Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Διευκρινίσεις και κανόνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Διευκρινίσεις για το N. 4281/2014 (Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών δίνει με εγκύκλιό της η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
Ενημερώνει όλους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του νόμου και αποσαφηνίζει τον τόπο και το χρόνο έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού. Παράλληλα, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες.
Η κατευθυντήρια οδηγία 5 παρέχει μια γενική ενημέρωση για το N. 4281/2014
Η κατευθυντήρια οδηγία 6 έχει ως θέμα την Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου