπερπληροφόρηση. Γίνεται εικόνα που δεν παράγει κραδασμούς. Οι πληροφορίες υπάρχουν, όμως πολύ απλά θα μπορούσαν και να μην υπάρχουν. Στο τέλος όλα τα ερεθίσματα καταλήγουν να είναι ουδέτερα και οι καταναλωτές τους απαθείς χρήστες νεκρωμένων από κραδασμούς πληροφοριών. Χορτασμένα, αποχαυνωμένα βρέφη που από το πολύ και συνεχές μπούκωμα μιας ετοιμοπαράδοτης τροφής έχουν χάσει τη δυνατότητα της δικής τους αναζήτησης. Ο ανάλγητος απαθής πολίτης καταλήγει να είναι ο ιδεώδης τύπος της εποχής μας. Θα μιλήσω για τον θάνατο της ψυχικής ζωής. Αν ψυχική ζωή σημαίνει αναπαραστάσεις της εμπειρίας, αυτοστοχασμός, επεξεργασία συμβόλων, πολύπλοκες αποκωδικοποιήσεις σημάτων, αν ψυχική ζωή σημαίνει διεργασία και αναζήτηση, καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος αυτός δεν είναι ένα απλό σχήμα λόγου. Παρακολουθήστε και μια κατατοπιστική ανάλυση για την «Υπερπληροφόρηση» με τίτλο «digital junkie» («ψηφιακό πρεζόνι»):
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Συλλόγων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ μεταξύ των Συλλόγων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα Δ.Σ των Συλλόγων Υπαλλήλων της Π.Ε Αργολίδας, Π.Ε Αρκαδίας, Π.Ε Κορινθίας, Π.Ε Λακωνίας και Π.Ε Μεσσηνίας.
Mε αυτήν την τηλεδιάσκεψη αρχίζει ένας επικοινωνιακός κύκλος δράσεων μεταξύ των Συλλόγων Υπαλλήλων για την προώθηση θεμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες. 
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα - χορήγηση αντιγράφων εγγράφων

Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα - χορήγηση αντιγράφων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πολίτη, δεν έχεις χρήμα αρά δεν έχεις δικαιώματα

