Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο και μετατροπή των συμβάσεων ΙΔΑΧ

Τέθηκε από τις 17 έως τις 24 Μαρτίου για διαβούλευση στο opengov, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».
Μεταξύ άλλων το ν/σ περιλαμβάνει την επαναπρόσληψη των απολυθέντων και την αποκατάσταση των «διαθεσίμων» δημοσίων υπαλλήλων του Δημοσίου (σ.σ. ανέρχονται σε συνολικά 3.900) χωρίς τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ αλλά μιας τριμελούς Επιτροπής, μέσω και μιας μίνι εθελοντικής κινητικότητας προκειμένου να καλυφθούν ελλέιψεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενώ στο πλαίσιο αυτό επανασυστήνονται κλάδοι και ειδικότητες που είχαν καταργηθεί όπως οι σχολικοί φύλακες και οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ. Επιπλέον επανασυστήνεται η Δημοτική Αστυνομία.
Συγκεκριμένα επαναπροσλαμβάνονται ή αποκαθίστανται οι υπάλληλοι:
α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας, ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167)και του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,
γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.67 παρ.4 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270),
δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων,
ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) και
στ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων των παρ.6 και 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226).
Δεν αποκαθίστανται οι υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση.

Επιτυχόντες ΑΣΕΠ, ΙΔΑΧ, πειθαρχικά, προσλήψεις, κάρτα πολίτη
Παράλληλα με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης των 6.000 επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα κληθούν είτε να τεθούν σε κινητικότητα και να τοποθετηθούν άμεσα σε θέσεις που υπάρχουν ανάγκες είτε να αναμένουν να διορισθούν αργότερα στη θέση την οποία είχαν τοποθετηθεί αρχικά
Ακόμη ρυθμίζεται η μετατροπή των θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), που αφορά σε περίπου 40.000 υπαλλήλους, σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.
Όσον αφορά τον “εκδημοκρατισμό” του Δημοσίου, καταργείται η πολιτική επιστράτευση ή οποιαδήποτε μορφή επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας, ενώ προβλέπεται και η αποκατάσταση του τεκμηρίου της αθωότητας στη πειθαρχική διαδικασία και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Με το σχέδιο νόμου απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου, ενώ υπάρχουν διατάξεις και για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.
Επιπλέον προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή της «κάρτας πολίτη», που θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με τα βασικά μητρώα (ΑΜΚΑ, ΑΔΤ) και θα χρησιμοποιηθεί αρχικώς για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ προβλέπονται και μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Για να δείτε το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ
Για να δείτε την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου