Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Αξιολόγηση δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού

Το θέμα της αξιολόγησης των δομών των Αιρετών Περιφερειών επαναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών που ζητεί από τους φορείς μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να έχουν στείλει στοιχεία σύμφωνα με τον πρότυπο Οδηγό προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που τους κοινοποιεί.
Αναλυτικά αναφέρει:
Η μεταρρύθμιση που επετεύχθη μέσω του προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010), θεμελίωσε, ομολογουμένως, μια νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση. Από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή όμως το πρόγραμμα «Καλλικράτης» έως σήμερα η μορφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ έχει αλλάξει, κατόπιν πληθώρας νομοθετημάτων, είτε συστηματικού, είτε αποσπασματικού χαρακτήρα που επέφεραν σημαντικές αλλαγές.
Στην προσπάθεια περαιτέρω προαγωγής της κοινωνικής ευημερίας και της συνοχής του κοινωνικού ιστού της χώρας η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο πνεύμα αυτό, κρίνεται σκόπιμη η επαναξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ Β' Βαθμού, προκειμένου να οδηγήσουν στην τροποποίηση των οικείων οργανισμών τους, με γνώμονα τον εξορθολογισμό στη διάρθρωση των οργανωτικών τους δομών, τη μέγιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων.
Κατά συνέπεια, κύριο ζητούμενο της σχετικής διαδικασίας είναι:
α) η αξιολόγηση των δομών, μέσω της επικαιροποίησης των υφιστάμενων οργανισμών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα,
β) η καταγραφή του υφιστάμενου προσωπικού,
γ) η εκτίμηση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) ετών και
δ) η εκτίμηση αναγκών στελέχωσης σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) ετών.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης δεν συνδυάζεται σε καμία περίπτωση με απόλυση υπαλλήλων ή περιορισμό οποιουδήποτε δικαιώματος τους. Αντίθετα, αποσκοπεί στην αρτιότερη και ορθολογικότερη οργάνωση των Περιφερειών, προκειμένου να μπορέσουν μέσα από το νέο ΕΣΠΑ να αντλήσουν πόρους, οι δε Περιφερειάρχες, οι οποίοι έχουν μπροστά τους μια ολόκληρη θητεία να έχουν στη διάθεση τους ένα σύγχρονο διοικητικό μοντέλο που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στο έργο τους.
Προς υποβοήθηση και διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας, αποστέλλεται συνημμένα πρότυπο Οδηγού προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο στην Υπηρεσία μας, συνοδευόμενο από τυχόν σχόλια του φορέα σας το αργότερο έως τη 15η Νοεμβρίου 2014.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον οποίο κοινοποιείται τον παρόν, παρακαλείται να μεριμνήσει για την αποστολή των αιτηθέντων στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών στην ανωτέρω προθεσμία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
1 Μέρος Α : Αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας
1.1 Εισαγωγή
1.2 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής
1.3 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της στελέχωσης της Περιφέρειας
1.4 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της οργάνωσης και στελέχωσης των Νομικών προσώπων
2 Μέρος Β : Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των δομών της Περιφέρειας
2.1 Πρόταση για το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας
2.2 Σχέδιο στελέχωσης των περιφερειακών ενοτήτων

Εισαγωγή
Όπως γνωρίζετε, με την έκδοση των δεκατριών (13) Προεδρικών Διαταγμάτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 241, παράγραφος 7 του ν.3852/2010 καταρτίστηκαν και εφαρμόστηκαν οι νέοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών. Οι ανωτέρω Οργανισμοί εφαρμόζονται από 1-1-2011. Ωστόσο, έως σήμερα έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων σας. Ειδικότερα, έχουν λάβει χώρα τροποποιήσεις σε όλους τους νευραλγικούς τομείς που διέπουν το πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας, Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας, Απασχόλησης - Εμπορίου -Τουρισμού, Μεταφορών - Επικοινωνιών, Έργων - Χωροταξίας -Περιβάλλοντος, Υγείας, Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού, καθώς και Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας. Σταχυολογούνται εξ αυτών οι αρμοδιότητες σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων, οι οποίες ανατίθενται πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ν. 4117/2013), οι διατάξεις αναφορικά με τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, η μεταφορά αρμοδιοτήτων σχετικά με τις λαϊκές αγορές στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης (ν.4264/2014), η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Θεάτρου και Κινηματογράφου, κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600/09.12.2013) και η κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπάΐδας» με ταυτόχρονη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κτλ.
Η έκθεση αξιολόγησης προτείνεται να διαρθρωθεί σε δύο μέρη με τα ακόλουθα κεφάλαια :
ΜΕΡΟΣ Α : Αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας
1. Εισαγωγή
2. Αποτύπωση - Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής
3. Αποτύπωση - Αξιολόγηση της στελέχωσης της Περιφέρειας
4. Αποτύπωση - Αξιολόγηση της οργάνωσης και στελέχωσης των Νομικών προσώπων

ΜΕΡΟΣ Β : Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας
1. Προτάσεις για το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας
2. Σχέδιο στελέχωσης των περιφερειακών ενοτήτων

1 Μέρος Α : Αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας
1.1 Εισαγωγή
Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη περιγραφή των στόχων της αξιολόγησης.
1.2 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής
Στην ενότητα αυτή διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες :
■ Αποτύπωση του υφιστάμενου σήμερα οργανογράμματος του φορέα
■ Εντοπισμός προβλημάτων / αδυναμιών
■ Προσδιορισμός προτεραιοτήτων
Προκειμένου να αξιολογηθεί η Οργανωτική δομή είναι σκόπιμο να λάβετε υπόψιν σας τα ακόλουθα ζητήματα : Οργανόγραμμα
■ Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της προβλεπόμενης στον ΟΕΥ οργανωτικής δομής των υπηρεσιών και της δομής που υφίσταται στην πράξη ; Εάν ναι, μήπως οι διαφορές οφείλονται στην επιλογή «μεγάλου» οργανογράμματος στον ΟΕΥ αναντίστοιχου με το μέγεθος του προσωπικού της Περιφέρειας;
■ Υπάρχουν Διευθύνσεις με πολύ μικρό αριθμό Τμημάτων (πχ 1-2 Τμήματα);
■ Υπάρχουν Τμήματα με πολύ μικρό αριθμό προσωπικού (πχ 0-1 άτομα);
■ Το οργανόγραμμα δίνει την εντύπωση ενός αθροίσματος πολλών μικρών αυτοτελών μονάδων;
■ Μήπως χρειάζεται να ανακατανεμηθούν οι αρμοδιότητες σε ορισμένα Τμήματα;
■ Υπάρχουν στο προσωπικό της Περιφέρειας άτομα με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να μπορούν να στελεχώσουν όλες τις θέσεις προϊσταμένων;
Συγχώνευση οργανικών μονάδων
■ Είναι δυνατόν κάποιες οργανικές μονάδες ή συγκεκριμένες αρμοδιότητες να συγχωνευθούν ή να μεταφερθούν σε άλλη μονάδα, προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας;

Συντονισμός
■ Είναι συχνές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα έλλειψης συντονισμού, στεγανών, κακής επικοινωνίας και τριβών μεταξύ των διαπεριφερειακών υπηρεσιών. Πως θα αντιμετωπιστούν τα προηγούμενα προβλήματα έλλειψης συντονισμού;
■ Αξιοποιούνται υποστηρικτικά όργανα συντονισμού (π.χ. Επιτροπές, Συμβούλια) και Ομάδες Εργασίας με προσωπικό από διαφορετικά Τμήματα;
1.3 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της στελέχωσης της Περιφέρειας
Στην ενότητα αυτή διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες :
■ Αποτύπωση της υπάρχουσας στελέχωσης (συνοπτικός πίνακας)
■ Εντοπισμός προβλημάτων /αδυναμιών σχετικά με την στελέχωση ανά υπηρεσία - Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
■ Δυνατότητες για καλλίτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού Προκειμένου να αξιολογηθεί η στελέχωση είναι σκόπιμο να λάβετε υπόψιν σας τα ακόλουθα ζητήματα :
Καταλληλότητα του υφιστάμενου προσωπικού
■ Οι κλάδοι / ειδικότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των λειτουργιών της Περιφέρειας; Οι θέσεις εργασίας είναι στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό;
■ Υπάρχουν ειδικότητες που απουσιάζουν εντελώς; Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή στη σύνθεση των κλάδων / ειδικοτήτων του προσωπικού;

Κατανομή του προσωπικού
■ Ως προς τη κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού της Περιφέρειας στις οργανικές μονάδες: Υπάρχουν υπέρ ή υπό στελεχωμένες μονάδες;
Ανάγκες στελέχωσης
■ Επαρκεί ποσοτικά το υφιστάμενο προσωπικό της Περιφέρειας για :
- την κάλυψη των σημερινών αναγκών;
- την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών;
■ Ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες στελέχωσης της Περιφέρειας με μόνιμο προσωπικό; (αριθμός του αναγκαίου προσωπικού κατά επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότητα)
■ Ποιες είναι οι συνήθεις ανάγκες στελέχωσης με έκτακτο προσωπικό; Για ποιες δραστηριότητες; Κάθε πότε;

Μετακινήσεις προσωπικού
■ Ποιες από τις προηγούμενες ανάγκες στελέχωσης είναι δυνατόν να καλυφθούν χωρίς να γίνουν νέες προσλήψεις; π.χ. μέσω εσωτερικών μετακινήσεων από άλλες υπηρεσίες;
■ Υπάρχει προσωπικό για το οποίο είναι σκόπιμη η αλλαγή κλάδου προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ή μελλοντικές υπηρεσιακές ανάγκες; (πχ μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο, μετατάξεις σε ανώτερο κλάδο, κτλ)
■ Πόσοι υπάλληλοι ανήκουν στην δύναμη της Περιφέρειας αλλά δεν εργάζονται πια εκεί λόγω απόσπασης;

Χρήση ΤΠΕ
■ Ποσοστό των υπαλλήλων που είναι χρήστες συστημάτων ΤΠΕ
■ Επίπεδο εκπαίδευσης των υπαλλήλων σε συστήματα ΤΠΕ. Επιμόρφωση του προσωπικού
■ Ποιες από τις προηγούμενες ανάγκες στελέχωσης είναι δυνατόν να καλυφθούν μέσω
επιμόρφωσης του υπάρχοντος προσωπικού; ■ Ασκείται συστηματική πολιτική επιμόρφωσης και ανάπτυξης του προσωπικού της Περιφέρειας;

1.4 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της οργάνωσης και στελέ/ωσης των Νομικών προσώπων
Στην ενότητα αυτή διενεργούνται οι ακόλουθες εργασίες :
■ Αποτύπωση του υφιστάμενου σήμερα οργανογράμματος και της υπάρχουσας στελέχωσης
■ Εντοπισμός προβλημάτων / αδυναμιών σχετικά με την οργάνωση και τη στελέχωση των Νομικών προσώπων
■ Προσδιορισμός προτεραιοτήτων
Προκειμένου να εντοπιστεί η μη ικανοποιητική κατανομή αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα, χρήσιμο είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα :
■ Παρατηρείτε επικαλύψεις μεταξύ των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τα νομικά τους πρόσωπα;
■ Αναφέρατε συνήθεις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα έλλειψης συντονισμού, στεγανών, κακής επικοινωνίας και τριβών μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Νομικών προσώπων της. Πού οφείλονται τα προηγούμενα προβλήματα έλλειψης συντονισμού;
■ Μήπως είναι σκόπιμη η συγχώνευση ορισμένων λειτουργιών των Νομικών προσώπων στην Περιφέρεια;

2 Μέρος Β : Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των δομών της Περιφέρειας
2.1 Πρόταση για το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας
Στην ενότητα αυτή καλείστε να διατυπώσετε πρόταση για τη νέα οργανωτική δομή των περιφερειακών υπηρεσιών.
Ο σχεδιασμός του οργανογράμματος περιλαμβάνει:
■ Την ομαδοποίηση των λειτουργιών της Περιφέρειας σε οργανικές μονάδες
■ Τον καθορισμό των ιεραρχικών επιπέδων.
■ Τη διαμόρφωση των μηχανισμών συντονισμού.
Το οργανόγραμμα εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες θα προβλέπει και τις αναγκαίες αποκεντρωμένες υπηρεσίες (περιφερειακές ενότητες) που θα πρέπει να λειτουργούν στην Περιφέρεια.
Στη συνέχεια διατυπώνονται οι βασικές κατευθύνσεις αναδιοργάνωσης των περιφερειακών υπηρεσιών.
1. Σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών
2. Αποφυγή του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης των υπηρεσιών
3. Δημιουργία λιτών δομών με τα απολύτως αναγκαία ιεραρχικά επίπεδα
4. Χωρική αποκέντρωση των περιφερειακών υπηρεσιών.
5. Στελέχωση της κορυφής της διοικητικής πυραμίδας (ρόλοι Γενικού Γραμματέα και Γενικού Διευθυντή)
6. Οι νέες οργανικές θέσεις θα πρέπει να αφορούν κυρίως σε εξειδικευμένα στελέχη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ)
7. Ανάπτυξη οριζόντιων μηχανισμών συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών
8. Αποτελεσματικός συντονισμός και επίτευξη συμπληρωματικότητας μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών με τα νομικά τους πρόσωπα
Προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας είναι σκόπιμη η συγχώνευση οργανικών μονάδων, η αύξηση του εύρους εποπτείας των προϊστάμενων και επομένως η μείωση του αριθμού των Τμημάτων και Διευθύνσεων.

2.2 Σχέδιο στελέχωσης των περιφερειακών ενοτήτων
Στην παρούσα ενότητα καλείστε να διατυπώσετε εκτίμηση αναφορικά με τις αποχωρήσεις που θα επέλθουν λόγω συνταξιοδοτήσεων, καθώς και τις ανάγκες της Περιφέρειας σε προσωπικό, κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις σε ορίζοντα τριετίας.

Πηγή:http://sypeilias.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου