Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συμβάσεων η κατευθυντήρια Οδηγία

Την έκδοση της οδηγίας που αφορά στην υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) κάνει γνωστή με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε η διεύθυνση οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την Κατευθυντήρια Οδηγία 7 (Απόφαση 21/2015 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) η οποία αφορά σε ενηµέρωση σχετικά µε υποχρέωση για καταχώρηση στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) από όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Με την εν λόγω οδηγία γίνεται λεπτοµερής αναφορά στο πεδίο εφαρµογής – υπόχρεους φορείς, τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στις συνέπειες της µη καταχώρησης.
Αναλυτικότερα η οδηγία εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου