Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Αρνητική αξιολόγηση για τις δημόσιες υπηρεσίες περί την εργασία

Αρνητικά αξιολόγησαν τις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με το χώρο της εργασίας διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του 4hr.gr.
Σκοπός της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα του Ιουνίου του 2014 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και ανακοινώνεται με καθυστέρηση, ήταν να αποτυπώσει το βαθμό ικανοποίησης των στελεχών διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό άνω των 35 ατόμων από τις υπηρεσίες οργανισμών, όπως το υπουργείο Εργασίας, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΔ και η Εφορία.
Η έρευνα έθεσε 15 διαφορετικά ερωτήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το επίπεδο εξυπηρέτησης και οργάνωσης, το ζήλο και την επάρκεια των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών, την αντικειμενικότητά τους έναντι των επιχειρήσεων καθώς και τη συχνότητα των επαφών με κάθε οργανισμό αλλά και το διοικητικό κόστος που προκύπτει από αυτές για τις ίδιες τις επιχειρήσεις (ανθρωποώρες, καθυστερήσεις, κλπ). Σκοπός της ήταν να αποτυπωθεί η γνώμη που έχουν τα στελέχη διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού για την ωφελιμότητα, την ταχύτητα, την αντικειμενικότητα, την επάρκεια των δημόσιων Υπηρεσιών και των υπαλλήλων με τους οποίους έχουν συχνή επαφή.
Όπως προκύπτει από αυτή, οι υπηρεσίες των παραπάνω οργανισμών αξιολογήθηκαν από 4,9 έως 5,4 (με άριστα το 10) ενώ συγκεντρώνουν περισσότερα αρνητικές κρίσεις (μεταξύ 34 και 56%) παρά θετικές (μεταξύ 15% και 31%) σε όλα τα ερωτήματα. Ωστόσο, τα στελέχη των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνουν βελτίωση ως προς το επίπεδο εξυπηρέτησης έναντι του παρελθόντος, ανεπαίσθητη έως και σημαντική.
Οι επιχειρήσεις δαπανούν περισσότερες ανθρωποημέρες για την Εφορία και κατά δεύτερο λόγο για το ΙΚΑ, ενώ έχουν πιο συχνές επαφές με το ΙΚΑ και στη συνέχεια με την Εφορία. Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας έχουν καταφέρει να βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης ακόμη και σε σχέση με τις επιχειρήσεις που απασχολούν 50-99 άτομα που θεωρούν ότι ...κάθε φέτος και χειρότερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Επιθεωρήσεις Εργασίας εμφανίζουν θετικότερα σχόλια σε σχέση με την επάρκεια των γνώσεων και το ζήλο των υπαλλήλων τους, και ακολουθούν το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ. Ωστόσο, σε πολύ σημαντικό ποσοστό, οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι οι υπάλληλοι των οργανισμών που αξιολογήθηκαν δεν είναι αντικειμενικοί, με αρνητικές αξιολογήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 59% και 73% και με πρωταθλητές τις Εφορίες (73%) και τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (70%).

Βαρόμετρο
«Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα βαρόμετρο που θα καταγράφει πρόοδο και οπισθοδρόμηση στον τρόπο αξιοποίησης των δημοσίων πόρων. Να δώσουμε το έναυσμα για δημόσια συζήτηση που θα εμβαθύνει στην ανάλυση των αιτιών και στις προτάσεις βελτίωσης», δήλωσε ο Επιστημονικός Διευθυντής του 4hr.gr, Διδάκτωρ του Εργατικού Δικαίου Γιάννης Τουτζιαράκης.
«Τα τελευταία 4 χρόνια ο Σύνδεσμος Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) προσπαθεί μέσα από εκδηλώσεις («10 λόγοι για να είμαστε μαζί») και workshops που διοργανώνει από κοινού με το υπουργείο Εργασίας και τους δημόσιους οργανισμούς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του επαγγέλματός μας, να συμβάλλει στη βελτίωση των μεταξύ μας σχέσεων και στη διαμόρφωση ενός συστήματος δίκαιου, αντικειμενικού και μη χρονοβόρου στην εξυπηρέτηση των πολιτών» δηλώνει η Μάρθα Μυλωνά, Πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ. «Ως Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, λόγω του σημαντικού όγκου εργασίας και της καθημερινής μας επαφής με τους οργανισμούς αυτούς στην εξέλιξη των υπηρεσιών τους, μέσα από ένα διαρκή διάλογο.»

Ταυτότητα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 15 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 35 άτομα. Συμμετείχαν 250 στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα κυρίως από τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η γεωγραφική συγκέντρωση στις απαντήσεις οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού είναι συγκεντρωμένες στα συγκεκριμένα αστικά κέντρα.
Το 20% του δείγματος προέρχεται από επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50-99 άτομα, το 14% 50-99, το 25% 250-499 και το 16% άνω των 500 ατόμων. Η μέση αξιολόγηση πρόεκυψε από το άθροισμα όλων των τιμών με τις οποίες αξιολόγησαν κάθε οργανισμό και κάθε χαρακτηρισμό δια του αριθμού των απαντήσεων σε κάθε ερώτημα. Έγινε αναγωγή των τιμών στην κλίμακα του 10. Οι αξιολογήσεις κάτω από τη βάση του 5 θεωρήθηκαν αρνητικές. Οι αξιολογήσεις πάνω από τη βάση του 5 θεωρήθηκαν θετικές. Οι αξιολογήσεις στη βάση του 5, δε θεωρήθηκαν ούτε θετικές ούτε αρνητικές.

Υπουργείο Εργασίας
1. Υπουργείο Εργασίας: Αξιολόγηση κάτω από τη βάση.
Κάτω από τη βάση του 5 αξιολογούνται το επίπεδο οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας (4,8) και η ταχύτητα εξυπηρέτησης (4,7). Οι αρνητικές αξιολογήσεις ανέρχονται στο 56%.
2. Επάρκεια και ζήλος υπαλλήλων.
Η επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων βαθμολογείται με 5,7 ενώ ο ζήλος των υπαλλήλων με 4,8 (βάση το 5, άριστα το 10). Οι αρνητικές αξιολογήσεις ως προς το ζήλο φθάνουν το 52%.
3. Συγκριτική εικόνα.
Το Υπουργείο Εργασίας αξιολογείται ως οργανισμός κατά μέσο όρο με το βαθμό 5, δηλαδή υπερέχει μόνο της Εφορίας και οι αρνητικές αξιολογήσεις είναι σημαντικά περισσότερες από τις θετικές σε σχέση με τους άλλους οργανισμούς. Οι υπάλληλοι συγκεντρώνουν επίσης τη χαμηλότερη βαθμολογία κατά μέσο όρο 5,3 – μαζί με τους υπαλλήλους της Εφορίας.
4. Βελτίωση έναντι του παρελθόντος.
Οι θετικές κρίσεις για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας βελτιώθηκαν έναντι των παρελθόντος και υπερτερούν κατά 8% των αρνητικών.
5. Αντικειμενικότητα υπαλλήλων.
Οι αρνητικές κρίσεις που διαπιστώνουν έλλειψη αντικειμενικότητας των υπαλλήλων ανέρχονται στο 64% και υπερτερούν κατά 28% των θετικών κρίσεων.
6. Πυκνότητα επαφών επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις δαπανούν συγκριτικά το λιγότερο χρόνο και έχουν τις λιγότερες επαφές με το Υπουργείο Εργασίας.

ΟΑΕΔ
1. Αξιολόγηση Υπηρεσίας
Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με 5,3 (άριστα το 10) κατατάσσονται στη δεύτερη θέση μεταξύ των οργανισμών που αξιολογούνται (Υπουργείο Εργασίας, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Εφορία, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ)
Τις περισσότερες θετικές αξιολογήσεις συγκεντρώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης (31%) και η επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων (27%).
Τις περισσότερες αρνητικές αξιολογήσεις συγκεντρώνουν το επίπεδο οργάνωσης (50%), ο ζήλος των υπαλλήλων (49%) και η ταχύτητα εξυπηρέτησης (45%).
2. Βελτίωση έναντι του παρελθόντος
Οι θετικές κρίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έναντι του παρελθόντος υπερτερούν κατά 8%. Η γενική εικόνα βελτίωσης όμως δεν αφορά τις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 – 99 άτομα. Οι αρνητικές κρίσεις αυτών των επιχειρήσεων υπερτερούν κατά 9%.
3. Έλλειψη αντικειμενικότητας
Οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ αξιολογούνται συνολικά θετικότερα από τους υπαλλήλους των άλλων οργανισμών. Θεωρούνται και πιο αντικειμενικοί συγκριτικά. Εν τούτοις 59% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι δεν είναι αντικειμενικοί. (Προφανώς στους άλλους οργανισμούς αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος).

Επιθεωρήσεις Εργασίας
1. Βελτίωση έναντι του παρελθόντος.
Σημαντική βελτίωση έναντι του παρελθόντος στη λειτουργία των Επιθεωρήσεων Εργασίας. Οι θετικές κρίσεις για τη βελτίωση έναντι του παρελθόντος ξεπερνούν κατά 20% τις αρνητικές κρίσεις. Αυτή η θετική εικόνα δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων.
2. Έλλειψη αντικειμενικότητας.
Οι αρνητικές κρίσεις για έλλειψη αντικειμενικότητας των υπαλλήλων έναντι των επιχειρήσεων ανέρχονται στο 70%. Υπερβαίνουν κατά 40% των θετικών κρίσεων.
Κατατάσσονται στη δεύτερη θέση μετά τους υπαλλήλους των Εφοριών, στην έλλειψη αντικειμενικότητας.
3. Σχετικά υψηλή βαθμολόγηση.
Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολόγηση και ως υπηρεσίες με 5,4 μέση βαθμολόγηση και ως υπάλληλοι με 5,7.
Οι σχετικά καλύτερες αξιολογήσεις αφορούν την επάρκεια γνώσεων (6,1) και το επίπεδο εξυπηρέτησης (5,9).
Οι σχετικά χειρότερες αξιολογήσεις αφορούν το επίπεδο οργάνωσης (5,0) και την ταχύτητα εξυπηρέτησης (5,3) και το ζήλο (5,3)

ΙΚΑ
1. Αρνητικές αξιολογήσεις του επιπέδου οργάνωσης και του ζήλου των υπαλλήλων του ΙΚΑ.
Οι αρνητικές αξιολογήσεις του επιπέδου οργάνωσης του ΙΚΑ και του ζήλου των υπαλλήλων φθάνουν το 52%.
Περισσότερες θετικές αξιολογήσεις συγκεντρώνει η επάρκεια γνώσεων των υπαλλήλων (34%) και το επίπεδο εξυπηρέτησης (29%).
Η μέση αξιολόγηση του ΙΚΑ με 5,2 τον κατατάσσει μετά τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (5,4) και τον ΟΑΕΔ (5,3).
2. Βελτίωση έναντι του παρελθόντος, αλλά όχι για όλους.
Οι θετικές κρίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ έναντι του παρελθόντος υπερτερούν κατά 7% των αρνητικών.
Η γενική εικόνα βελτίωσης αναιρείται για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους. Το 63% αυτών των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ χειροτέρεψαν έναντι του παρελθόντος.
3. Έλλειψη αντικειμενικότητας
Το 68% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ δεν είναι αντικειμενικοί. Πυκνές επαφές και υψηλό διοικητικό κόστος λόγω ΙΚΑ
4. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι το ΙΚΑ είναι οργανισμός με τον οποίο έχουν τις πιο πολλές επαφές και είναι δεύτερος μετά την Εφορία ως προς τις ανθρωποημέρες που απαιτούνται από αυτές.

Εφορία
1. Η πλέον χρονοβόρα για τις επιχειρήσεις
Η Εφορία είναι η υπηρεσία για την οποία δαπανώνται οι περισσότερες ανθρωποημέρες ανά μήνα από τις επιχειρήσεις. Με μικρή απόσταση ακολουθεί το ΙΚΑ.
2. Έλλειψη αντικειμενικότητας
Οι υπάλληλοι της Εφορίας συγκεντρώνουν 73% αρνητικών κρίσεων, ως προς την αντικειμενικότητα έναντι των επιχειρήσεων. Ακολουθούν με απόσταση οι υπάλληλοι των Επιθεωρήσεων Εργασίας.
3. Ελαφρά βελτίωση έναντι του παρελθόντος. Όχι για όλους.
Οι θετικές κρίσεις ότι η Εφορία έχει βελτιώσει τις υπηρεσίες της έναντι του παρελθόντος υπερτερούν κατ΄α2% των αρνητικών κρίσεων. Όμως η γενική εικόνα ελαφράς βελτίωσης δεν επιβεβαιώνεται από τις επιχειρήσεις με 50 – 99 εργαζομένων. Οι αρνητικές κρίσεις στην κατηγορία αυτή υπερτερούν κατά 12% των θετικών κρίσεων.

Για να δείτε την έρευνα πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου