Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Από την 1η Νοεμβρίου έως και την 10η Δεκεμβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αφορούν 4.890 θέσεις για Προπτυχιακές Σπουδές και 5.110 για Μεταπτυχιακές, για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 (συνολικά 10.000 θέσεις για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα).
Η δημόσια και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία του Ε.Α.Π. στη Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης).
Ειδικότερα:
Όσον αφορά στα προπτυχιακά προγράμματα, οι παρεχόμενες θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200)
2. Πληροφορική (1000)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 έναντι 1000 το προηγούμενο έτος)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1.100 έναντι 800 το προηγούμενο έτος)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1.000 έναντι 800 το προηγούμενο έτος)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90)
Στα μεταπτυχιακά προγράμματα οι παρεχόμενες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, κατανέμονται ως ακολούθως:
Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών:
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (180)
2. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120)
3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (75)
4. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45)
5. Σπουδές στην Εκπαίδευση (670)
6. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)
Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:
1. Διασφάλιση Ποιότητας (370)
2. Διαχείριση Αποβλήτων (280)
3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320)
4. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45)
5. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60)
6. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (80)
7. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100)
8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120)
9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων(140)
10. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (35)
11. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90)
12. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού (60).
Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450)
2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395)
3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400)
4. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390)
5. Τραπεζική (445)
Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1. Γραφικές Τέχνες − Πολυμέσα (60)
2. Σχεδιασμός φωτισμού − Πολυμέσα (60)
3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα(30)

Επίσης, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίστηκε στις 511 θέσεις (ποσοστό 10%) επιπλέον των ανωτέρω 5.110, ο αριθμός των παρεχομένων θέσεων για μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ και δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (οι θέσεις κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ.).

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών
Δεδομένου ότι ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές είναι συνήθως μικρότερος από τον αριθμό των ενδιαφερομένων να σπουδάσουν, γίνεται, εάν χρειάζεται, ηλεκτρονική κλήρωση των υποψήφιων φοιτητών, με την παρουσία εισαγγελικής αρχής για την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, σε μία της Θεσσαλονίκης και σε μία της έδρας του ΕΑΠ.
Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.
Εισάγονται επίσης στο ΕΑΠ φοιτητές – Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – σε ποσοστό 3% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε περίπτωση που σε ένα πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 3% των καθορισμένων θέσεων θα διεξάγεται κλήρωση.
Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.
Επιπλέον, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθμός παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. με προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθμού των παρεχόμενων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Συμμετοχή φοιτητών στις δαπάνες – Υποτροφίες
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι φοιτητές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης καθώς και για τη συμμετοχής τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με την καταβολή οικονομικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 όλοι οι φοιτητές του Ε.Α.Π., πρωτοετείς και επανεγγραφόμενοι καταβάλλουν 550 ΕΥΡΩ για κάθε Θ.Ε. και για διάρκεια σπουδών 6 έτη. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.
Στα προγράμματα που έχουν εργαστήρια, η οικονομική συμμετοχή του φοιτητή σε καθένα από τα εργαστήρια αυτά, αντιστοιχεί σε μία Θ.Ε.
Για ένα ποσοστό φοιτητών, χορηγείται βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων υποτροφία μερικής ή ολικής απαλλαγής από την παραπάνω συμμετοχή. Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Οι φοιτητές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης καθώς για τη συμμετοχή τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με την καταβολή οικονομικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 όλοι οι φοιτητές του Ε.Α.Π., πρωτοετείς και επανεγγραφόμενοι καταβάλλουν 700 ΕΥΡΩ για κάθε Θ.Ε. και για διάρκεια σπουδών 4 έτη. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.
Στα μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, η οικονομική συμμετοχή του φοιτητή για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (παρακολούθηση, συζήτηση δυσκολιών, επικοινωνία με τον διδάσκοντα, διόρθωση κ.ά.) αντιστοιχεί σε μία Θ.Ε.
Για ένα ποσοστό φοιτητών, χορηγείται βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων υποτροφία μερικής ή ολικής απαλλαγής από την παραπάνω συμμετοχή. Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών
Οι τίτλοι σπουδών που παρέχει το ΕΑΠ
α) Πτυχία
β) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)
γ) Διδακτορικά Διπλώματα
δ) Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης
ε) Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης
στ) Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θ.Ε.

Πτυχία
Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 Θ.Ε.
Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης.
Λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)
Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η διαδικασία εκπόνησης της οποίας ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ). Η Δ.Ε. του Ε.Α.Π., με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διδακτορικά Διπλώματα
Για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η κατοχή συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Οι διαδικασίες επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της διδακτορικής διατριβής καθορίζονται σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. και εξειδικεύονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του ιδρύματος.

Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης
Απονέμονται στους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν Πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει από 1 έως 11 Θ.Ε.

Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης
Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θ.Ε.
Παρέχονται σε φοιτητές του ΕΑΠ ύστερα από αίτησή τους και δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν κάποιο από τα Προγράμματα Σπουδών, με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μια ή περισσότερες Θ.Ε. Για την απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά.

πηγή: esos.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δικαίωμα στην εργασία


Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μήπως έχουμε ξεφύγει εντελώς;

Γιατί το να ακούς διδαχές για τα ΜΜΜ από εκείνους που κυκλοφορούν με πολυτελή τζιπάκια και μερικούς δούλους να τους ανοίγουν τις πόρτες και να τους κάνουν αέρα είναι θράσος.
Το να ακούς διδαχές για το πόσο σωστός είσαι αν κόψεις το φαΐ σου για να πληρώσεις φόρους και ΔΕΚΟ από εκείνους που δεν ξέρουν ούτε πως είναι ένας λογαριασμός γιατί ασχολείται το υπηρετικό τους προσωπικό με τέτοιες κουραστικές λεπτομέρειες ενώ εκείνοι τριγυρνάνε σε συναντήσεις, γκαλά και δεξιώσεις είναι θράσος.
Το να ακούς διδαχες για το πως πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι για να ξαναγίνει η Ελλάδα δυνατή και ανταγωνιστική από εκείνους που περιφέρονται ανάμεσα στο Υπουργικό γραφείο, τη βίλα στα πολυτελή προάστια, το εξοχικό σε κάποια ιδιωτική παραλία και τις βόλτες με το κότερο είναι θράσος.
Το να ακούς διδαχές για την δημόσια παιδεία και την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων από εκείνους που τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ιδιωτικά κολέγια εσωτερικού κι εξωτερικού και μετά το πέρας των σπουδών απλά διαλέγουν τι θέλουν να κάνουν...να γίνουν μάνατζερ άμεσα κάπου ή να το κ@λοβαρέσουν λίγο ακόμα σε διακοπές γιατί κουράστηκαν, είναι θράσος.
Το να ακούς διδαχές για την δημόσια υγεία από εκείνους που όταν έχουν ακόμα και μια αφορμισμένη παρανυχίδα να φροντίσουν, κλείνουν σουίτα σε κάποιο πολυτελές νοσηλευτικό ίδρυμα κι έχουν κι έχουν ένα τάγμα γιατρούς να τους γλύφουν αν παραστεί ανάγκη, είναι θράσος.

Πηγή:http://enypoaedkdm.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Δελτίο τύπου - πρόσκληση

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 24100
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
e-mail: nlekka@hotmail.com
Καλαμάτα 30/10/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, αλλά και όλες τις κοινωνικές ομάδες, να παρευρεθούν την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6.30μ.μ., στο αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», όπου θα μιλήσει ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ, Καλομοίρης Γρηγόρης.
Η επίσκεψη του κ. Καλομοίρη στο Νομό μας, γίνεται στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης της απεργίας που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου από κοινού με την ΓΣΕΕ. Θα προηγηθεί ενημέρωση για τα εργασιακά θέματα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Η Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

Λέκκα Νικολίνα                Παν. Κάρκαλης
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ο λιγότερο ευτυχισμένος λαός της Ευρώπης οι Έλληνες

Ο λιγότερο ευτυχισμένος λαός της Ευρώπης είναι οι Έλληνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη για λογαριασμό των Γερμανικών Ταχυδρομείων και δημοσιεύεται από το οικονομικό περιοδικό «Wirtschaftswoche». Στον αντίποδα, οι πιο ευτυχισμένοι είναι οι Δανοί.
Οι γερμανοί επιστήμονες Μπερντ Ραφελχούσεν και Ρενάτε Κέχερ, στην ετήσια μελέτη «'Ατλας της Ευτυχίας», επισημαίνουν ότι το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων διευρύνεται πλέον και σε ό,τι αφορά την ευτυχία. Ποτέ, όπως τονίζουν, από το 2002 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη μελέτη, η διαφορά μεταξύ των χωρών της Ευρώπης δεν υπήρξε μεγαλύτερη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ Ελλάδας και Δανίας η διαφορά βρισκόταν τότε στις 3,4 μονάδες, ενώ σήμερα έχει διευρυνθεί στις 5,5 μονάδες.
Στην έρευνα συμμετέχουν κάθε χρόνο 3.000 Ευρωπαίοι, οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις για την προσωπική τους κατάσταση, την οποία αξιολογούν οι ίδιοι, σε κλίμακα από 0 μονάδες (πολύ δυσαρεστημένος) ως 10 μονάδες (πολύ ευχαριστημένος).
Το 2007 η Ελλάδα είχε βαθμολογηθεί με 5,7 μονάδες, ενώ σήμερα περιορίζεται στις 3,4. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις υπόλοιπες χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση, όπου ο βαθμός «ευτυχίας» μειώθηκε αισθητά. Αντιθέτως, κατά το ίδιο διάστημα αυξήθηκε ο βαθμός «ευτυχίας» για τους λαούς των χωρών της Βαλτικής. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ζητείται έλεγχος της τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων

Με στόχο την ορθή τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων στο δημόσιο, καλούνται το αργότερο μέχρι τις 8 Νοεμβρίου όλοι οι φορείς να ενημερώσουν το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφορικά με το σύστημα ελέγχου τήρησης του ωραρίου που διαθέτουν και χρησιμοποιούν και να αποστείλουν τις απαντήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση orario@ydmed.gov.gr.
Όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο του υπουργείου, αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, παρατηρείται ανομοιομορφία μεταξύ των φορέων του δημοσίου. Ειδικότερα, υπάρχουν φορείς που διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, άλλοι απλές συσκευές σήμανσης (ρολόγια) όπου οι υπάλληλοι σημαίνουν τις κάρτες τους, ενώ ορισμένοι φορείς διατηρούν σχετικά βιβλία στα οποία υπογράφουν οι υπάλληλοι κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση του ωραρίου εργασίας και η ίση μεταχείριση των υπαλλήλων, επιβάλλεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι φορείς, που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του, δεδομένου ότι αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου, και να ενημερώσουν σχετικά».
Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθορίζει σε σαράντα ώρες εβδομαδιαίως το χρόνο εργασίας των υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ., και σε πέντε τις επιλογές ωρών προσέλευσης και αποχώρησης αυτών. Επιπλέον τονίζεται ότι η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του είναι πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο θέτει τον υπάλληλο αυτοδίκαια σε αργία.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η ελευθερία στο διαδίκτυο και η παγκόσμια λογοκρισία

Η Ελευθερία του Διαδικτύου είναι κάτι που οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε δεδομένο, αλλά τα πράγματα δεν είναι το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση από την μη κερδοσκοπική οργάνωση Freedom House, 34 από τις 60 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν υποστεί λογοκρισία στην ελευθερία του Διαδίκτυου κατά το παρελθόν έτος και μόνο.
Για το 2013, αναφέρει στην έκθεση της "Ελευθερία στο Διαδίκτυο", το Ιράν, η Κούβα, η Κίνα και η Συρία ήταν μόνο μερικές από τις χώρες όπου οι περιορισμοί ήταν μεγαλύτεροι. Η Κίνα μπλόκαρε εκατομμύρια ιστοσελίδες και ο στρατός των απασχολουμένων που απαιτούνται για το θέμα αυτό, μετατρέπει τη χώρα σε μία με τη πιο περίτεχνα τεχνολογική συσκευή για τη λογοκρισία στο διαδίκτυο.
Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Ισλανδία, η Εσθονία και η Γερμανία καταλαμβάνουν την εξέδρα με τις υψηλότερες θέσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο κατώπι. Ωστόσο, η τελευταία γνώρισε μια από τις πιο απότομες πτώσεις, κυρίως λόγω των αποκαλύψεων σχετικά με τα προγράμματα επιτήρησης της NSA. Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει: «Επικριτές εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι τα μυστικά προγράμματα της NSA μπορούν να παραβιάσουν την 4η Τροποποίηση του συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προστατεύει τους ανθρώπους στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών (πολίτες και μη-πολίτες) από παράλογες αναζητήσεις και κατασχέσεις, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε διεθνείς συμφωνίες».
Στις περισσότερες από τις μισές από τις χώρες που εξετάζονται από τη Freedom House, η κυβέρνηση είτε αγοράζει μια πιο εξελιγμένη τεχνολογία επιτήρησης, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής των ατόμων που παρακολουθούνται, είτε περνόντας νέους νόμους που της δίνουν μεγαλύτερη εξουσία παρακολούθησης.
Πολλές χώρες επίσης κάνουν μία άλλου είδους μετάβαση, από την τεχνολογία στα νομικά, καθώς μάχονται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου.
Και συμπληρώνει η έκθεση αυτή : «Ενώ το κλείδωμα και το φιλτράρισμα παραμένουν οι προτιμώμενες μεθόδοι λογοκρισίας σε πολλές χώρες, οι κυβερνήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο στο ποιος μιλάει σε απευθείας σύνδεση και μετά εξερευνούν τρόπους για να τους τιμωρήσουν. Σε ορισμένες χώρες, ο χρήστης μπορεί και να συνελήφθη για ένα απλό μήνυμα στο Facebook ή για ένα «like» στο σχόλιο ενός φίλου που είναι κρίσιμο από τις αρχές.»
Αν αναρωτιέστε, η έκθεση της Αμερικάνικης οργάνωσης Freedom House δεν περιλαμβάει την Ελλάδα στις υπό εξέταση χώρες, αν και αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Γιατί, μην μας πείτε ότι δεν παρακολουθούν οι Ελληνικές αρχές αλλά και οι αλλοδαπές υπηρεσίες, τις συνομιλίες μας ή την κίνηση μας στο διαδίκτυο.
Ισως και να μην σας νοιάζει γιατί απλά ξέρετε ότι δεν θα βρούν τίποτα ενδιαφέρον επάνω σας και θα φύγουν, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα.

Πηγή: http://iguru.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Συλλαλητήριο 31/10/2013

Το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας σε εφαρμογή της απόφασης της ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της 19/10/2013, για οργάνωση πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων σε όλες τις πόλεις της χώρας, καλεί τα μέλη της

στο συλλαλητήριο που θα γίνει την
Πέμπτη 31/10/2013 και ώρα 19:00΄
στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Το συλλαλητήριο συνδιοργανώνουμε από κοινού με:
 • το Σύλλογο εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
 • τους εργαζόμενους στις διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου της Καλαμάτας καθώς και
 • το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ
Ας δώσουμε μαζικά το παρών, για να βροντοφωνάξουμε κατά της πολιτικής και των μέτρων που οδηγούν τους εργαζόμενους στη διαθεσιμότητα-απόλυση, απαξιώνουν την Παιδεία και καταργούν κάθε κοινωνική παροχή του κράτους οδηγώντας τους πολίτες στην εξαθλίωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργιόπουλος Βασίλειος                           Ξανθάκης Σωτήριος
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2012-2013

Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων: Στους δρόμους από 17 - 24 Νοεμβρίου για εργασία και ανάπτυξη

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES/ETUC) αποφάσισε κοινές δράσεις σε όλη την Ευρώπη από τις 17 έως τις 24 Νοεμβρίου με στόχο την ενεργοποίηση του "Σχεδίου Επενδύσεων για την Ανάπτυξη και την Ποιοτική Απασχόληση", που επεξεργάστηκαν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα.
Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και γενικός γραμματέας των ισπανικών Εργατικών Επιτροπών CC.OO., Ιγκνάθιο Τόξο, τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις θα είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα και θα ανταποκρίνονται στην ικανότητα και την αυτονομία των εθνικών συνδικάτων για να διοργανώσουν απεργίες, στάσεις εργασίας, διαδηλώσεις, πορείες και συγκεντρώσεις στους χώρους εργασίας και δημόσια μέσα από τις 17 έως τις 24 Νοεμβρίου.
Το "Σχέδιο Επενδύσεων για την Ανάπτυξη και την Ποιοτική Απασχόληση" αποτελεί ένα λεπτομερές πρόγραμμα επενδύσεων που διαμόρφωσε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την έξοδο από την κρίση και την εγκατάλειψη της πολιτικής της λιτότητας διαμέσου της κατακόρυφης αύξησης των επενδύσεων και την άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα σε μια 10ετία.
Η γενική γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, Μπερναντέτ Σέγκολ, θα παρουσιάσει στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης τις προτάσεις και το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων των ευρωπαϊκών συνδικάτων κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τον «πόλεμο» στα γηρατειά κήρυξε η Google

Στόχος η αντιμετώπιση των ασθενειών που σχετίζονται με το γήρας, ώστε να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Τα γηρατειά έβαλε στο στόχαστρο της η Google, ανακοινώνοντας την ίδρυση της εταιρείας Calico. Στόχος της Calico είναι να βρει τρόπους αντιμετώπισης των νόσων που εμφανίζονται σε προχωρημένη ηλικία, για να επεκταθεί αριθμητικά και ποιοτικά το προσδόκιμο ζωής. Επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Arthur D. Levinson, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple και της Genentech, ο οποίος χρηματοδότησε κι αυτός την ίδρυση της Calico. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά συγκεκριμένα ερευνητικά πρότζεκτ που θα ξεκινήσει να «τρέχει» η Calico. Σύμφωνα με δηλώσεις του Larry Page στο επίσημο blog της Google, η Calico θα επιστρατεύσει μακρόπνοες και ανατρεπτικές ιδέες στην ιατρική και την τεχνολογία, ώστε να βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, ο Levinson ανέφερε από την πλευρά του πως τον ενέπνευσε το όραμα του Page, δηλώνοντας ενθουσιασμένος που θα το υπηρετήσει από το νέο του πόστο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο όραμα φαίνεται πως έγινε η αιτία για την έστω πρόσκαιρη «συνθηκολόγηση» της Google με την Apple, καθώς το δελτίο Τύπου για την ίδρυση της Calico κλείνει με σχόλιο του Tim Cook, CEO της Apple. «Πολλοί φίλοι μας ή συγγενείς “έφυγαν” νωρίς ή είδαν την ποιότητα της ζωής τους να επιδεινώνεται. Ο Levinson ανήκει στους τρελούς που πιστεύουν πως δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος για να ηγηθεί αυτής της αποστολής και είμαι ανυπόμονος να δω τα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Βίντεο συμμετοχής του Συλλόγου μας στην απεργία της 6ης Νοέμβρη 2013


Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ενημέρωση ΓΣΕΕ

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ποιοι είναι οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια στην Ευρώπη

Σε Λουξεμβούργο και Βέλγιο θα ήθελαν να εργάζονται οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αφού εκεί οι κατώτατοι μισθοί ξεπερνούν τα 1.900 και τα 1.500 ευρώ αντίστοιχα. Την ίδια ώρα στην Πολωνία και την Πορτογαλία οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονται στα 383 και τα 485 αντίστοιχα. Στην Ελλάδα οι κατώτατες μηνιαίες είναι στα 586 ευρώ, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο είναι στα 2,85. Την ίδια ώρα στη Βουλγαρία το κατώτατο ωρομίσθιο είναι τα 0,95.
Οπως αναφέρουν και τα ΝΕΑ οι μηνιαίες αποδοχές και τα κατώτατα ημερομίσθια διαμορφώνονται ως εξής:

Μηνιαίες αποδοχές
 • Λουξεμβούργο 1.921 €
 • Βέλγιο 1.502 €
 • Ολλανδία 1.478 €
 • Ιρλανδία 1.462 €
 • Γαλλία 1.430 €
 • Βρετανία 1.190 €
 • Ισπανία 645 €
 • Ελλάδα 586 €
 • Πορτογαλία 485 €
 • Πολωνία 383 €
Τα κατώτατα ωρομίσθια στην Ευρώπη
 • Λουξεμβούργο 11,10 €
 • Βέλγιο 9,10 €
 • Γαλλία 9,43 €
 • Ολλανδία 9,07 €
 • Ιρλανδία 8,65 €
 • Γερμανία 8,50 €
 • Βρετανία 7,78 €
 • Σλοβενία 4,53 €
 • Μάλτα 4,06 €
 • Ισπανία 3,91 €
 • Πορτογαλία 2,92 €
 • Ελλάδα 2,85 €
 • Κροατία 2,29 €
 • Πολωνία 2,21 €
 • Τσεχία 2,01 €
 • Ουγγαρία 1,97 €
 • Σλοβακία 1,94 €
 • Εσθονία 1,90 €
 • Λιθουανία 1,76 €
 • Λετονία 1,71 €
 • Ρουμανία 1,06 €
 • Βουλγαρία 0,95 €
* στην Ιταλία δεν υπάρχει κατοχυρωμένος κατώτατος μισθός.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σχετικά με τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διευκρινίζει εκ νέου ότι κατά την περίοδο 2013 – 2014 οι προσλήψεις γίνονται με βάση τους ακόλουθους δύο κανόνες:
• 1:5, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις). Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 την πενταετία 2011 – 2015 επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής αυτού του κανόνα.
• 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση. Οι συνολικά 15.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις, επομένως, δεν σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την απεργία της 6ης Νοέμβρη

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μηδενική ανάπτυξη και ανεργια 30% βλέπει το ΚΕΠΕ

Μηδενική ανάπτυξη και ανεργία στο 29,3% εκτιμά για το 2014 το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Ειδικότερα, στην τετραμηνιαία έκδοσή του «Οικονομικές εξελίξεις», το ΚΕΠΕ προβλέπει για φέτος ύφεση 3,55%, ηπιότερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις του, καθώς, όπως αναφέρει υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικονομία βαίνει προς πορεία εξόδου από την ύφεση. Τον Ιούνιο, προέβλεπε ύφεση 4,1% περίπου για το 2013 και ύφεση 0,55% για το 2014. Παράλληλα, στην έκθεσή του, υποστηρίζει πως υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις για πιθανή έναρξη μιας πορείας εξόδου της οικονομίας από την ύφεση, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να προδιαγραφεί πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό και πότε η οικονομία θα επιστρέψει σε ρυθμό ανάπτυξης.
Παρά τις θετικές ενδείξεις για σύντομο τερματισμό της ύφεσης, οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για την ανεργία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αν και βελτιωμένες κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 27,6% φέτος και θα εκτιναχθεί στο 29,3% την επόμενη χρονιά. Όπως εξηγεί το ΚΕΠΕ, η διατήρηση της ανεργίας σε δραματικά υψηλά επίπεδα οφείλεται τόσο στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας όσο και στην αδυναμία ταχείας αναδιάρθρωσης και προσαρμογής των οικονομικών δομών σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Πέραν των εσωτερικών αδυναμιών, η διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι το μέγεθος της απασχόλησης ανταποκρίνεται με μεγάλη χρονική υστέρηση στις μεταβολές της παραγωγικής δραστηριότητας. Με αυτή την έννοια, οι εκτιμήσεις για τερματισμό της ύφεσης και αυξανόμενη ανεργία κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους ούτε αντιφατικές μεταξύ τους είναι ούτε πρέπει να θεωρούνται ως ένα ακόμη "παράδοξο" της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνει το ΚΕΠΕ.

Οικονομικές Εξελίξεις ΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ασφάλιση και συντάξεις

Ασφάλιση και συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η γαλλική αστυνομία στράφηκε στο Linux.

Η γαλλική αστυνομία και μάλιστα το πιο... "μάχιμο" τμήμα της (National Gendarmerie), πέρασε οριστικά στο στρατόπεδο του Linux. Το Gendbuntu, μια τροποποιημένη έκδοση του Ubuntu, τρέχει πλέον σε 37.000 επιτραπέζιους υπολογιστές της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επιπλέον, μέχρι και το καλοκαίρι του επόμενου έτους αναμένεται να τρέχουν τη συγκεκριμένη διανομή το σύνολο των υπολογιστών τους. Μιλάμε για 72.000 επιτραπέζιους υπολογιστές! Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι η μεθοδικότητα και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός των Γάλλων. Αρχικά "συνήθισαν" τους χρήστες στο ανοικτό λογισμικό με προγράμματα όπως ο Firefox, to OpenOffice και ο Thunderbird σε περιβάλλον Windows. Όταν οι χρήστες ήταν "έτοιμοι" πέρασαν 100% σε Ανοικτό Λογισμικό. Ήδη οι πρώτες μελέτες των Γάλλων δείχνουν μείωση του κόστους κατα 40% με τη χρήση του Linux.

Πηγή: http://www.linuxinside.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

e-δημόσιο με χρονοδιάγραμμα

Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στο δημόσιο και της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, θέτει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν θα πρέπει οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου να έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στις διαδικασίες – υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 θα πρέπει να έχουν προβεί στην εφαρμογή των Ψηφιακών Υπογραφών σε όλο το δημόσιο τομέα.
Τα ίδια χρονοδιαγράμματα, μετατοπισμένα κατά 4 μήνες, ισχύουν για Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δήμους σε μεγάλα αστικά κέντρα, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση Εργασίας, μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και συγκεκριμένες διευθύνσεις Περιφερειών, Δήμων, ή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στη διεκπεραίωση συχνά ζητούμενων υπηρεσιών από τους πολίτες, όπως π.χ. η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύη Χριστοφιλοπούλου είχε συναντήσεις με του γενικούς γραμματείς των υπουργείων με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Η κυρία Χριστοφιλοπούλου ζήτησε τη δέσμευση των Υπουργείων ότι θα τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των Ψηφιακών Υπογραφών στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Όπως τόνισε, η αξιοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής, που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιτρέπει στη Δημόσια Διοίκηση να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιεί την παραγωγή έντυπου υλικού, οδηγεί στη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων στο δημόσιο τομέα, ενώ σημαντικό είναι και το περιβαλλοντικό όφελος.
Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από τον περιορισμό της χρήσης χαρτιού και τη διακίνηση εγγράφων, υπολογίζεται ότι, σε ετήσια βάση, θα εξοικονομηθεί ποσό της τάξης των 500.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Χριστοφιλοπούλου ζήτησε από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του ΥΔΜΗΔ να συνεργαστεί στενά με τα υπουργεία, προκειμένου να συγκροτηθεί σύστημα παρακολούθησης της εξοικονόμησης πόρων από την εφαρμογή των Ψηφιακών Υπογραφών.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ε τσα πρρρουυ!

Αποφάσισα στην επόμενη ζωή να γίνω πρόβατο. Θα είμαι μαζί με πολλά άλλα πρόβατα και θα τρώμε χορτάρι... όπου πηγαίνουν τα άλλα θα πηγαίνω και γω και θα κάνω μπεεεεεε.. Θα με εξουσιάζει ένας τσομπάνης , θα μου λέει "τσα πρου" και γω θα τον ακολουθώ... και όχι μόνο εγώ και όλα τα άλλα .Αυτός ο λόγος του ηγέτη βοσκού θα μου ακούγεται μαγικός , βέβαια εγώ θα έχω τον καλύτερο τσομπάνη γιατί θα λέει και "τσα πρου" και "πρρρρου" ξέρετε τι είναι ένας αρχηγός να ξέρει να μιλάει; Αχ τι ωραία που θα είναι να είμαι πρόβατο και να μασουλάω όλη μέρα και να έχω φυσικά το σωτήρα βοσκό , και όταν δεν τρώω θα κοιτάω στο υπερπέραν με μάτια έξυπνα προβατίσια... Βέβαια κάθε Πάσχα θα έχω το φόβο της σφαγής , δεν θα έχω ποτέ ασφάλεια , ούτε όμως και τα άλλα πρόβατα θα έχουν, ένα "τσα πρού" θα λέει ο ηγέτης μου και τσοουυπ να η σφαγή , αλλά ως πρόβατο που θα είμαι δε θα με ενδιαφέρει για τα άλλα αν εγώ την έχω γλιτώσει ... θα τρώω ήρεμα το χορταράκι μου και που και που θα κάνω και λίγο "μπεεεεεε"... Και ας τα άλλα να σφάζονται... τι με νοιάζει... Ο τσομπάνης ξέρει!! "Τσα πρρρου" Να σας πω την αλήθεια μετά τα παραπάνω γραφόμενα αναρωτιέμαι μήπως δεν χρειάζεται να πάω στην επόμενη ζωή για να γίνω πρόβατο! Μήπως τελικά δεν χρειάζεται κανείς μια άλλη ζωή για να προβατοποιηθεί... Σαν να μην έχουμε και μεγάλες διαφορές με τα προβατάκια... Με ένα "τσα πρου" Θεοποιούμε ηγέτες , με ένα "τσα πππρρρρρουυυ" μας σφάζουν ... και μεις τρώμε κουτοχορταρακι...

Πηγή: http://brakatsoulas.blogspot.gr/2013/07/blog-post_11.html#sthash.ShWpqR1S.dpuf
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η συνδικαλίστρια που τάπωσε Μητσοτάκη, Βορίδη στον Πρετεντέρη

Μια πολύ καλή δυναμική παρουσία είχε η Δήμητρα Κουτσούμπα, πρόεδρος του σωματείου των αρχαιολόγων στην τηλεοπτική εκπομπή του Γ. Πρετεντέρη «Ανατροπή». H Δήμητρα Κουτσούμπα δεν δίστασε να χαρακτηρίσει κατάμουτρα τον υπουργό διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη σαν ψεύτη και υποκριτή λέγοντας ότι απ” όσα είπε «μόνο τα «άρθρα» και τα «και» δεν ήταν ψέματα», ενώ είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ν.Δ. Μάκη Βορίδη. Επίσης, με απλό και κατανοητό τρόπο αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ελληνικό δημόσιο τομέα, απέδωσε τις ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν και γενικά είπε τα πράγματα με το όνομα τους. Το βίντεο που παραθέτουμε περιλαμβάνει κάποιες απ” τις τοποθετήσεις της.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Εισαγωγική συνδικαλιστική εκπαίδευση - επιμόρφωση

Εισαγωγική συνδικαλιστική εκπαίδευση - επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η κρίση των γαϊδάρων

Μια μέρα εμφανίστηκε σε ένα χωριό ένας άνδρας με γραβάτα. Ανέβηκε σε ένα παγκάκι και φώναξε σε όλο τον τοπικό πληθυσμό ότι θα αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα του πήγαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα μετρητά. Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η ....τιμή ήταν πολύ καλή και όσοι προχώρησαν στην πώληση γύρισαν σπίτι με το τσαντάκι γεμάτο και το χαμόγελο στα χείλη. Ο άνδρας με τη γραβάτα επέστρεψε την επόμενη μέρα και πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμενες ημέρες προσέφερε 300 ευρώ για όσα ελάχιστα ζώα ήταν ακόμα απούλητα με αποτέλεσμα και οι τελευταίοι αμετανόητοι να πουλήσουν τα γαϊδούρια τους. Μετά συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν έμεινε πια ούτε ένας γάιδαρος και ανακοίνωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε μετά από μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιοδήποτε γάιδαρο έβρισκε έναντι … 500 ευρώ!! Και αποχώρησε. Την επόμενη μέρα ανέθεσε στον συνέταιρό του το κοπάδι των γαϊδάρων που είχε αγοράσει και τον έστειλε στο ίδιο χωριό με εντολή να τα πουλήσει όλα στην τιμή των 400 ευρώ το ένα. Οι κάτοικοι βλέποντας την δυνατότητα να κερδίσουν 100 ευρώ την επόμενη εβδομάδα, αγόρασαν ξανά τα ζώα τους 4 φορές πιο ακριβά από ότι τα είχανε πουλήσει, και για να το κάνουν αυτό, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δάνειο από την τοπική τράπεζα. Όπως φαντάζεστε, μετά την συναλλαγή οι δύο επιχειρηματίες έφυγαν διακοπές σε έναν φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής, ενώ οι κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν υπερχρεωμένοι, απογοητευμένοι, και με τα γαϊδούρια στην κατοχή τους που δεν άξιζαν πλέον τίποτα. Φυσικά οι αγρότες προσπάθησαν να πουλήσουν τα ζώα για να καλύψουν τα χρέη. Μάταια. Η αξία τους είχε πατώσει. Η τράπεζα λοιπόν κατάσχεσε τα γαϊδούρια και εν συνεχεία τα νοίκιασε στους πρώην ιδιοκτήτες τους. Ο τραπεζίτης όμως πήγε στον δήμαρχο του χωριού και του εξήγησε ότι εάν δεν ανακτούσε τα κεφάλαια που είχε δανείσει θα κατέρρεε και αυτός, και κατά συνέπεια θα ζητούσε αμέσως το κλείσιμο της ανοικτής πίστωσης που είχε με τον δήμο. Πανικόβλητος ο δήμαρχος και για να αποφύγει την καταστροφή, αντί να δώσει λεφτά στους κατοίκους του χωριού για να καλύψουν τα χρέη τους, έδωσε λεφτά στον τραπεζίτη, ο οποίος παρεμπιπτόντως … ήταν κουμπάρος του δημοτικού συμβούλου… Δυστυχώς όμως ο τραπεζίτης αφού ανέκτησε το κεφάλαιό του, δεν έσβησε το χρέος των κατοίκων, και ούτε το χρέος του δήμου, ο οποίος φυσικά βρέθηκε ένα βήμα πριν την πτώχευση. Βλέποντας τα χρέη να πολλαπλασιάζονται και στριμωγμένος από τα επιτόκια, ο δήμαρχος ζήτησε βοήθεια από τους γειτονικούς δήμους. Αυτοί όμως του έδωσαν αρνητική απάντηση, γιατί όπως του είπαν είχαν υποστεί την ίδια ζημιά με τους δικούς τους γαιδάρους!!... Ο τραπεζίτης τότε έδωσε στον δήμαρχο την «ανιδιοτελή» συμβουλή-οδηγία να μειώσει τα έξοδα του δήμου: λιγότερα λεφτά για τα σχολεία, για το νοσοκομείο του χωριού, για την δημοτική αστυνομία, κατάργηση των κοινωνικών προγραμμάτων, της έρευνας, μείωση της χρηματοδότησης για καινούρια έργα υποδομών… Αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης, απολύθηκαν οι περισσότεροι υπάλληλοι του δημαρχείου, έπεσαν οι μισθοί και αυξήθηκαν οι φόροι. Ήταν έλεγε αναπόφευκτο, αλλά υποσχόταν με αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές «να βάλει τάξη στη λειτουργία του δημοσίου, να βάλει τέλος στις σπατάλες» και να … ηθικοποιήσει το εμπόριο των γαϊδάρων. Η ιστορία άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα όταν μαθεύτηκε πως οι δυο επιχειρηματίες και ο τραπεζίτης είναι ξαδέρφια και μένουν μαζί σε ένα νησί κοντά στις Μπαχάμες, το οποίο και αγόρασαν … με τον ιδρώτα τους. Ονομάζονται οικογένεια Χρηματοπιστωτικών Αγορών, και με μεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την εκλογική εκστρατεία των δημάρχων των χωριών της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση η ιστορία δεν έχει τελειώσει γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι έκαναν μετά οι αγρότες. Εσύ τι θα έκανες στην θέση τους? Τι θα κάνεις εσύ? (Μετάφραση από το ιταλικό κείμενο το οποίο ήταν μετάφραση του γαλλικού και πάει λέγοντας. Φυσικά τα κείμενα αυτά είναι μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες γιατί ως γνωστό στην ιστορία αυτή εμπλέκονται επιχειρηματίες, τραπεζίτες, δημοτικές αρχές και φουκαράδες χωρικοί όλου του κόσμου καθώς όλος ο πλανήτης υπόκειται στους «κανόνες της αγοράς» … των γαιδάρων.) Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Συνέντευξη Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη διαδικτυακή τηλεόραση ΑΠΕ-ΜΠΕ


« Το Δημόσιο δεν θα είναι ποτέ ο μεγάλος εργοδότης που ήταν στο παρελθόν , το πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτό» τονίζει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ,Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή τηλεόραση του ΑΠΕ ΜΠΕ . «Οι υπάλληλοι που θα απολυθούν από το δημόσιο θα αντικατασταθούν ένας προς έναν με νέους υπαλλήλους που θα προσληφθούν βάσει όμως μιας κεντρικής στρατηγικής προσλήψεων την οποία ελέγχει και χαράσσει το δικό μας υπουργείο σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα υπουργεία ώστε να προσλαμβάνουμε ανθρώπους που είναι πραγματικά απαραίτητοι, με προσόντα και με διαδικασίες σκληρά αξιοκρατικές, υπαλλήλους που δεν μπορούμε να βρούμε μέσα από την κινητικότητα» σημειώνει ο κ.Μητσοτάκης. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πρωταθλήτρια χρέους η Ελλάδα

Το υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. των 28, αλλά και το δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα, εμφάνισε η Ελλάδα το 2012, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η κοινοτική στατιστική υπηρεσία Eurostat.
Συγκεκριμένα, το χρέος της Ελλάδας στο τέλος του 2012 διαμορφώθηκε στο 156,9% του ΑΕΠ, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με χρέος 127%, η Πορτογαλία με 124,1% και η Ιρλανδία με 117,4%.
Αντιθέτως, το χαμηλότερο χρέος εμφάνισαν η Εσθονία (9,8%), η Βουλγαρία (18,5%), το Λουξεμβούργο (21,7%) και η Ρουμανία (37,9%).Όσον αφορά στο έλλειμμα, αυτό διαμορφώθηκε στο 9% - ποσοστό το οποίο περιλαμβάνει και το ποσό για τη στήριξη των τραπεζών. Την χειρότερη επίδοση εμφανίζει η Ισπανία με έλλειμμα 10,6%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιρλανδία με 8,2% και στην τέταρτη η Πορτογαλία και η Κύπρος με 6,4% έκαστη.
Το χαμηλότερο έλλειμμα εμφανίζουν η Εσθονία και η Σουηδία (0,2%), το Λουξεμβούργο (0,6%) και η Βουλγαρία (0,8%), ενώ πλεόνασμα 0,1% εμφάνισε η Γερμανία. Στο σύνολο της Ευρωζώνης, το έλλειμμα μειώθηκε από 4,2% το 2011 σε 3,7% το 2012, ενώ στην Ε.Ε. των 28 μειώθηκε από 4,4% σε 3,9%. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 87,3% σε 90,6% στην Ευρωζώνη και από 82,3% σε 85,1% στην Ε.Ε.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Στη Μεσσηνία ο Ρομπόλης επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για την ανεργία και τους νέους

Στην Καλαμάτα θα βρίσκεται το απόγευμα ο Σάββας Ρομπόλης, ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και καθηγητής Οικονομικών στο Πάντειο. Στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Εργατικού Κέντρου θα παρουσιάσει τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και τις ακόμη πιο δραματικές προοπτικές, ενώ θα αναλύσει και την εναλλακτική πρόταση του συνδικαλιστικού κινήματος για την έξοδο από την κρίση. Ειδικότερα, ο Σάββας Ρομπόλης θα παρουσιάσει την έκθεση του Ινστιτούτου για την ελληνική οικονομία. Η έκθεση προβλέπει ότι η ανεργία θα συνεχίσει να σπάει ρεκόρ και σε μια διετία θα προσεγγίσει ακόμη και το 34%. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, Σωτήρης Τσώνης και Παναγιώτης Στέφανος αντίστοιχα, απεύθυναν κάλεσμα στους εργαζομένους, τους άνεργους και κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στις 7 το βράδυ στο αμφιθέατρο, να παρακολουθήσει την παρουσίαση του Σάββα Ρομπόλη και να υποβάλει τυχόν ερωτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Tα τρία γουρουνάκια και οι πλειστηριασμοί

Άχυρα, ξύλα ή τούβλα; Και ποιος δεν ξέρει απέξω, από την παιδική του ηλικία, «Τα τρία γουρουνάκια»;
Ο μέσος άνθρωπος μαθαίνει από μικρός να είναι εργατικός, επιφυλακτικός και συνεπής. Γαλουχείται να προτιμάει τη δουλειά αντί της οκνηρίας και το μακροπρόθεσμο υπολογισμένο και σίγουρο αποτέλεσμα αντί του αβέβαιου κέρδους με υψηλό ρίσκο.
Στις μέρες μας, ο κακός λύκος δεν μπορεί να γκρεμίσει το γερό σπιτάκι που χτίστηκε με τούβλα, όμως μπορεί να το… εκπλειστηριάσει! Το αναποτελεσματικό μέχρις εσχάτων φύσημα του λύκου στην παιδική φαντασία έρχεται να αντικαταστήσει η εντολή κατάσχεσης του δικαστικού κλητήρα στην ενήλικη ζωή.
Η αδιανόητη πρόταση για την άρση της απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας που συζητείται τελευταία δημιουργεί ταχυπαλμίες ακόμα και στους μη έχοντες κανένα ακίνητο! Πώς θα μπορούσε ένας προνοητικός και καθ’ όλα συνετός πολίτης να φανταστεί ότι θα επιστρέψει στον Μεσαίωνα; Πού είναι η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου που προστατεύει το ελληνικό Σύνταγμα;
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2006, ήδη πριν από την κατάρρευση της Lehman Brothers, η κρίση στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου και η συνακόλουθη πτώση των τιμών, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών να αδυνατούν πλέον να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τους. Έτσι, υπήρξε ξαφνική αύξηση του αριθμού των κατασχέσεων στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου. Πολλά ακίνητα τελικά εκπλειστηριάστηκαν παρότι αποτελούσαν αποδεδειγμένα τη μοναδική και πραγματική κατοικία των δύσμοιρων οφειλετών που βρέθηκαν στον δρόμο σε μια νύχτα. Οι αμερικανικές αρχές «άφησαν την αγορά να λειτουργήσει» μέχρι που οι άστεγοι έγιναν χιλιάδες, συνασπίστηκαν και λόγω αριθμού έγιναν σημαντική και υπολογίσιμη απειλή. Μπροστά στην πίεση των αυξανόμενων διαμαρτυριών της κοινής γνώμης, αποφασίστηκε να αποδοθούν στους άστεγους οφειλέτες τα σπίτια τους. Η «χάρη» τους δόθηκε υπό τον όρο σύναψης νέου δανείου με την τράπεζα. Έτσι, ακόμα και οι οφειλέτες που είχαν σχεδόν αποπληρώσει το παλιό δάνειο (όταν έπαψαν λόγω απόλυτης αδυναμίας να το εξυπηρετούν), βρέθηκαν να οφείλουν για το σπίτι τους και νέο δάνειο ισόποσο ή και υψηλότερο του πρώτου για πολλά χρόνια.
Αρνούμαι να φανταστώ ότι το ίδιο σενάριο θα εκτυλιχθεί στην Ελλάδα. Η λογική μου επαναστατεί μπροστά στη σουρεαλιστική καθημερινότητά μας. Η άρση απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας είναι ευθέως αντίθετη σε κάθε έννοια κοινής λογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Και μόνο το άνοιγμα της συζήτησης είναι μέγιστη πρόκληση για τον μέσο συνετό άνθρωπο, του οποίου η απαιτούμενη στις συναλλαγές επιμέλεια και αναμενόμενη κατά τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά αποτελούν για τον νομοθέτη και τον δικαστή το μέτρο για κρίνουν τον βαθμό της αμέλειας (π.χ. σε ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης κατά το Αστικό Δίκαιο). Πόσο μετρημένος μπορεί να είναι ο πολίτης μπροστά σε ένα κράτος που έχει έκδηλα χάσει το μέτρο;
Στο μεταξύ ας ξεκινήσουμε να ξαναγράφουμε τα παμπάλαια παραμύθια. Το πασίγνωστο παραμύθι «Τα τρία γουρουνάκια» μιλάει για την ενηλικίωση και τη βαθμιαία ανεξαρτητοποίηση των παιδιών από το προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον. Διαδόθηκε στις δυτικές χώρες και στην Ελλάδα λόγω των ηθικών του διδαγμάτων για την πρόνοια και την εργασία ως τρόπου ζωής ήδη πριν το 1840, οπότε εκδόθηκε για πρώτη φορά. Αποδίδει λίγο-πολύ τους κοινωνικούς όρους διαβίωσης στον ευνομούμενο δυτικό κόσμο.
Η ελληνική πραγματικότητα πλέον μας διδάσκει ότι, ακόμα και αν είσαι εργατικός και συνεπής, μπορεί να καταλήξεις άνεργος, άστεγος και παντελώς απροστάτευτος από το κράτος στο οποίο πληρώνεις φόρους. Τότε να αρχίσουμε να το διδάσκουμε και στα παιδιά μας για να μπουν οπλισμένα στη ζούγκλα που τα περιμένει, καθώς η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπου, δηλαδή ο νόμος, καθίσταται κενό γράμμα.

Πηγή: http://www.protagon.gr/-Τώνια Πεδιαδιτάκη
*Η Τώνια Πεδιαδιτάκη είναι δικηγόρος.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Οι άνθρωποι δε γνωρίζουν την πραγματική τους δύναμη


Πόσο μεγάλη αλήθεια... και πόσο τραγικό που την προσπερνάμε.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Συνέντευξη Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη στον Real FM


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχώρησε σήμερα Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, συνέντευξη στo ραδιοφωνικό σταθμό «Real FM», στη δημοσιογράφο Κάτια Μακρή.
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη:
• Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γίνεται μια σημαντική παρέμβαση σε διάφορα επίπεδα των αδειών στο Δημόσιο, με στόχο τον εξορθολογισμό τους. Για παράδειγμα καταργούμε τη μηχανογραφική άδεια που ισχύει από το 1989. Ίσως ήταν λογική τότε, όταν το Δημόσιο προσπαθούσε να εισάγει την πληροφορική στις διαδικασίες, αλλά σήμερα είναι μια πολυτέλεια που το Δημόσιο δεν την αντέχει.
• Αλλάζουμε το καθεστώς των αναρρωτικών αδειών: υπήρχε η δυνατότητα να λαμβάνει ένας δημόσιος υπάλληλος τέσσερις ημέρες άδεια χωρίς προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού, πλέον τις κάνουμε δυο.
• Στις άδειες ανατροφής εναρμονιζόμαστε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία: Ο πατέρας, η σύζυγος του οποίου δεν εργάζεται, θα μπορεί πλέον να κάνει χρήση άδειας, στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων.
• Λάβαμε υπόψη τα σχόλια της διαβούλευσης και προχωράμε σε νομοθετική ρύθμιση που ενισχύει τη Διαύγεια. Οι αποφάσεις ισχύουν από την ανάρτηση στη Διαύγεια. Επίσης αποσαφηνίζουμε ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ αναρτημένου κειμένου και πρωτότυπου ισχύει το αναρτημένο.
• Νομοθετούμε ουσιαστικές βελτιώσεις στην πειθαρχικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε να εφαρμόζεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
• Είχαμε ολοστρόγγυλο μηδέν στην κινητικότητα. Έγινε δουλειά μεθοδικά και με κριτήρια: για να μπει κάποιος σε διαθεσιμότητα πρέπει να έχει καταργηθεί η θέση του και για να γίνει αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί αξιολόγηση. Με αυτή τη λογική ζητάμε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουμε δεύτερο κύμα κινητικότητας.
• Σχετικά με τις απολύσεις που έχουν συμφωνηθεί να γίνουν εντός του 2013, υπάρχει αυξανόμενος αριθμός υπαλλήλων που αποχωρούν κατόπιν πειθαρχικών αποφάσεων. Έχουμε θέσει στην Τρόικα το θέμα της προσμέτρησης των απολύσεων που θα προέλθουν από τις αμυντικές βιομηχανίες, ενώ υπάρχει το ζήτημα των προσωρινών διαταγών και της αξιολόγησης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
• Έχουμε μια συνολικότερη ατζέντα αναμόρφωσης του Δημοσίου. Δεν προσβλέπω να είμαι ο Υπουργός μόνο της κινητικότητας και των απολύσεων. Υπάρχουν πολλά θέματα, χρειαζόμαστε παρεμβάσεις στις δομές, στις διαδικασίες, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
• Η κινητικότητα μελλοντικά δεν θα συνδέεται με τις απολύσεις, αλλά θα είναι εργαλείο καλύτερης διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. Ήδη συζητάμε με την ΚΕΔΕ εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα – να παίρνουμε πλεονάζον προσωπικό και να το κατευθύνουμε σε άλλους δήμους που έχουν ελλείψεις.
• Στο ΥΔΜΗΔ δεν έχει γίνει καμία συζήτηση από την Τρόικα για περισσότερες απολύσεις από αυτές που είχαν συμφωνηθεί.
• Δεν υπάρχει ζήτημα εκλογών. Δεν θα έδιναν αυτή τη στιγμή οι εκλογές λύση στο πρόβλημα της χώρας.
• Περιθώρια για πρόσθετα οριζόντια μέτρα δεν μπορούν να υπάρξουν αυτή τη στιγμή.
• Πρέπει να είμαστε συνεπείς στις μεταρρυθμιστικές μας δράσεις, όχι γιατί μας το ζητάει η Τρόικα, αλλά γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε την «ιδιοκτησία» αυτών των αλλαγών.
• Για πρώτη φορά, το 2013 εκτελέστηκε ένας προϋπολογισμός με πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Έχουμε χτίσει μια αξιοπιστία που στο παρελθόν δεν είχαμε.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παράταση της διάρκειας της έκθεσης έως 31 Ιανουαρίου 2014 του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Η έκθεση των μελών της εικαστικής ομάδας του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας παρατείνεται έως 31 Ιανουαρίου 2014. Η έκθεση αποτελεί καρπό συνεργασίας της ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ. Τα πρωτότυπα έργα των μελών του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ από ανακυκλωμένα υλικά παρουσιάζουν εκθέματα του μουσείου με μια διαφορετική ματιά.
Η ιστορία, οι μνήμες, η τέχνη συνυπάρχουν αρμονικά με το συναίσθημα, τη δύναμη και την πίστη για ζωή.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή και για επισκέψεις σχολείων και άλλων ομάδων καθώς και για προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δράσεις.
Παράταση έκθεσης έως 31 Ιανουαρίου 2014.
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας,
Κτήριο παλαιάς Δημοτικής Αγοράς - Μπενάκη και Αγ. Ιωάννη, Καλαμάτα.
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα: 8.00-20.00. Κάθε Δευτέρα: 13.30 - 20.00
Πληροφορίες:
ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων: τηλ.: 27210 63100 & 27210 26410,
e-mail: lhepka@culture.gr

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κουμουνδούρου 3 Καλαμάτα, τηλ: 27210 32872
e-mail: info@kethea-kyttaro.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H E.E. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Πανελλαδικής Απεργιακής Κινητοποίησης την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους Δημόσιους Υπαλλήλους να αντιπαλέψουν με τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση, τις νέες διαθεσιμότητες - απολύσεις στο Δημόσιο που έχει συμφωνήσει η Κυβέρνηση με την Τρόικα, τα νέα δυσβάσταχτα μέτρα φοροεπιδρομής, που περιλαμβάνονται στο νέο προϋπολογισμό, καθώς και τα σχέδια για νέες οριζόντιες μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξιμες αποδοχές, τις επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους και τα Συνδικάτα Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα συνεχίσει αταλάντευτα τον αγώνα για να ανατραπούν οι καταστροφικές για την κοινωνία και την οικονομία πολιτικές που υπαγορεύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ και οι δανειστές και εφαρμόζει η Κυβέρνηση.
Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας της απεργιακής κινητοποίησης της 6ης Νοεμβρίου 2013, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πραγματοποιήσει:
•1. Σύσκεψη Ομοσπονδιών την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2103 στα γραφεία της.
•2. Περιοδείες στην Περιφέρεια και συγκεκριμένα στους Νομούς Έβρου – Ροδόπης – Θεσσαλονίκης – Φλώρινας – Καστοριάς – Λάρισας – Μαγνησίας – Λέσβου – Δωδεκανήσου – Αχαΐας – Ηλείας – Αρκαδίας – Μεσσηνίας – Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου – Λασιθίου – Αιτωλοακαρνανίας και Ιωαννίνων από την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013, έως την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2103, σε συνεργασία με τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
•3. Περιοδείες στους χώρους εργασίας του Δημοσίου στο Λεκανοπέδιο Αττικής το επόμενο διάστημα σε συνεννόηση με τις Ομοσπονδίες – μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
•4. Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Γίναμε πλούσιοι, αλλά δεν το ξέρουμε

Οι Αυστραλοί, οι Έλληνες και οι Κύπριοι γίναμε πλούσιοι, αλλά δεν το ξέρουμε. Σύμφωνα με έκθεση της Credit Suisse το 2013 «οι Αυστραλοί είναι οι δεύτεροι πλουσιότεροι κάτοικοι του πλανήτη, με μέσο πλούτο 403.000 δολάρια, έναντι 513.000 δολαρίων των πλουσιότερων πολιτών του πλανήτη, των Ελβετών», 380.000 δολαρίων των Νορβηγών και 315.000 δολαρίων των κατοίκων του Λουξεμβούργου.
Κατά την έκθεση, πλούσιοι είναι και οι Έλληνες, παρά την ισοπέδωση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού από την οικονομική κρίση. «Ο μέσος πλούτος των Ελλήνων αυξήθηκε το 2013 κατά 9,9%, σε σχέση με το 2012, ξεπερνώντας τα 76.000 ευρώ (76.191,53 ευρώ)» διαπιστώνει η έκθεση, εγείροντας σοβαρές αμφιβολίες για την εγκυρότητά της.
Το 2013 πλούτισαν και οι Κύπριοι, εν αγνοία τους. «Ο μέσος πλούτος της Κύπρου κατά κεφαλή έφτασε τα 88.500 ευρώ», είναι λίγο ψηλότερος από το μέσο πλούτο της Ελλάδας, αναφέρει η έκθεση. Το πέταμα και των Κυπρίων στους αχόρταγους τοκογλύφους του ΔΝΤ τους ευνόησε οικονομικά; Άντε να ηρεμήσεις το Δημήτρη Χριστόφια, που καταγγέλλεται για «διάλυση» της κυπριακής οικονομίας.
Αδέλφια, μην παρασύρεστε από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, πριν μελετήσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες. Οι αριθμοί είναι πλασματικοί, είναι προϊόν στατιστικών αλχημειών οι οποίες εξισώνουν το μέσο πολίτη με τον εκατομμυριούχο συμπολίτη του και βγάζουν ένα μέσο όρο, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, οι στατιστικολόγοι βάζουν στον ίδιο υπολογιστή τον πλούτο του μέσου Αυστραλού πολίτη με τον αμύθητο πλούτο του James Packer, της Gina Reinhart, του Rupert Murdoch -για να αναφέρω τα ονόματα μερικών γνωστών «φτωχούληδων»- και βγάζουν το μέσο όρο. Χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούν, όταν υπολογίζουν τους μισθούς μας και μας βγάζουν όλους «καλοπληρωμένους», «εύπορους» και ευημερούντες».
Στον υπολογισμό του πλούτου ο βαθμός στρέβλωσης της πραγματικότητας εξαρτάται από το ποσοστό αύξησης των εκατομμυριούχων κάθε χώρας την περίοδο εκτίμησης του πλούτου των πολιτών της. Κατά την Credit Suisse «οι Αυστραλοί εκατομμυριούχοι αυξήθηκαν κατά 38.000 σε 1.123.000», που σημαίνει ότι ο αναφερόμενος μέσος πλούτος είναι παραμορφωμένος. Είναι πλασματικός, είναι ψεύτικος.
Ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Αυστραλίας (23 Αυγούστου 2013) ανέφερε, ότι την περίοδο 2011-2012 ο πλούτος της μέσης αυστραλιανής οικογένειας υπολογιζόταν σε $728,000. Η δε διευθύντρια του Τμήματος Living Conditions (Συνθήκες Διαβίωσης) της Στατιστικής Υπηρεσίας, Caroline Daley, διασαφήνιζε, ότι «το επίπεδο πλούτου διαφέρει σημαντικά μεταξύ νοικοκυριών» με τον πλούτο του 20% των πολιτών να υπολογίζεται σε 2,2 εκ δολάρια, ενώ ο πλούτος του 20% των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων σε $31,000». Αξιοσημείωτη είναι και η δήλωση της κ. Daley ότι «ο πλούτος της μέσης οικογένειας δεν έχει αλλάξει από την περίοδο 2009-2010»
Αν θεωρήσουμε, ότι η μέση αυστραλιανή οικογένεια αποτελείται από 3 άτομα, ο πλούτος κάθε μέλους της οικογένειας αυτής ανέρχεται σε $242.000. Στις τετραμελείς οικογένειες ο πλούτος ανά μέλος μειώνεται σε $182.000. Τα ποσά αυτά πλησιάζουν περισσότερο την πραγματικότητα και καθιστούν λογικότερη την εκτίμηση της Suisse Credit, ότι «το 50% των Αυστραλών πολιτών έχουν συσσωρευμένο πλούτο 233.504 δολάρια κατά κεφαλή».
Απέχει από την πραγματικότητα και η εκτίμηση της Suisse Credit, ότι «ο μέσος πλούτος κάθε ενήλικα πολίτη του πλανήτη φτάνει τα 51.600 δολάρια». Αυτή, η στρεβλή εκτίμηση αποκρύπτει την άνιση κατανομή του παραγόμενου πλούτου, που «το 2013 ανήλθε 241 τρισεκατομμύρια δολάρια {…} οι δέκα πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν το 86% του παγκόσμιου πλούτου {…} ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου κατέχει το 46% του παγκόσμιου πλούτου {…} οι άνθρωποι με πλούτο άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων ανήλθαν σε 98.700, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς (13.200.000) ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και 25% στην Ευρώπη». Να γυρίσουμε στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πώς είναι δυνατόν να αυξήθηκε ο κατά κεφαλή πλούτος των Ελλήνων κατά 9,9%, σε περίοδο που οι τρεις στους δέκα είναι άνεργοι, οι 6 στους δέκα νέους συνωστίζονται καθημερινά στις ουρές των ανέργων, 300.000 συντηρούνται με επίδομα ανεργίας, οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει κατά ένα τρίτο και το κράτος επιβάλλει, σχεδόν καθημερινά, νέα χαράτσια;
Τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) δείχνουν, ότι «οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, εκ των οποίων οι 347.803 είναι άνδρες (ποσοστό 40,38%) και οι 513.476 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,62%)». Από δε το σύνολο των Ελλήνων ανέργων «το 45,6% είναι μακροχρόνια άνεργοι».
Ακόμη, «στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων υπολογίζεται σε 229.831 άτομα (ποσοστό 26,68%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 541.593 άτομα (ποσοστό 62,88%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 89.855 άτομα (ποσοστό 10,43%)». Πότε και πώς αυξήθηκε ο κατά κεφαλή πλούτος των Ελλήνων, διερωτώμεθα.
Τέλος, διερωτώμεθα, πότε και πώς αυξήθηκε ο κατά κεφαλή πλούτος και των αδελφών Κυπρίων που μαστίζονται, και αυτοί, από την ανεργία και την ανέχεια. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας κυπριακής αρχής «το Σεπτέμβριο του 2013 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη Κύπρο ανήλθε σε 52.112 άτομα, 13,151 περισσότερα άτομα από το Σεπτέμβριο του 2012» («Πρώτο Θέμα», 3/10/2013). Απορεί κανείς, πώς με τέτοια ανεργία, στασιμότητα της κυπριακής οικονομίας αυξήθηκε ο κατά κεφαλή πλούτος των Κυπρίων.
Αυτό που έγινε στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι αυτό που συνέβη στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού τους -οι μεγιστάνες- αύξησαν τον πλούτο τους εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες της κρίσης και ο πλουτισμός τους έσυρε προς τα πάνω –στατιστικά μόνο– τον πλούτο του μέσου Έλληνα και Κύπριου πολίτη.

Πηγή:http://neoskosmos.com/-TΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Περίπου 30 εκατ. άνθρωποι ζουν σε συνθήκες δουλείας

Συνολικά, τα τρία τέταρτα των θυμάτων βρίσκονται στην Ασία. Τα σκήπτρα κατέχει η Ινδία, καθώς εκεί ζουν 14 εκατομμύρια άνθρωποι υπό καθεστώς σκλάβου. Δεύτερη στη «μαύρη» αυτή λίστα είναι η Κίνα με 2,9 εκατομμύρια και τρίτο το Πακιστάν με πάνω από δύο εκατομμύρια. Ακολουθούν η Νιγηρία, η Αιθιοπία, η Ρωσία, η Ταϊλάνδη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Βιρμανία και το Μπαγκλαντές. Οι δέκα αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν τα 22 από τα 29,8 εκατομμύρια που ζουν σαν σκλάβοι.
Σε συνθήκες δουλείας ζουν περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης WalkFree, η οποία εδρεύει στην Αυστραλία και υποστηρίζεται από την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον και τον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς.
Συνολικά τα τρία τέταρτα των θυμάτων βρίσκονται στην Ασία. Τα σκήπτρα κατέχει η Ινδία, καθώς εκεί ζουν 14 εκατομμύρια άνθρωποι υπό καθεστώς σκλάβου. Δεύτερη στη «μαύρη» αυτή λίστα είναι η Κίνα με 2,9 εκατομμύρια και τρίτο το Πακιστάν με πάνω από δύο εκατομμύρια.
Ακολουθούν η Νιγηρία, η Αιθιοπία, η Ρωσία, η Ταϊλάνδη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Βιρμανία και το Μπαγκλαντές. Οι δέκα αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν τα 22 από τα 29,8 εκατομμύρια που ζουν σαν σκλάβοι.
Στην Ινδία, «ολόκληρες κοινότητες στα βόρεια χωριά υποδουλώθηκαν, και αναγκάζονται να δουλεύουν για την κατασκευή τούβλων ή να εργάζονται στα λατομεία . Τα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν σε αργαλειούς για να φτιάχνουν τις κουβέρτες που πωλούνται στα καταστήματά μας» , δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νικ Γκρόνο, επικεφαλής της WalkFree.
Ωστόσο, αν λάβει κανείς υπόψη το ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρα που είναι υπό καθεστώς σκλαβιάς τότε την πρώτη θέση έχει η Μαυριτανία, καθώς το 4 % των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα είναι υπόδουλοι. «Εξακολουθούν να υπάρχουν κληρονομικοί σκλάβοι στη Μαυριτανία, τα παιδιά γεννιούνται σκλάβοι και αναγκάζονται να εκτελούν οικιακές εργασίες ή να εργάζονται στα χωράφια», σημείωσε ο Νικ Γκρόνο.
Ο ορισμός της σύγχρονης δουλείας διαφέρει από εκείνον που επικρατούσε στο 18ο αιώνα , την εποχή του δουλεμπορίου. «Η σύγχρονη δουλεία είναι μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι είναι στο έλεος της βίας. Αναγκάζονται να δεχτούν εργασίες ή καταστάσεις όπου γίνονται αντικείμενα οικονομικής εκμετάλλευσης. Δεν αμείβονται αλλά απλώς λαμβάνουν το ελάχιστο για να επιβιώσουν και δεν είναι ελεύθεροι να φύγουν».σύμφωνα με τον Γκρόνο.
Δεκατέσσερις χώρες της Αφρικής - Μαυριτανία, Μπενίν, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάμπια , Γκαμπόν και η Σενεγάλη - είναι μεταξύ των 20 χωρών που κατατάσσονται σε υψηλό σημείο αν λάβουμε υπόψη το ποσοστό του πληθυσμού υπό καθεστώς σκλαβιάς. Στις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστας είναι χώρες όπως η Ισλανδία , η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο αριθμός των δούλων ανέρχεται γύρω στους 4.400.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Γαλλ. Πρακτορείο
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ο μύθος των επενδύσεων

Για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνουν στην πράξη τα λόγια των αξιωματούχων της χώρας και τα προγράμματα της τρόικας, καλό είναι να δει κανείς τι συμβαίνει πίσω από αυτά. Το σχέδιο της σημερινής άρχουσας τάξης στη δυτική οικονομία προβλέπει ότι μία χώρα -στην περίπτωσή μας η Ελλάδα- μπορεί να βγει από τη δεινή οικονομική θέση, που της επιβλήθηκε, μόνο αν αυξήσει τις εξαγωγές της ή προσελκύσει επενδύσεις.
Η Ελλάδα, χώρα αποβιομηχανισμένη και με ευνουχισμένο αγροτικό πλούτο εξαιτίας και του μικρού κλήρου, χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια για να δημιουργήσει μονάδες τεχνολογίας αιχμής και νοοτροπία συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής, αν τα δημιουργήσει ποτέ.
Επίσης, η θάλασσά της είναι περιορισμένης έκτασης ώστε να γίνει μεγάλη εξαγωγική δύναμη η χώρα στα μοναδικής ποιότητας αλιεύματά της.
Ετσι, ο μοναδικός πόρος από τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αντλεί πλούτο μεγάλης έντασης είναι ο τουρισμός. Κι αυτός, όχι έτσι ανοργάνωτος, περιστασιακός και απολύτως επαρχιώτικα ατομικός, όπως είναι εδώ και χρόνια, αλλά αναβαθμισμένος. Ο ελληνικός τουρισμός μοιάζει με παράγκα του Καραγκιόζη μπροστά στον επαγγελματικό τουρισμό των πραγματικά τουριστικών προορισμών του πλανήτη.
Αφού, λοιπόν, εκ των πραγμάτων η Ελλάδα, ακόμα κι αν αρχίσει από αύριο το πρωί να εκμεταλλεύεται σωστά τις αρετές της, θα χρειαστεί χρόνια για να δει πλούτο από τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της, έχει εναποθέσει τις ελπίδες της -όχι η ίδια, ευτυχώς, οι κυβερνήτες της- στις επενδύσεις. Και μάλιστα στις ιδιωτικές!
Επειδή η φαεινή τρόικα, όχι απλώς έχει αποκλείσει τις δημόσιες επενδύσεις, αλλά ουσιαστικά τις έχει περικόψει μέχρις απαγόρευσης!
Θυμίζω εδώ ότι και η Αμερική μετά το κραχ του '29 αλλά και η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τη δεκαετία του '50 ορθοπόδησαν χάρη και μόνο στα δημόσια έργα και τις δημόσιες επενδύσεις. Είτε από ίδια κεφάλαια είτε από βοήθειες είτε από δάνεια.
Η εμμονική, βλακώδης σημερινή κυρίαρχη οικονομία πηγαίνει ακριβώς αντίθετα! Με αποτέλεσμα να γδύνει από πλούτο λαούς και να πλουτίζει όχι παραγωγικά κεφάλαια, αλλά χάρτινα και άυλα προϊόντα.
Η Ελλάδα περιμένει να σωθεί από επενδύσεις. Και μάλιστα ιδιωτικές. Ας υποθέσουμε ότι η σκέψη είναι υγιής. Ο ιδιώτης επενδυτής θέλει ένα πράγμα για να βάλει τα λεφτά του: να αισθανθεί ότι είναι ασφαλή.
Για να αισθανθεί έτσι ο ιδιώτης, απαιτούνται τουλάχιστον δύο βασικές προϋποθέσεις: σταθερή φορολογική πολιτική σε διάρκεια χρόνου και φερέγγυα, ευέλικτη, δημόσια διοίκηση. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτε από τα δύο.
Αν υποθέσουμε ότι μαγικά αύριο το πρωί τα αποκτά και τα δύο, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 10 χρόνια -και αν- για να αποκτήσει και ένας ιδιώτης με σοβαρά κεφάλαια και σοβαρό κεφάλι εμπιστοσύνη στη χώρα ώστε να επενδύσει.
Στο μεταξύ, ο ελληνικός πληθυσμός θα έχει λιμοκτονήσει, αν δεν έχει επαναστατήσει, περιμένοντας πότε θα δεήσει ο κάθε λεφτάς να φέρει τα χρήματά του, όχι για να ωφελήσει τη χώρα, αλλά για να κερδίσει περισσότερα.
Και ρωτάει ο αφελής, και όχι μόνο: Αυτή είναι εθνική πολιτική; Είναι έξυπνη πολιτική; Είναι συμφέρουσα πολιτική; Αν δεν είναι, αφού δεν αντέχει ούτε στην κοινή λογική, γιατί δεν λέμε ένα άι σιχτίρ στην τρόικα και τις ονειροφαντασίες της, που μας πάνε με μαθηματική ακρίβεια στον τοίχο; Τι χειρότερο νομίζει κανείς ότι μας περιμένει απ' αυτό που θα ζούμε σε τρία χρόνια;

Πηγή: http://www.enet.gr - Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΕΤΡΑΔΗΣ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Καταγγελία του κυβερνητικού αυταρχισμού - Στήριξη του αγώνα των Διοικητικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τη νέα έκφραση αυταρχισμού και αυθαιρεσίας εκ μέρους της Κυβέρνησης η οποία με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί, θεσπίζει ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα τη μη απογραφή του υπαλλήλου!!!
Η Κυβέρνηση, συγκεκριμένα, επειδή δεν μπορεί να κάμψει το φρόνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων που αγωνίζονται και ειδικότερα των διοικητικών υπαλλήλων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσπαθεί τώρα να τους τρομοκρατήσει, προωθώντας για ψήφιση στη Βουλή άκρως αντισυνταγματικές και αυθαίρετες διατάξεις.
Η προωθούμενη ρύθμιση, βάση της οποίας ο υπάλληλος ο οποίος δεν αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να αποφασισθεί η διαθεσιμότητα ή η απόλυση του, τίθεται αυτομάτως σε αργία, χωρίς καν την απόφαση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, είναι εντελώς απαράδεκτη!!!
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει με κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις αντεργατικές και αντισυνταγματικές διατάξεις, απαιτεί την απόσυρση τους και δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα αγωνιστούν για τη διασφάλιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους αλλά και για την υπεράσπιση της ίδιας της Δημοκρατίας.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στη συγκέντρωση και πορεία που διοργανώνει η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 2:00 μμ, στα Προπύλαια.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Βαρύ το τίμημα της γραφειοκρατίας: Σχεδόν 2% του ΑΕΠ και 80.000 θέσεις εργασίας!

Η γραφειοκρατία είναι μια από τις... παλιές «αμαρτίες» του Δημοσίου τομέα. Αν έχετε υπόψη σας, όμως, μόνο ουρές και ταλαιπωρίες, σκεφθείτε το ξανά καθώς είναι βαρύ και το οικονομικό τίμημα που πληρώνουμε!
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ε.Ε. και επικεφαλής κλιμακίου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, η γραφειοκρατία «κοστίζει» στο Δημόσιο 1,7% του ΑΕΠ!
Ο ίδιος, μιλώντας σε Διεθνές συνέδριο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, πρόσθεσε ότι αν αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία του Δημοσίου και απλοποιηθούν οι διαδικασίες, θα ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία 80.000 θέσεων εργασίας!
Στο ίδιο συνέδριο, ο πρόεδρος του Invest in Greece, κ. Συγγρός, τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας των χωρών, που έχουν εφαρμόσει τις περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις την τελευταία τριετία. Μάλιστα, υπογράμμισε πως οι επιδόσεις της Ελλάδας σε αυτό το πεδίο ξεπερνούν τις αντίστοιχες των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Λακασάς αναφέρθηκε σε «λάθος εθνικό στόχο» που για δεκαετίες είχε η Ελλάδα επικεντρώνοντας την πολιτική της στην συντήρηση ενός κρατικοδίαιτου μοντέλου και στη σύγκλιση των εισοδημάτων με τα ευρωπαϊκά.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Οι επαφές με το θεό έφεραν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τελικά ήρθαν

Όταν ήρθαν να κόψουν το ειδικό επίδομα φαξ φώναξα δυνατά για την αλητεία των δημοσίων υπαλλήλων που θέλουν και επίδομα ΦΑΞ. Τα καθάρματα που τόλμησαν και κήρυξαν και απεργία.
Όταν ήρθαν να καταργήσουν το επίδομα πλυσίματος χεριών ούρλιαξα είχα γίνει έξω φρενών με τους κοπρίτες.
Όταν ήρθαν να προσθέσουν 2 διδακτικές ώρες τη βδομάδα και να μειώσουν αναπληρωτές και τον μισθό του δάσκαλου κούνησα το κεφάλι και είπα μέσα μου καλά τους κάνουν τους κηφήνες.
Όταν απελυσαν χιλιάδες συμβασιούχους χάρηκα παρά πολύ που ξεκαθαριζαν το δημόσιο από όλους αυτούς που μπήκανε με ρουσφέτι και κομματικό μέσον.
Όταν έκοψαν δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων στο Δημόσιο ήξερα ότι όλοι αυτοί εκεί μέσα ήταν αντιπαραγωγικοί και δεν πατούσαν πότε τους. Θα κάναμε και οικονομία για να σωθει η χώρα.
Μετά έκλεισαν νοσοκομεία και σχολεία στην πόλη μας και τοείπαν εξορθολογισμό. Δεν μου άρεσε άλλα δεν μίλησα.
Μέτα ξαφνικά απέλυσαν τον συνάδελφο στην δουλειά στο μαγαζί απέναντι γιατί η αγορά ειχε πέσει, ο κόσμος δεν ειχε λεφτά και δεν ξόδευε πια και το αφεντικό του δεν έβγαινε. Μετά απέλυσαν και του άλλους και το μαγαζί έκλεισε.
Μετά έκοψαν μισθούς και το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα γιατί αγορά ειχε πέσει και η δουλειά είχε μειωθεί και τα αφεντικά όλα δεν έβγαιναν. Μετά άφησαν ελεύθερες τις απολύσεις ενώ μείωσαν τις αποζημιώσεις για να υπάρχει η “ανταγωνιστικότητα” που ζητούσαν τα αφεντικά.
Μόλις άνοιξαν οι απολύσεις απελυσαν κι άλλον κι άλλον. Απέλυσαν και τον γιο μου. Η μείωση στην δουλειά έφερε κι άλλα λουκέτα και ύφεση.
Με τόσες απολύσεις φούνταραν τα ταμεία και μείωσαν τις συντάξεις και έκοψαν τα δώρα και στους συνταξιούχους. Εκεί εγώ έσκυψα το κεφάλι και άρχισα να δουλεύω τρομαγμενος. Αυτή την φορά -μετά από πολύ καιρό- δεν είπα τίποτα. Ήθελα μονό λίγους μήνες να βγω στην σύνταξη.
Καποια στιγμη το αφεντικό ζήτησε να κάτσω δυο ώρες στην δουλεία παραπάνω, μετά 4 μετά 8, και σήμερα είμαι απλήρωτος 2 μήνες και ανησυχώ.
Με 1,5 εκατομμύρια άνεργους ποιος θα πληρώσει την σύνταξη μου αύριο. Πως τα εκανα ετσι;
Έχουν κόψει ήδη δυο φόρες και πάνε για νέες περικοπές και έχω και τον γιο άνεργο να περιμένει από μένα. Ποιον να κοιταξω σε ποιον να μιλήσω; Τι να πω; Ποιος θα φωνάξει για εμένα… ;

Πηγή: http://oaednews.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Η κωμωδία του ενιαίου μισθολογίου

Γράμμα κενό ή σχεδόν κενό φαίνεται ότι έχει μείνει ο περίφημος νόμος για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς αρκετές υπηρεσίες φαίνεται πως έχουν βρει τρόπο να τον παρακάμψουν ή να τον αγνοήσουν. Από επίσημα στοιχεία των υπουργείων που κατατέθηκαν πρόσφατα στη Βουλή και αποκαλύπτει σήμερα το «Βήμα της Κυριακής», η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, δέκα μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου, μόνο ενιαία δεν είναι! Κάθε υπουργείο εξακολουθεί να αμείβει τους υπαλλήλους του αναγνωρίζοντας ακόμη και σήμερα επιδόματα και βοηθήματα που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί (όπως για παράδειγμα το επίδομα χρήσης υπολογιστή που κατήργησε τον περασμένο μήνα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης), αυξάνοντας σημαντικά τις μηνιαίες αποδοχές τους σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10% ως και 40%. Οι υπερβάσεις φαίνονται ακόμη μεγαλύτερες στους υπαλλήλους ορισμένων Δημοσίων Οργανισμών και εποπτευόμενων από το Δημόσιο φορέων, για τους οποίους ισχύουν οι περιορισμοί του ενιαίου μισθολογίου που παρακάμπτονται προκλητικά με πρόσθετες αποδοχές κάθε τύπου.
Τα στοιχεία για το μισθολογικό κόστος των δημοσίων υπαλλήλων έφτασαν πρόσφατα στη Βουλή κατόπιν αιτήματος του βουλευτή της ΝΔ κ. Κ. Κουτσογιαννακόπουλου, αλλά ακόμη και οι υπουργοί που υπέγραψαν τους σχετικούς καταλόγους δηλώνουν άγνοια για τις υπερβάσεις στις μισθοδοσίες. «Εχουμε δώσει αυστηρές εντολές να εφαρμοστεί πλήρως το ενιαίο μισθολόγιο, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε συνεχώς τις μισθοδοσίες κάθε υπηρεσίας» υπογραμμίζουν ορισμένοι εξ αυτών, με τους οποίους επικοινώνησε το «Βήμα».
Ιδια ήταν και η απάντηση του υπουργού Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, στον οποίο τέθηκε το ζήτημα των αποκλίσεων από το ενιαίο μισθολόγιο στα υπουργεία.
«Οποιος δεν το εφαρμόζει θα λογοδοτήσει» υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομικών, ομολογώντας ταυτόχρονα ότι δέχεται κατά καιρούς ασφυκτικές πιέσεις από συναδέλφους του υπουργούς για να δεχθεί εξαιρέσεις σε ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Και για τον λόγο αυτόν φαίνεται ότι ορισμένα κυβερνητικά στελέχη κλείνουν τα μάτια όταν διαπιστώνουν παραβίαση των αρχών του ενιαίου μισθολογίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 18 υπουργεία μόνο τα εννέα κατέθεσαν τα σχετικά στοιχεία στη Βουλή. Μεταξύ αυτών που δεν απάντησαν είναι το υπουργείο Οικονομικών που φημίζεται για τις υψηλές αποδοχές των υπαλλήλων του, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Εργασίας. Αλλά και από τα εννέα που απάντησαν, τα υπουργεία Παιδείας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης απέφυγαν επιμελώς να παραθέσουν τα αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό τους.

Επιδόματα και πριμ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 4024/11 ο μέσος μηνιαίος μισθός ενός δημοσίου υπαλλήλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φθάνει τα 1.600 ευρώ και τα 1.520 για τους υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Με εξαίρεση το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης (του οποίου οι υπάλληλοι βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα) σε κανένα άλλο υπουργείο δεν εφαρμόζεται πλήρως το ενιαίο μισθολόγιο, καθώς εξακολουθούν να χορηγούνται επιδόματα και πριμ παραγωγικότητας που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Ο μέσος μισθός του υπαλλήλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο υπουργείο Ανάπτυξης φθάνει τα 2.672 ευρώ και στο υπουργείο Υποδομών τα 2.345,23 ευρώ. Στο υπουργείο Τουρισμού τα 2.044 ευρώ και στο ΥΠΕΚΑ τα 2.033 ευρώ. Παρ' ότι είναι πιθανό να περιλαμβάνονται σε αυτά τα νούμερα και οι εργοδοτικές εισφορές (διότι ούτε αυτό αποσαφηνίζεται στους σχετικούς πίνακες που κατατέθηκαν στη Βουλή στις περισσότερες περιπτώσεις), η απόκλιση από τα μεγέθη του ενιαίου μισθολογίου είναι τόσο μεγάλη που είναι σαφές ότι οι σχετικές διατάξεις καταστρατηγούνται.
Χαρακτηριστικό επίσης του αλαλούμ που επικρατεί στις μισθοδοσίες των δημοσίων υπαλλήλων είναι το γεγονός ότι σε ορισμένα υπουργεία και σε ορισμένους φορείς του Δημοσίου παρατηρείται το παράδοξο να είναι υψηλότερες οι αποδοχές του προσωπικού τεχνολογικής εκπαίδευσης από το προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης! Και σε κάποιους άλλους οι αποδοχές των υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ίσες με τις αποδοχές του βοηθητικού προσωπικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό το γεγονός ότι ο απόφοιτος Δημοτικού που υπηρετεί στο υπουργείο Ανάπτυξης έχει μεγαλύτερο μισθό από τον υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του υπουργείου Εσωτερικών!

Φορείς εκτός ελέγχου
Ακόμη πιο μεγάλες είναι οι αποκλίσεις από τις αρχές του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ και τους εποπτευόμενους από τα υπουργεία φορείς. Για παράδειγμα, στους φορείς του υπουργείου Υποδομών ο μέσος μισθός υπαλλήλου ΠΕ στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ αγγίζει τα 3.082 ευρώ και του ΤΕ τα 2.133 ευρώ, ενώ στη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ο υπάλληλος ΠΕ έχει μέσο μισθό 2.394 ευρώ και ο ΤΕ 1.906 ευρώ. Στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης οι ΠΕ υπάλληλοι έχουν μέσο μισθό 2.734 ευρώ και οι ΤΕ 2.480 ευρώ ενώ στην ΕΡΓΟΣΕ 2.240 και 1.496 αντίστοιχα.
Στους φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Ανάπτυξης, ο ΠΕ υπάλληλος του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών έχει μέσο μισθό 3.381 ευρώ και ο ΤΕ 1.896 ευρώ, ενώ στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών οι αποδοχές των υπαλλήλων κυμαίνονται από 1.978 ως 2.418 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα νούμερα αυτά περιλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες όμως αντιστοιχούν σε ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των αποδοχών, επειδή ο εργοδότης είναι το ίδιο το κράτος που ελέγχει και τον ασφαλιστικό φορέα.
Από τους φορείς που εποπτεύει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι υπάλληλοι ΠΕ του Εθνικού Τυπογραφείου έχουν αποδοχές που αγγίζουν κατά μέσο όρο τα 2.151 ευρώ και του ΑΣΕΠ τα 1.999 ευρώ, ενώ στα 2.138 φθάνουν οι αποδοχές του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
Αντίστοιχη εικόνα ανομοιογενών αποδοχών επικρατεί και στους εποπτευόμενους φορείς όλων των άλλων υπουργείων, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται με ειδικά μισθολόγια (γιατροί, δικαστικοί, διπλωμάτες, ένστολοι και πανεπιστημιακοί) αλλά και το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων, στους οποίους το ενιαίο μισθολόγιο εφαρμόζεται κατά γράμμα.
Είναι προφανές ότι οι αποκλίσεις αυτές, αλλά και οι υπερβάσεις από τις αρχές του Ενιαίου Μισθολογίου εξακολουθούν να επιβαρύνουν το Δημόσιο, είτε γιατί οι διοικήσεις του προχώρησαν σε αυθαίρετες ερμηνείες του νόμου, διατηρώντας επιδόματα που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί, ή θεωρώντας ότι όλοι οι υπάλληλοί τους εξαιρούνται από τις σχετικές διατάξεις, όπως συνέβη πριν από έναν χρόνο με το προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών.
Το ζήτημα όμως είναι ότι με την κατάσταση αυτή, όπως έχει διαμορφωθεί, η Πολιτεία φαίνεται για μια ακόμη φορά να ακολουθεί προνομιακή μεταχείριση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και όλα αυτά σε μια χρονιά που ακόμη και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ομολογεί ότι υπάρχουν ακόμη αδικαιολόγητες δαπάνες που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: http://www.tovima.gr/-Βασίλης Χιώτης
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η πιο σοβαρή ασθένεια του αιώνα

Μια μέρα ζητήθηκε από έναν στοχαστή της Ιατρικής ποιά είναι η πιο σοβαρή ασθένεια του αιώνα.
Οι παρόντες περίμεναν να απαντούσε ο καρκίνος και το έμφραγμα. Με μεγάλη τους έκπληξη ο επιστήμονας απάντησε: “Η αδιαφορία”.
Όλοι τότε κοιτάχτηκαν στα μάτια και ο καθένας τους αντιλήφτηκε ότι ήταν σοβαρά άρρωστοι.
Στο τέλος του ζητήθηκε ποιά είναι η θεραπεία και ο επιστήμονας απάντησε: “Να το αντιληφθείτε”.

Πηγή: http://apolasos.wordpress.com
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ασφάλιση και συντάξεις

Ασφάλιση και συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας για τη διαφθορά 2012-2013: Η διαφθορά μας κοστίζει 12 δισ. ετησίως

Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας για τη διαφθορά 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η Ελλάδα η τρίτη ακριβότερη χώρα του κόσμου στη βενζίνη

Το BBC έκανε αυτή την ειδική σελίδα στο site του, στην οποία υπάρχει ένας υπολογιστής όπου ο κάθε πολίτης του κόσμου, αφού επιλέξει τη χώρα του, στη συνέχεια μπορεί να βάλει το πόσο πλήρωσε τη βενζίνη τη τελευταία φορά που έβαλε στο αυτοκίνητο του, και αφού επιλέξει τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, να δει το πόσο πλήρωσε την βενζίνη σε σχέση με τους υπόλοιπους ομοεθνείς του, πόσο θα του κόστιζε να γεμίσει το ρεζερβουάρ αλλά και το πόσο θα πλήρωνε εάν η τιμή της βενζίνης δεν επιβαρυνόταν με φόρους.
Στο Ford Modeo έβαλα αμόλυβδη βενζίνη με 1.70 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τον υπολογιστή αν ήθελα να γεμίσω πλήρως το 60 λίτρων ντεπόζιτο μου, θα έπρεπε να δώσω 102,00 ευρώ, ενώ αν η βενζίνη δεν επιβαρυνόταν από φόρους, θα πλήρωνα μόλις 42.60 ευρώ!
Στη συνέχεια από κάτω εμφανίζεται ένα διάγραμμα στο οποίο βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι πλέον η τρίτη ακριβότερη χώρα του κόσμου σε ότι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Όπως θα δεις η χώρα με την μικρότερη τιμή στη βενζίνη είναι η Βενεζουέλα η οποία την πουλά μόλις 0,02 ευρώ το λίτρο (0,01 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο). Ακριβότερη χώρα είναι η Ιταλία ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία. Η πρώτη 5άδα συμπληρώνεται από την Δανία και την Σουηδία.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η κινητικότητα όπως την είχαμε σχεδιάσει, κόντρα στο ρεύμα: Εργαλείο ορθολογικής ανακατανομής, ανορθολογικά κατανεμημένου προσωπικού

Παίρνοντας αφορμή από τον ισχυρισμό του κ. Πάγκαλου, που αναμασά την πολιτικά τηλεκατευθυνόμενη δημοσιογραφική 'καραμέλα' , ότι ο "Μανιτάκης δεν έκανε τίποτε", αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση απέναντι στο καλόπιστο κοινό να θέσω υπόψη του μια περιληπτική καταγραφή του έργου που έγινε και είναι καταχωρημένο ήδη στο http://law-constitution.web.auth.gr/manitakis/, καθώς και στο www.manitakis.gr. Για να μη αφήνω να πλανάται η υποψηφία ότι δεν απαντούσα επειδή δεν είχα τίποτε να πω.

Επιδιώξαμε μια Μεταρρύθμιση :
Ø Δίκαιη: μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και του Συντάγματος, που δεν θα δημιουργεί αδικίες ή προνομιακές καταστάσεις και δεν επιτρέπει την ευνοιοκρατία.
Ø Αξιοκρατική: βασίζεται στην αξιολόγηση των δομών και στην αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού και κυρίως στην αξιοκρατική μέσα από αξιολόγηση της αποδοτικότητάς τους επιλογή των προϊσταμένων
Ø Κτήμα της Διοίκησης: πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της διοίκησης και με την έμπρακτη εφαρμογή της και οικειοποίησή της από τους δημοσίους υπαλλήλους. Εγκαθιδρύεται σταδιακά με τη δημιουργία διοικητικής πρακτικής και την καλλιέργεια και εμπέδωσης μιας νέας διοικητικής κουλτούρας. Δεν επιβάλλεται από τα πάνω με νόμους και διατάγματα, ούτε από τους ξένους ως αφηρημένο πρόγραμμα εφαρμογής. Και τέλος
Ø Υπερκομματική. Η διοίκηση πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερη. Ο κομματισμός και ο κομματικοποιημένος συνδικαλισμός τροχοπέδη και ανασταλτικός παράγων για τη διοίκηση. Η κομματική φαυλότητα και πελατοκρατία εχθρός της διοίκησης και της διοικητικής μεταρρύθμισης.
Αυτά τα εφαρμόσαμε και τα τηρήσαμε με ευλάβεια, στην κυβερνητική πολιτική και στη διοικητική μεταρρύθμιση που ξεκινήσαμε με τη τρικομματική κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2012-2013.
Ποιες δράσεις αναλάβαμε και πραγματοποιήσαμε:
Αξιολόγηση των δομών των υπουργείων, εκθέσεις αξιολόγησης, νέα οργανογράμματα με σοβαρές εξοικονομήσεις, σε διοικητικές μονάδες και σε θέσεις προσωπικού και σε λειτουργικά έξοδα. Προχωρήσαμε στη φάση εφαρμογής των εκθέσεων, καταργώντας, συγχωνεύοντας και δημιουργώντας νέες διευθύνσεις και την αναδιάταξη των θέσεων του προσωπικού. Ετοιμάστηκαν Περιγράμματα αποστολών και θέσεων εργασίας, καθορίστηκαν στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι.
Η καθιέρωση της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης των δομών μαζί με τα σχέδια στελέχωσης (staffing plans) και τα περιγράμματα θέσεων και αποστολών για όλο το δημόσιο τομέα είναι το πρώτο μεγάλο επίτευγμα η πρώτη μεγάλη καινοτομία που εισάχθηκε στη Διοίκηση και στη διαδικασία της διοικητικής αναδιοργάνωσης της. Αυτά θεωρώ τα πιο σημαντικά και αυτό φαίνεται τώρα στην πράξη, με αφορμή την κινητικότητα και τις απολύσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΟΜΩΝ: 43,92% (ΑΠΟ 7.636 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ 4.282, ΜΕΙΩΣΗ 3.354 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)
2. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ: 82.909.300 ΕΥΡΩ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΑΠΌ 4.460 ΕΩΣ 4.785 ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ 450.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η δεύτερη μεγάλη καινοτομία είναι η καθιέρωση στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της πρακτικής της αξιολόγησης με βάση την απόδοση και την στοχοθεσία.
Πρώτα στο προσωπικό με τον καθορισμό στόχων από τα πάνω, από τους ιεραρχικά προϊστάμενους, τους γενικούς διευθυντές τους διευθυντές με τον προσδιορισμό στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων. Στη συνέχεια με τη σύναψη συμβολαίων αποδοτικότητας σε ετήσια βάση. Η προϊστάμενοι πρέπει να αποκτήσουν και να κρίνονται από τις επιχειρησιακές ικανότητές τους.
Και πρώτος στόχος της Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι
ü να αποκτήσει η Διοίκηση, και κατά πρώτο λόγο οι Διευθυντές, ικανότητες επεξεργασίας και εκτέλεσης δημόσιων πολιτικών.
ü Καθιέρωση Νέας Σχέσης Γ. Διευθυντών και Πολιτικής ηγεσίας: υποβάθμιση του ρόλου των μετακλητών υπαλλήλων στο προσωπικό γραφείο του Υπουργού. Τροποποίηση του τρόπου και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων- Διευθυντές-managers ü Η χώρα δεν κυβερνιέται με τους προσωπικούς, μετακλητούς υπαλλήλους των Υπουργών αλλά με τους ανώτατους κρατικούς
λειτουργούς, τους φορείς της θεσμικής μνήμης και συνέχειας της Διοίκησης. Διοίκηση χωρίς θεσμική μνήμη και συνέχεια δεν υπάρχει και δεν νοείται.
Αναγνωρίστηκε δημόσια ότι οι προϊστάμενοι των δημόσιων υπηρεσιών είναι οι managers της Διοίκησης, ότι θα πρέπει να αναλάβουν και να ασκούν τις πρέπουσες διαχειριστικές και επιχειρησιακές ευθύνες στη διαμόρφωση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και να γίνουν οι θεσμικοί σύμβουλοι των Υπουργών, παραμερίζοντας ουσιαστικά τους ιδιωτικούς ή κάθε είδους συμβούλους των υπουργών. Χωρίς τον πρωτεύοντα και αναγκαίο ρόλο των διευθυντών ως θεσμικών συμβούλων των Υπουργών, η Διοίκησή μας θα συνεχίσει να πορεύεται χωρίς θεσμική μνήμη και συνέχεια. Η μεγαλύτερη και τραγικότερη έλλειψη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είναι η παντελής απουσία θεσμικής μνήμης και συνέχειας.
Και ένας από τους λόγους αυτού του θλιβερού φαινομένου είναι ότι οι περισσότεροι υπουργοί όλων των κυβερνήσεων αγνοούσαν ή υποτιμούσαν τους Γενικούς Διευθυντές, συμπεριφέρονταν αυταρχικά και με υπεροψία απέναντί τους και κυβερνούσαν με τους συμβούλους τους, χωρίς επαφή, συνεννόηση ή συνεργασία με τους Διευθυντές.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ, ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ø Ορθολογική ανακατανομή του ανορθολογικά κατανεμημένου προσωπικού
ü Μετακινήθηκαν σε 6 μήνες 1930 υπάλληλοι αορίστου χρόνου χωρίς καμία απόλυση και ολοκληρώθηκε όλη η προεργασία και η υποδομή σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία για την εφαρμογή της κινητικότητας των 25.000 υπαλλήλων.
ü Καθορίστηκαν κριτήρια, καταρτίστηκαν σχέδια στελέχωσης για 450.000 θέσεις εργασίας και διαδικασίες αξιολόγησης δομών και αποτίμησης προσόντων.

Κινητικότητα
α) σημασία-σκοποί: άμεση κάλυψη κενών θέσεων και αναγκών από πλεονάζον και λιμνάζον προσωπικό μετά από σχέδια στελέχωσης και εκθέσεις αξιολόγησης δομών
β) διαδικασία: μετακίνηση προσωπικού εκεί όπου η εργασιακή του φυσιογνωμία ταιριάζει με την περιγραφή της κενής θέσης
γ) δημιουργία μόνιμου αρχείου δεδομένων ανά υπουργείο με τα κενά ή τις ανάγκες και με τις πλεονάζουσες θέσεις, ανά οργανισμό, φορέα και υπουργείο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡ-ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΟ, ΤΟ 2015
α) Εντυπωσιακή μείωση του αριθμού των τακτικών υπαλλήλων στο δημόσιο: από 700.000 το 2009 στις 600.000 το 2013. 150.000 συνταξιοδοτήσεις από το 2010 έως το 2013 και άλλες 75000 αναμένονται μέχρι το 2016. Μόνο το 2012 συνταξιοδοτήθηκαν 42.000.
β) Η καθαρή μείωση (μείον προσλήψεις) σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό, μπορεί να φθάσει και τις 170.000 μέχρι το 2015 (με αφετηρία υπολογισμού το 2010). Στόχος επιτεύξιμος: 550.ΟΟΟ (τακτικοί) δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2016,
γ)Μείωση των απασχολουμένων υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, από συνταξιοδοτήσεις και μόνο, στο δημόσιο από το 2009 στο 2015 (σε 6 έτη) κατά 300.ΟΟΟ υπαλλήλους.

Από το 1.000.000 συνεπώς, μειώνονται στις 700.000 μαζί με τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ, όλοι όσοι απασχολούντων στο δημόσιο. Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων είναι δραστική. Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων θα μειωθεί στις 550.000 σε ποσοστό 25% και συνολικά πάνω από 30% κατά 300.000.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
ü Αποκατάσταση του κύρους του δημόσιου λειτουργού
ü Μηχανισμοί δίωξης και απομάκρυνσης παραβατών του νόμου και της δεοντολογίας («επιόρκων»)
α) Ενεργοποίηση και επέκταση του θεσμού της αυτοδίκαιης αργίας: προσωρινή απομάκρυνση από την υπηρεσία όσων διώκονται αμετάκλητα για σοβαρά ποινικά και πειθαρχική αδικήματα. Για το συμφέρον της υπηρεσίας και το κύρος του θεσμού.
β) Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία και των 65 πειθαρχικών συμβουλίων της χώρας
γ) Δημιουργία ενιαίου και μόνιμου ελεγκτικού μηχανισμού για τη δημόσια διοίκηση. Συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών και Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής.
Ø δ) Αναρρωτικές άδειες και υγειονομικές επιτροπές - Αποτελεσματική και συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου των μακροχρονίως, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, απόντων
ε) Επικαιροποίηση των ατομικών μητρώων των δημοσίων υπαλλήλων - Μηχανισμός εντοπισμού πλαστών πιστοποιητικών εκπαίδευσης ή γλωσσομάθειας

Αυτό είναι εν συντομία και αυτό επιδιώχτηκε και άρχισε να εφαρμόζεται ως πράξη κυβερνητική και πρόγραμμά μας την χρόνια που πέρασε.
Ό, τι κάναμε, το κάναμε,
ü με σχέδιο, μέθοδο και σύστημα με σεβασμό στη νομιμότητα και το Σύνταγμα, χωρίς αυταρχισμό, ανένδοτοι και αποφασιστικοί απέναντι στην φαυλότητα και στην πελατοκρατία, την ευνοιοκρατία και στο κομματικοποιημένο συνδικαλισμό.
ü Χωρίς βία, χωρίς αθρόες απολύσεις, αντισταθήκαμε στην καλλιέργεια κλίματος φόβου στους δημοσίους υπαλλήλους, και μίσους κατά αυτών. Επιδιώξαμε την αποκατάσταση του κύρους του δημόσιου λειτουργού, με την αποκατάσταση της πειθαρχίας και της συναίσθησης των καθηκόντων του και των υποχρεώσεών του.
Με τα βίαια, αυταρχικά, ασυντόνιστα και βιαστικά, νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που επέβαλε η Τρόϊκα και αποδέχτηκε χωρίς διαπραγμάτευση και αντίσταση η δικομματική κυβέρνηση, η Μεταρρύθμιση κάθισε, αποδομήθηκε, έχασε κάθε νομιμοποιητική δύναμη, απαξιώθηκε. Κινδυνεύει τελικά να ματαιωθεί, διότι γίνεται μισητή και αναξιόπιστη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν συμμετέχουν, γιατί φοβούνται και γίνονται αρνητικοί και άκρως επιφυλακτικοί απέναντί της.
ü Η ανάμειξη της Τρόϊκας στη διοικητική μεταρρύθμιση υπήρξε καταλυτική και τελικά διαλυτική για την ελληνική Διοίκηση. Πέτυχε βέβαια και πρέπει ν
α της το αναγνωρίσουμε ένα πράγμα: τη δραστική μείωση του υπαλληλικού πληθυσμού, μόνο που αυτό επιτεύχθηκε μέχρι τώρα χωρίς απολύσεις, με δραστικό περιορισμό των προσλήψεων και χάρις στις μαζικές και αθρόες συνταξιοδοτήσεις.
Η Τρόϊκα δεν είχε κανένα λόγο ούτε δικαιοδοσία να αναμειγνύεται στη αναδιάρθρωση του δημοσίου.
ü Αρμόδια για τις διαρθρωτικές αλλαγές στη Διοίκηση ήταν η Task Force και ειδικά η Γαλλία. Προσφέρθηκαν και οι δύο να βοηθήσουν παρέχοντας τεχνική βοήθεια με βάση ένα Μνημόνιο συνεργασίας που είχαμε υπογράψει μαζί τους. Εναπόκειτο όμως στην Ελλάδα, στη θέλησή της να αξιοποιήσει και οικειοποιηθεί με τον τρόπο που της ταίριαζε την τεχνογνωσία που της παρεχόταν. Αρκεί να ήθελε και όσο ήθελε.
ü Δυστυχώς η πολιτική εξουσία και η Κυβέρνηση αδιαφόρησαν ή περιφρόνησαν την προσφορά ή αδράνησαν και δεν φρόντισαν να οικειοποιηθεί η Διοίκηση όσα η ευρωπαϊκή εμπειρία προσέφερε αφειδώς, χωρίς αμοιβή και χωρίς την παρεμβολή ιδιωτικών τεχνικών εταιριών. Ø ü Χρειάζεται ακόμη μια φορά να ξαναρχίσουμε από την αρχή: ü επαναθεμελίωση της δημόσιας διοίκησης με νέες ευέλικτες και λειτουργικές δομές, με νέα κουλτούρα επιχειρησιακή και με ικανότητες να επεξεργάζεται και να εκτελεί δημόσιες πολιτικές Αυτό ήταν το σχέδιο μας και αυτό προτείνουμε να γίνει

Πηγή: http://politicalreviewgr.blogspot.gr/-Α. Μανιτάκης
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....