Η ενημέρωση αυτή έρχεται από το μέλλον μας. Σε λίγους μήνες ή χρόνια ο κόσμος μας θα είναι εντελώς διαφορετικός από ότι σήμερα, και μάλλον αυτό το μέλλον θα το έχουμε επιλέξει ως κοινωνία.Σε ένα τέτοιο μέλλον οι πολυεθνικές θα έχουν το πρώτο ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας μας . Η Ελλάδα δεν θα υπάρχει ως οντότητα ανεξάρτητη αλλά ως…τμήμα παραγωγής και κατανάλωσης σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που θα καθοδηγείται από μια παγκοσμία επιτροπή που θα αποτελείται από διευθυντικά μέλη εταιριών. Ο πληθυσμός θα έχει χωριστεί σε τρείς κατηγορίες. Αυτούς που θα έχουν την διαχείριση του πλούτου και θα ζουν στην πολυτέλεια, αυτοί που θα έχουν πρόσβαση κοντά στα απαραίτητα δουλεύοντας με λίγες ή ελάχιστες απολαβές και αυτούς που απλά δεν θα έχουν τίποτα και θα υπάρχουν στο περιθώριο. Μαντέψτε, η τελευταία κατηγορία θα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία από τις άλλες, και άρα αναφερόμαστε σε κοινωνία του ενός τρίτου… Μπορούμε να υποπτευθούμε πως περίπου θα είναι η ζωή για εμάς και τα παιδία μας, με αυτούς τους όρους. Άλλωστε ήδη παίρνουμε μια πρώτη γεύση από το μας επιφυλάσσει το μέλλον. Η υγεία , η παιδεία και άλλες βασικές παροχές δεν θα είναι διαθέσιμες μέσω του κράτους ή ενός συστήματος κοινωνικών παροχών, αλλά μέσω εταιριών. Αυτή που θα βρίσκονται στην μεσαία κατηγορία θα έχουν δικαιώματα που θα αντιστοιχούν μόνο στα απολύτως απαραίτητα και ανάλογα με τα εισοδήματα τους. Η κατηγορία που θα τα έχει όλα και σε ότι ποσότητα και ποιότητα επιθυμεί θα είναι απλά οι διαχειριστές του πλούτου. Σε ένα τέτοιο κόσμο δεν υπάρχει λόγος για πολίτες χωρίς χρήμα. Πολίτες σημαίνει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μόνο οι διαχειριστές του πλούτου και ένα τμήμα των «εργαζόμενων» θα έχουν αυτή την δυνατότητα. Η καταστολή σε μια τέτοια χώρα είναι πανίσχυρη και βασίζεται στην εξαθλίωση. Φυσικά κάθε προσπάθεια αυτοόργανωσης και αυτονομίας θα αντιμετωπίζεται με άγρια καταστολή και θα απαγορεύεται. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ισχύουν μόνο για τους έχοντες ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει μόνο να υπακούν. Σε ένα τέτοιο κόσμο η δημοκρατία , η αξιοπρέπεια , η ελευθερία θα είναι λέξεις άνευ νοήματος. Η ζωή δε, θα είναι εξαιρετικά «φτηνή». Κάποια στιγμή στο μέλλον , από κάποιο «υπουργείο» ή μια κατά συνθήκη κυβέρνηση θα βγει μια ανακοίνωση που απλά θα ανακοινώνει επισήμως το ήδη γνωστό σε όλους: άνευ χρήματος δεν θα αναγνωρίζεσαι ως πολίτης. Αν νομίζεται ότι τα παραπάνω είναι αποκύημα επιστημονικής φαντασίας, αν νομίζεται ότι σας είμαι καταστροφολόγος , συνωμοσιολόγος ή κάποιος «κολλημένος» ιδεολογικά ή πολιτικά και πάω να σας τρομάξω ή ακόμα χειρότερα να σας «καθοδηγήσω» να σας πληροφορήσω ότι αυτό που διαβάζεται ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Και για να το τεκμηριώσω θα σας φέρω μερικά απτά παραδείγματα από το σήμερα:
Υγεία: Πρακτικά το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει καταρρεύσει και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι χαμηλού επιπέδου. Παρόλο που ιατροί και προσωπικό κάνουν ότι μπορούν υπάρχουν ελλείψεις και σε φάρμακα και σε υγειονομικό υλικό. Σε αυτά προσθέστε και ότι θέλουν να «ανασυγκροτήσουν» το σύστημα υγείας και να πληρώνει ο ασθενής αντίτιμο για να έχει πρόσβασης σε αυτό. Πρακτικά οδηγούν το πληθυσμό στην ιδιωτική ασφάλιση και περίθαλψη, αφού είτε είσαι ασφαλισμένος είτε όχι , έχει αρχίσει να έχει μικρή ως ανύπαρκτη αξία.
Παιδεία: Βασικά υποβαθμίζεται καθημερινά με αποτέλεσμα να έχουμε ή ένα άσχημο ποιοτικά δημόσιο σχολείο χωρίς εποπτικά μέσα , δασκάλους- καθηγητές, ακόμα και χωρίς βιβλία με ουσιαστικές γνώσεις. Όσοι έχουν απευθύνονται ή στο εξωτερικό ή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Όσοι δεν έχουν είναι αναγκασμένοι να παλέψουν για το αυτονόητο δικαίωμα στην μόρφωση. 
Εργασία: Καταστρατήγηση βασικών εργατικών δικαιωμάτων με την ταυτόχρονη απαξίωση του συνδικαλισμού. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την εξέλιξη, μόνο από τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση και η τρόικα. Έχει συμμετοχή και ο κοινωνικός αυτοματισμός που στρέφει την μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Έχει παίξει ρόλο και η μη αλλαγή ρόλου που θα έπρεπε να έχει ο συνδικαλισμός, από το διεκδικεί αυξήσεις θα έπρεπε να είναι στοχευόμενος στο να κρατήσει και διατηρήσει στην καλύτερη περίπτωση τα εργατικά δικαιώματα. 
Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα: Η φυλάκιση ενός ανθρώπου χωρίς να έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία (περίπτωση Σακκά), η άγρια καταστολή σε διαμαρτυρίες ή πορείες , η παράβλεψη του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης (Σκουριές), η φίμωση όποιας διαφορετικής φωνής ή άποψης από τα «επίσημα» ΜΜΕ είναι δείγμα τι σκεπτικό έχουν κατά νου να εφαρμόσουν. Ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι ένα όπλο που ξέρουν άριστα να χρησιμοποιεί το σύστημα , κατά οποιονδήποτε πρόσωπο ή συλλογικότητα τολμά να «παρεκκλίνει» από το «πολιτικά ορθό». Η υπερπληροφόρηση και η προπαγάνδα θριαμβεύει και έχει ένα μοναδικό στόχο: «δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτή που σας λέμε» 
Ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση: Η σημερινή κατάσταση είναι απογοητευτική. Η υποτιθέμενη «αναδιοργάνωση» της οικονομίας , έχει καταστρέψει μεγάλο τμήμα του ιδιωτικού τομέα, πλήττοντας σε μεγάλο βαθμό, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογενειακές και γενικότερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα δεν θα ωφελήσουν σε τίποτα τον ιδιωτικό, γιατί απλά κάθε δυο απολύσεις δημοσιών υπαλλήλων συνεπάγονται άλλη μια στο ιδιωτικό τομέα. Ως φυσικό επακόλουθο κάθετη αύξηση της ανεργίας και φτωχοποίηση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Η εξαθλίωση που γεννιέται από την φτώχεια φέρνει κατάθλιψη, παραίτηση, και είναι η αιτία για πολλές αυτοκτονίες, για άνοδο του φασισμού θεσμοί απαξιώνονται , κυρίως όμως διαλύει τον κοινωνικό ιστό. 
Εν τω μεταξύ βασικά αγαθά και υπηρεσίες που κατατάσσονται στα κοινωνικά, όπως το νερό , η ενέργεια, οι επικοινωνίες, έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί ή ιδιωτικοποιούνται. Αγαθά που εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ζωής και θεωρούνται απαραίτητα και που είναι συνάρτηση με αξιοπρεπή διαβίωση. Αν το σήμερα σας φαίνεται να σκοτεινιάζει πως θα σας φαίνεται ένα αύριο όπου η ζωή σας, η ζωή των παιδιών σας θα ήταν στα χέρια ολίγων και δεν θα είμαστε τίποτα παραπάνω από ένα αριθμό σε κάποιο σύστημα ; Και το ερώτημα που αφορά όλους μας: τι κάνει ο καθένας από εμάς ως πρόσωπο και ως κοινωνία; 

Πηγή: http://eleutherosnaskeftesai.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Συνάντηση με περιφερειάρχες

O. Σ. Υ. Α. Π. Ε. 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ, έπειτα από αίτημά του, συναντήθηκε με το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) στις 17-07-2013 και συζήτησαν τα θέματα της αντεργατικής κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή τις Απολύσεις και Διαθεσιμότητες των υπαλλήλων που υλοποιούνται. 
H ΟΣΥΑΠΕ τόνισε ότι η Δημόσια Διοίκηση με τη δήθεν “αξιολόγηση” των δομών, τις απολύσεις και την «κινητικότητα» των υπαλλήλων οδηγείται από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. στην προσαρμογή του δημόσιου τομέα στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, μέσα από τη μείωση των αρμοδιοτήτων του και την εκχώρησή τους σε ιδιώτες. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν οι εξελίξεις στις αρμοδιότητες των Δ/νσεων Ανάπτυξης, Υγείας και Τεχνικού Ελέγχου. 
Δηλώσαμε ότι είμαστε αντίθετοι όχι μόνο στις αξιολογήσεις και τις διαθεσιμότητες-απολύσεις, αλλά και στην νομοθετική ρύθμιση που ζήτησε η ΕΝΠΕ από τον υπουργό Εσωτερικών για να μετακινούν οι Περιφερειακές Αρχές υπαλλήλους (χωρίς αίτηση των υπαλλήλων) από μία περιφερειακή ενότητα σε άλλη, δηλαδή όποτε θέλουν και όπου θέλουν. 
Τονίσαμε ότι θα μας βρουν απέναντι σε κάθε τέτοια προσπάθειά τους, που υλοποιεί τις κατευθύνσεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και της κυβέρνησης, απέναντι στη λογική των «αξιολογήσεων» και του πλεονάζοντος προσωπικού. 
Το γεγονός ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις Περιφέρειες δεν επαρκεί, δεν μπορεί να αποτελεί το άλλοθι για να προσθέσουν στους εργαζόμενους κι άλλα προβλήματα, οικονομικά και οικογενειακά. Εξάλλου οι ίδιοι υλοποίησαν τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και τους μετέπειτα νόμους με τους οποίους καταργήθηκαν οργανικές θέσεις, σταμάτησαν και απαγορεύτηκαν οι προσλήψεις. 
Επίσης στη συζήτηση θέσαμε και το ζήτημα των πειθαρχικών διώξεων για ζητήματα που δεν έχουν σχέση με την υπηρεσιακή μας σχέση (συνδικαλιστική και πολιτική δράση), καθώς και για την ανάγκη νομικής μας κάλυψης για την άσκηση των υπηρεσιακών μας καθηκόντων. Καλέσαμε την ΕΝ.Π.Ε και τους Περιφερειάρχες: 
  • Να μην νομιμοποιήσουν και να μην υπογράψουν καμιά απόλυση εργαζομένου. 
  • Να ανακαλέσουν το αίτημά τους για νομοθετική ρύθμιση για τις «μεταθέσεις-μετακινήσεις» προσωπικού από ΠΕ σε ΠΕ. 
  • Να μην συνεισφέρουν στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής μέσα από τις διαδικασίες της λεγόμενης “αξιολόγησης”, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων. 


Το Δ.Σ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Χρήσιμα sites για εύρεση σεμιναρίων στην Ελλάδα

Μέσα στο χάος του διαδικτύου βρίσκονται χιλιάδες διασκορπισμένα σεμινάρια από πανεπιστήμια, κολέγια και εταιρίες που συχνά περνάνε απαρατήρητα μπροστά από τα μάτια μας.
Πόσες φορές έτυχε να πληροφορηθείτε καθυστερημένα για ένα σεμινάριο και να χάσατε την υποβολή αιτήσεων;
Τη σύγχρονη λύση στο πρόβλημα δίνουν τα sites που παρουσιάζουν ομαδοποιημένα σεμινάρια που «τρέχουν», ή αναμένεται να ξεκινήσουν.
Είτε επαγγελματίας, είτε άνεργος και φοιτητής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα συνέδρια και σεμινάρια της Ελλάδας και να λάβει χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή τους!
Αυτά είναι τα εξής:

http://www.semifind.gr/ 
Πρόκειται για τον απόλυτο οδηγό εύρεσης σεμιναρίων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η πλοήγηση στο site μέσα από δώδεκα θεματικές ενότητες κατατοπίζει πλήρως τον επισκέπτη, ο οποίος εύκολα και γρήγορα εντοπίζει το σεμινάριο της αρεσκείας του. Διαθέτει επίσης προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ΙΕΚ. Παρέχει πληροφορίες, όπως είναι η αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, o φορέας εκπαίδευσης και το κόστος. Σεμινάρια e-learning, πληροφορικής, εκπαίδευσης, ψυχολογίας, πολιτισμού, επικοινωνίας, λογιστικά και marketing είναι λίγοι από τους τομείς του site!
http://www.goseminars.gr/ 
Το goseminars.gr αποτελεί την αποκλειστική μηχανή αναζήτησης για τα σεμινάρια της Ελλάδας και της Κύπρου. Καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα από σεμινάρια, απαραίτητα όχι μόνο όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι αλλά και τη δια βίου μάθηση. Εκατοντάδες σεμινάρια και πληροφορίες από διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς βρίσκονται μέσα σε κατηγορίες, όπως είναι η νομική, οι πωλήσεις, η οργάνωση και διοίκηση, το web design, το περιβάλλον, η υγεία και ομορφιά, η ψυχολογία, η εκπαίδευση και η τέχνη. Παράλληλα, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τη διάρκεια των σεμιναρίων και για το προφίλ των εισηγητών τους. 

http://epidotoumena-seminaria.org.gr
Τα επιδοτούμενα σεμινάρια είναι αφιερωμένα στους πολίτες που αναζητούν εξειδίκευση και έχουν ως σκοπό την εξέλιξη των γνώσεων και των επαγγελματικών ικανοτήτων τους. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα λειτουργεί με απώτερο στόχο την άμεση σύνδεση του υποψηφίου με την αγορά και τη μετάδοση πληροφοριών για τα πρόσφατα επιδοτούμενα σεμινάρια. Πλήρως ενημερωμένη, ενημερώνει για κάθε σεμινάριο που έχει προγραμματιστεί ή αναμένεται να διεξαχθεί. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε αυτά του ΟΑΕΔ και στα σεμινάρια του 2012… και τα δύο, όπως είναι φυσικό, είναι επιδοτούμενα! 

http://www.seminarsguide.gr/ 
Το seminarsguide.gr αποτελεί τον οδηγό σεμιναρίων στην Ελλάδα που δίνει την ευκαιρία σε όλους να κινηθούν εγκαίρως προς την υποβολή αιτήσεων. Διαθέτει εκατοντάδες σεμινάρια, ιδανικά για την προσωπική σας εξέλιξη και χωρισμένα σε διάφορες κατηγορίες, όπως είναι η τέχνη, τα επαγγελματικά σεμινάρια, τα σεμινάρια που στηρίζονται σε χόμπυ (διακόσμηση, μαγειρική κ.α.), τα IT Seminars, τα σεμινάρια για εκπαίδευση και σπουδές, εναλλακτικές θεραπείες κ.α. Πρόκειται για έναν οδηγό – πόλο έλξης όλων ηλικιών και των ενδιαφερόντων.

Πηγή: http://www.flowmagazine.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Η συγγραφή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του. Υποβάλλεται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αποτελεί εκδήλωση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, από τις οποίες διέπεται η λειτουργία του Σώματος. Έχει ως σκοπό να ενημερώσει τον Υπουργό αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για τη δράση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που στοχεύει στον εντοπισμό και την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αναποτελεσματικότητας στη Δημόσια Διοίκηση.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παράνομες οι αποφάσεις για την διαθεσιμότητα μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Δήμων

Νομική άποψη περί της νομιμότητας των αποφάσεων για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων του Δημοσίου 

Αθήνα, 10/7/2013 

Το μέτρο της διαθεσιμότητας αποτελεί νομικά και ουσιαστικά απόλυση. Ότι πρόκειται πράγματι για περίπτωση απόλυσης υπό προθεσμία προκύπτει από το πραγματικό γεγονός της αναγκαστικής απομάκρυνσής από τις θέσεις εργασίας και της λύσης της υπαλληλικής σχέσης με αντίστοιχη σιωπηρή δήλωση βούλησης του εργοδότη (πρβλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθμ. 4792 και 4793/2012 αποφάσεις του ΜΠΑ για το αντίστοιχο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας που είχε επιβληθεί με το Ν. 4024/2011).
Η εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας από Δήμους ή το Δημόσιο τυγχάνει παράνομη σε περίπτωση που δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του νόμου περί ομαδικών απολύσεων. Ειδικότερα εν προκειμένω δεν τηρήθηκαν καθόλου οι ειδικότερες και υπέρτερης ισχύος διατάξεις του Ν. 1387/1983 και της Οδηγίας 95/98/ΕΟΚ, καθώς με ευθύνη του Δημοσίου ούτε διαβουλεύσεις έλαβαν καν χώρα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτικής πλευράς, ούτε τηρήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία, ούτε τηρήθηκε η νόμιμη ποσόστωση και για το λόγο αυτό οι γενόμενες απολύσεις έλαβαν χώρα κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 1387/1983 και της ως άνω Οδηγίας. Συνεπώς η απόλυση είναι για το λόγο αυτό άκυρη. Επιπλέον και για όσους έχουν ενταχθεί στο δημόσιο με το ΠΔ 164/2004 (ΠΔ Παυλόπουλου) κρίσιμο είναι οτι το ΠΔ αυτό υλοποίησε κοινοτικό δίκαιο, το οποίο μέσω του «θεσμού» της διαθεσιμότητας παραβιάζεται και καταστρατηγείται, καθόσον με νόμο απολύονται και όλοι όσοι είχαν μονιμοποιηθεί στο δημόσιο ακριβώς για να μην γίνεται κατάχρηση συνάψεως διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δηλαδή ο εφαρμοστέος νόμος αντίκειται ευθέως στο υπέρτερης ισχύος κοινοτικό δίκαιο το οποίο έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.
Σε κάθε περίπτωση η απόλυσή από την εργασία λαμβάνει χώρα χωρίς να υφίσταται σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την απομάκρυνσή και δη κατά τρόπο ευθέως αντίθετο προς το Σύνταγμα (και το κοινοτικό Δίκαιο) υπό την έννοια ότι το μοναδικό χρησιμοποιούμενο νομοθετικό κριτήριο τυγχάνει κατεξοχήν απρόσφορο και εισάγον προδήλως διακριτική μεταχείριση, παραβιάζον ούτως την αρχή της ίσης μεταχείρισης ομοειδών περιπτώσεων και τη θεμελιώδη αρχή της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας.
Κρίσιμο κριτήριο για την επιλεκτική καταγγελία ορισμένης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τον εργοδότη αποτελεί κατεξοχήν το κριτήριο της αποδοτικότητας ή μη του υπαλλήλου, κάτι το οποίο όμως ουδόλως εισάγεται ως κριτήριο απόλυσης στην προκειμένη περίπτωση.
Η οριζόντια εφαρμογή της διαθεσιμότητας για ορισμένους μόνο υπαλλήλους καθιστά τη ρύθμιση ένα μέτρο παράνομο ως αντισυνταγματικό, καθόσον αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας. Η διαθεσιμότητα παραβιάζει δηλαδή αυτοτελώς και κατάφωρα τη συνταγματική αρχή της ισότητας στις ειδικότερες εκφάνσεις αυτής που επιβάλλουν την ομοειδή μεταχείριση ομοειδών περιπτώσεων και την κατά το λόγο εκάστου υπαλλήλου αξιοκρατική υπηρεσιακή του εξέλιξη (αξιοκρατία στη σταδιοδρομία, βλ. ενδεικτικά ΑΕΔ 30/1985, ΣτΕ 2786/1984, 3722/2000, 2717/2003, ΔΕΑ 480/1990).
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας βάσει διαθεσιμότητας είναι άκυρη ως αντίθετη προς θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, όπως των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 που διακηρύσσουν το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του, του άρθρου 22 παρ. 1 που αναγάγει την εργασία σε αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα και υποχρεώνει την Πολιτεία στην προστασία αυτής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ το καθεστώς της διαθεσιμότητας συνεπάγεται απομάκρυνση του υπαλλήλου από την εργασία του, παράλυση της υπαλληλικής του σχέσης και ισοδυναμεί κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό με μια sui generis απόλυση υπό προθεσμία, άλλως με μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, η οποία τυγχάνει προδήλως παράνομη και αντίθετη προς θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις και αρχές και το κοινοτικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Τρόπος αντίδρασης σε νομικό επίπεδο είναι η δικαστική διεκδίκηση διατήρησης στην εργασία μέσω κατάθεσης προσφυγών (ομαδικών ή ατομικών κατά περίπτωση) στο αρμόδιο δικαστήριο σε επίπεδο κύριας δίκης αλλά και σε επίπέδο ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής. Για τους μεν υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αρμόδια τυγχάνουν τα πολιτικά δικαστήρια, για τους δε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια. Κατά των εκδοθησομένων υπουργικών αποφάσεων αρμόδιο τυγχάνει το ΣτΕ.

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΟΛΛΥΡΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Τηλ. :2103632570 Κιν.: 6944691416

Πηγή: http://poseepea.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....