Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Παρατείνεται η λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2015
η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προκειμένου να γίνει επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
το οποίο θα κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο της πλήρους διαφάνειας
και της προσαρμογής στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Αυτό αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε
στο σχέδιο νόμου για τις 100 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Σύμφωνα με την τροπολογία,
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 εξακολουθεί η δημοσίευση των προκηρύξεων στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου