Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Απαιτούνται 420.000 ευρώ για την στατική ενίσχυση του Διοικητηρίου

Την ενίσχυση της θεμελίωσης με δύο πεδιλοδοκούς, ώστε το κτήριο του Διοικητηρίου Καλαμάτας να αναβαθμιστεί στατικά και να καλύψει επιτελικές ανάγκες σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού, αποφάσισε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίνοντας έτσι την προτεινόμενη από την ομάδα μελέτης λύση της επέμβασης ενίσχυσης της σεισμικής επάρκειας του κτηρίου, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Διερεύνηση σεισμικής επάρκειας και ενίσχυσης Διοικητηρίου Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 124.149,70 ευρώ.
Με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, έως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τη μελετητική ομάδα, η ενίσχυση της ανωδομής του κτηρίου θα ανέλθει σε 419.329,50 ευρώ.

Προγραμματική σύμβαση
Με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανεπιστημίου Πατρών-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και του ΟΑΣΠ, προβλέπεται η εκτέλεση των εξής εργασιών:
-Αποτίμηση της υφισταμένης φέρουσας ικανότητας του κτηρίου σε ό,τι αφορά την απόκρισή του στις σεισμικές δράσεις σχεδιασμού
-Με βάση την τελική αξιολόγηση των επεμβάσεων της προηγούμενης φάσης, διερευνήθηκαν διάφορες εναλλακτικές προτάσεις ενίσχυσης και ελήφθησαν υπόψη οι υφιστάμενες αρχιτεκτονικές συνθήκες της περιοχής των επεμβάσεων, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση από την εκτέλεση των εργασιών. Ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη για την αντιμετώπιση των κοντών υποστυλωμάτων στην οροφή του υπογείου
-Σύνταξη και υποβολή της σχετικής έκθεσης με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις, με συνυπογραφή της τελικής έκθεσης από τους δύο συμβαλλομένους, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΟΑΣΠ.
Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω και απομένουν:
-Η εκπόνηση και παράδοση των κατασκευαστικών σχεδίων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής
–Η σύνταξη του μεγαλύτερου μέρους των τευχών δημοπράτησης του έργου της ενίσχυσης, που θα περιλαμβάνει: τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, αναλυτικό περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών, αναλυτική προμέτρηση εργασιών και προϋπολογισμό εκτέλεσης του έργου.

Σύσκεψη και αποφάσεις
Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σύσκεψη, κατά την οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της μελετητικής ομάδας και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το κόστος ενίσχυσης της σεισμικής επάρκειας της ανωδομής του Διοικητηρίου ανέρχεται προσεγγιστικά στο ποσό των 419.329,50 ευρώ. Όσον αφορά στα της επέμβασης ενίσχυσης της σεισμικής επάρκειας της θεμελίωσης του Διοικητηρίου, η τεχνική έκθεση πρότεινε δύο λύσεις, αυτή με πεδιλοδοκούς, συνολικής δαπάνης 106.000,59 ευρώ περίπου, και με μερική κοιτόστρωση, συνολικού ποσού 119.061,79 ευρώ περίπου.
Τελικά, η ομάδα σύνταξης μελέτης εισηγήθηκε την ενίσχυση της ανωδομής του Διοικητηρίου και της θεμελίωσης με τη λύση των δύο πεδιλοδοκών, άποψη που εγκρίθηκε, όπως προαναφέραμε, και από την Οικονομική Επιτροπή.

Πηγή: http://tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου